Er is een vergadering gehouden op 16 december.In deze vergadering is de kerkenraad geraadpleegd over het openvallen in de bediening des ouderlingschap,door het aftreden van Goosen van Ek. Op 2 december heeft hij zijn ambt neergelegd. En daar Arij Hagenaar ,die andersinds zou kunnen suggeren,niet kan ,daar deze man onbevoegd is,daar hij onder kerkelijk censuur ligt.

Men wil dan oud ouderling Adr. Kooijman verzoeken om deze post zolang waar te nemen. De dominee neemt opzich ,om dit met hem te bespreken. En op 23 december daaraan volgende rapporteerd de dominee,dat hij aan Kooijman het verzoek heeft gedaan,daar Goosen van Ek is overleden.Maar Kooijman heeft dit verzoek niet kunnen inwillegen.En men besluit om maar te wachten tot 1 januari, daar er dan toch verkiezingen zijn. Helaas moet ik vertellen dat er zoveel aktes onleesbaar zijn,zodat wij nu verder gaan,welke wel zijn te ontcijferen.
We gaan naar een vergadering gehouden op 8 febr. 1796
Alle leden zijn present.De vergadering geopend zijnde met gebed,.de preses laat de broederen weten dat hij de acte van 3 febr. dien zelfde dag over geboekt had,in verwachting dat ,de requesten van Atij v.d. Haven,Gijsb.Stout en Arie Brandwijk ,den volgende morgen bij hem zouden komen,om dezelve te collehoneesen?en daarvan een copy te nemen,maar dat gemelde personen daartoe niet verschenen waren. Dat ze des sávonds van diezelfde dag wel bij hem geweest waren,maar verzoght hadden copy autentiek van het cytaat decreet, als mede hoe eerder hoe betr=er kerkenraads vergadering,indien het kon zijn deze week nog.
Op welk twee ledig verzoek hij preses ,na onderling overleg met eenige broederen ,den 5 de ??? door den koster had weten, dat zij het decreet,onder een behoorlijke verqis,van den kerkenraad bekomen konden, om daarvan gebruik te maken als zij begeerden,maar dat het deze week niet convenreerde,om kerkenraads vergadering te houden.
Doch het ook in deeze hun verzoekbij de eerste gelegenhijd zouden voldaan worden .Waarop door Arij van der Haven schriftelijk geantwoord was met een briefje van deze inhoud:
Memorie voor den kerkenbode.
Verzoekende de copy van het ikswakt descreet van het volk van Holland,hoe eerder hoe beter autentiek over te zenden,en dat er aan voldaan wordt om ons kerkenraad te geven hoe eerder hoe beter, om de zaak hoe eer hoe beter af te doen.
Zijn gemelde boodschap door G. Stout ,en Arie Brandwijk eenvoudig aangenomen
Was getekend Arij v.d. Haven.

Sommige woorden zijn niet meer te ontcijferen,zodat er wel wat onduidelijk heden zullen zijn. En daarbij komt ook nog dat alles zo klein is geschreven,met al de nodige krullen enz. Maar goed we gaan volgende keer maar weer verder.