1788
Er is door de predikant en de kerkenraad een verzoek gedaan om, een verschil tussen Meerten de Ruiter ,en Arij v.d. Haven een geschil welke zij hebben,een vergadering te beleggen,en daar wil men een bewijs van beschuldiging vragen.Hoe en wat over deze zaak kan ik niet achter komen, want de predikant heeft geadviseerd, vermits Meerten de Ruiter nimmer bij ,of voor den kerkenraad beschuldigd,nooit beswaard was.,en de zaak tussen hem en Arij v.d. Haven alleen was voorgevallen,en dat er over hun geen kerkenraad behoefde belegd te worden.

Er is enige verdeeldheid onder de leden v.d. kerkenraad. De een wil wel ,en de ander wil niet over deze zaak een vergadering.Er wordt uiteindelijk een besluit genomen niet verder over deze zaak te delibereren. Dit is besloten in de junij vergadering.En nu moet u maar opletten dat de actes niet direct werden geschreven.Want daarna komt pas de vergadering van 1 Januari 1788,welke weer in het teken staan van de verkiezingen.Klaas Vreeswijk werd verkoren tot ouderling, en Arij Hamerpagt tot diaken. In de vergadering van 25 jan. wordt de diakonie rekening verhandeld.Er is een overschot van f. 601,00 8-6 gulden
2 Meij 1788.
Wij komen nu in de tijd van onrust in Frankrijk,maar of het al gevolgen heeft bij leden v.d. kerkenraad ,dat weet ik nog niet.In ieder geval is het daar niet rustig.Deze vergadering is belegd daar er een protest is van broeder Jan Haagenaar,diaken. Dit protest heeft hij op 20 april gedaan in een schrijven. Dit wordt ook voorgelezen.Er wordt een rondvraag gehouden of men dit protest wel moet inschrijven in het acteboek of niet. En dus Jan Haagenaar zijn versoek zoude accoderen.Hebben de broeders begrepen,dat sulks niet geschieden moet.
Zijn versoek werd afgewezen.Er blijkt al eerder met deze man wat aande hand te zijn geweest , want men verwijst naar vorige vergaderingen.En dan lees je het zo: Maar dat zijn verzoek worden afgewezen van de hand,daar bij vorig geschil geconditioneerd was,als in artikel ter bevrediging,dat al wat ten vorig geschil in de kerkenraad betrof,en desaangaande in het acteboek mogt geinseteerd zijn,zoude geroijeerd worden.
De preses gaf voor zijn bijzonder advies,dat hij weigerde intentie van het protest,omdat niemand protesteren kan tegen een resolutie die hij selve heeft helpen maken,om geen andere reden hierbij te voegen,nog enige revlexen op het protest van Haagenaar te maken, begerende niets meer dan onderlinge vrede onder de broederen.Dit bovenstaande is den broederen voorgelezen.Verklarende met eigen handige ondertekening het dus ,als geschreven is, geresolveerd te zijn Chr. Diemont v.d.m. Jan de Stighter,K. Vreeswijk,Arij Hamerpagt Den 10de Meij ten overstaan van Jan de Stighter,en Klaas Vreeswijk. broeders ouderlingen tot lidmaten der gereformeerde kerkalhier aangenomen: Teuntje Muilwijk.
Een volgende keer hopen wij weer verder te gaan met de junij vergadering 1788. We komen dan nog weer terug op de zaken welke wij u in deze akte hebben vermeld.
Daan Overduin.