1829
den 9 april zijn de onderstaande mensen tot lidmaten dezer hervormde gemeente aangenomen,en den 12 april als zoodanig in de kerk bevestigd.
Reijer van Gulik. Joost van den Dool,Johannes Boer, Jacob de Ruiter, Jannigje Schakel,echtgenote van Arie Kooiman, Jannigje Vlot ,Jannigje van Holten,Elizabeth Anen, Jannigje van der Heide,Jannigje van Straten.
Kerkvisitatie op 13 mei. Alles in orde bevonden Op 13 December is men weer bijeen, om nieuwe ambsdragers te formeren voor ouderling en diaken. Met eenparigheid van stemmen wordt Arie Pals tot ouderlingverkoren en Andries Romijn tot diaken. Dan wordt er gesproken over de verlichting ,welke in de avond-Godsdienst beter moet ..Het moet uit de diakonie kosten worden betaald.
In de vergadering van 13 dec. wordt vermeld ,dat op de gepasseerde zaterdag tot kerkvoogd benoemd is; volgens het kerkelijk regelement Herber Huisman. . Ook zijn er namen genomineerd voor ouderling en diaken.(onleesbaar)/
1830.
De diakonie rekening ,welke verhandeld wordt op 19 febr. geeft een batig saldo te zien van f. 36,34. Dan is de volgende akte van 20 october 1830.
Art. 1. De kerkeraad voltallig zijnde heeft door het overlijden van den WelEerwaarde Heer H. St. Kroese predikant te Giessen-Nieuwkerk ,als consulent ,alhier een inventaris gemaakt van al de papieren ,en boeken welke als eenig belang in de diakonale kist gevonden worden. Art. 2. De boeken en papieren zijn met den gemaakte inventaris in de kist gelegd van welken ,de kist gesloten zinde,de eene sleutel bij den consulent ,de andere bij den oudste ouderling H. Groen is berustende ..Art. 3. Hierna is de vergadering gesloten. W. Jans. Consulent en H. Groen ouderling C. van Gils diaken .
17 december wordt er weer vergadert.Verkoren zijn tot ouderling :Peter den Otter, en tot diaken Arie de Bruin. Maar deze verkiezing is echter tegen de zin van den consulent. Die is van oordeel dat, de tegenwoordige kerkeraad blijft,tot zolang de vakature vervuld is,en dit den broederen sterk heeft aangeraden.
Volgende keer zullen wij daar nog wel meer van lezen