20 febrari 1846 is er een korte vergadering belegd. Art. 1 De vergadering voltallig bijeen zijnde is deze met gebed geopend.Art. 2.
 
 

Nadat de kist in de consistorie gebragt,en geopend is, en alles in orde bevonden was, Zoo als hetzelve bij het vertrek des vorige leeraars geweest is, heeft de consulent zijn post als zodanig nedergelegt,en de herderlijke zorge aan den tegenwoordige leeraar overgedragen. Art. 3 De vergadering wordt met dankzegging gesloten. W. Jans consulent.
(de nieuwe leeraar is Martinus Adriaan van Booven 1846 -1870. 

Handelingen van den eerw. kerkenraad van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland gedurende de Evangelie bediening van ds. M.A. van Booven.
De beroeping goedgekeurd zijnde is zijn Eerwaarde in februari 1846 door de Wel. Eerw. Heer Lukas van der Hulst, predikant te Oosthuizen bij goedgunstige afstand van den consulent W. Jans predikant te G.O.K. Des namiddags aanvaarde de nieuwe herder zijn werkkring met een leerrede over 2 corinthe 13-9a
In de vergadering van 27 febr. worden de leden van de kerkeraad benoemd. Ook wordt de diakonie rekening besproken .Een overschot van f. 171, 44. Waarop de vergadering wordt besloten met gebed. De volgende akte is van 23 september 1846. Art. 2 luidt zo. Geen armen zullen aanspraak hebben op eenige bedeling uit de fondsen der diakonie,indien zij niet getrouw de openbare Godsdienstoefeningen bijwonen,en hunne kinderen geen catechisatie laten bijwonen,terwijl eenige lieden om den steun der kerk ,op geene ondersteuning zullen kunnen rekenen.Art. 3.
Voorts wordt bepaald bij deze dat, aangezien de staat der diakonie fondsen bij de toenemende armoede het niet toelaat,er verder geen huishuur dan de nu bestaande zullen bestaald worden,en dat ingeval van overlijden van een der armen die in een huis der armen wonen, zoodanig hun in vervolg van tijd zal worden verhuurd- alles onder de verplichting van bovenstaande artikel, dat ieder aldus bevoorrecht gehouden is de openbare Godsdienstoefening bij te wonen,en de kinderen in de Godsdienst trouw worden onderwezen.
Op 4 dec. verkiezings vergadering.In art. 2 lees ik dat: met algemene stemmen verkoren werd Engen Ter Lou, en tot diaken Wouter Kooijman. In de vergadering van 9 december staat dat, de beroepen ouderling van Engen bedankt om de volgende redenen. hebbende vijf onmondige kinderen, en zo is in zijn plaats verkoren Pieter v.d. Koppel. .
De volgende akte is van 4 maart 1847. Waar de diakonie rekening plaat vindt. Een tekort van f, 18, 20 Dan staat er de bus werd geteld,en bevat f. 7, 35. Waarschijnlijk is het de bus v.de catechisatie , maar dat wordt niet vermeld. Kerkvisitatie vindt dan plaats op 26 april. Alles wordt in orde bevonden,zodat men de vergadering met dankgebed eindigde.
Op 13 mei vindt een tussentijdse verkiezing plaats .De diaken T. Kooijman heeft bedankt, daarvoor wordt nu verkoren George Verheul.Dog ook deze bedankt,en daarvoor in de plaats wordt Pieter v.d. Zouwen verkoren. Wij gaan naar het jaar 1848. Er zijn geen aktes meer van het jaar 1847 te vinden. En zoals gebruikelijk vind de diakonie rekening plaats. Een batig slot van f. 178,43. Op 7 april 1848 aangenomen, en de 9 april vervolgens bevestigd ,de volgende lidmaten. Ik zal ze benoemen, er komen zeker bekende namen naar voren.
Pietertje Pierhagen, Maria v.d. Koppel, Pietertje Hagenaar, Cornelia Goes, Anna Goes, Wemmigje v,d. Zouwen, Cornelia van Es., Johanna Diepenhorst, Johannes van Diepenbrugge, Arie Groen, Cornelia Timmer, Bastiaan Goes. Verder zijn er geen gegevens meer van dat jaar. 1849. Na de diakonie rekening van 1 Maart worden weer enkele nieuwe lidmaten genoemd. M.A. van Booven Piet v.d. Koppel, C. Reijnen, W.Kooijman, Pieter van den Zon, en H. Zwijnenburg. We gaan vlug door dit jaar heen, want de volgende akte is alweer van december. De bekende verkiezingsvergadering. Jan v.d. Griend werd verkoren tot ouderling, en Cornelis Aantjes tot diaken.
Een volgende keer D.V. gaan wij naar de vergadring van april 1850.