1838
In de eerste akte van dit jaar wordt de diakonie rekening behandeld met een batig slot van f. 230,36. Op 11 april zijn de volgende personen tot leden der gemeente aangenomen, en op den 15 openlijk bevestigd. Klaas Sprong ,Dirkje Baggerman, Zwaantje v.d. Griend, Cornelis Huisman, Adriaantje de Kuster,Aartje Romijn,,Dirkje Bezemer, Gijsbert den Hatog, Cornelia van Houwelingen, Maaike Sterk, Teunus de Bruijn, Jannigje Verhoef, Cornelia Vonk, Dirkje Muilwijk, Willenpje de Kreij, Aaltje Benschop, Maaike v.d. Koppel, Elizabeth Cening, Pieter Schreuders, Marrigje Kroon, Willemijntje van Zessen, Cornelia Steehouwer, Grietje van Weenen, Ariaantje Wallaard, Wouter Kooijman, Pieter en Adriaan en Bastiaan Pierhagen (drie broers)Gerrit Vreeswijk, Huibert v.d. Haven, Bastiaan Muis, Arie Boom, Teunis Kooijman, Teunis van Gils, Jiellis van Holten, Jan Hoekwater, Aart Muilwijk, Cornelis Verhoef, Amel de Bruijn, Maria van Gils, Hendrika Muilwijk
Bij gelegenheid van de bediening des doops aan Martijntje,dochter van A. De Bruijn en W. de Kreij op den 9de Julij is door de ouders het doopbekken dat toen voor het eerst hier gebruikt werd, aan de gemeente vereerd. Met dank en genoegen vermeldt dit hier.
Den 29 april 1838 is er plegtige bediening des Avondmaals gehouden. Bij die bediening werd in de bekers gecollecteerd f. 25,15. nadat reeds bij de aanneming der lidmaten f. 16,00 ,en bij dezelve bevestiging f. 1800,00 werd ingezameld. In naam des kerkeraads meldt ik dit gaarne.
Giessen-Nieuwkerk 3 mei 1838. Art. 1 Heden ochtend ten 12 uren werd kerkvisitatie gehouden.Art. 2. Alle leden waren tegenwoordig. ..Art. 3. De predikant opende de vergadering met dankgebed. Art. 4. Door den jongere broeder diaken W. Slob werden binnengeleid de heren Velthuizen en Steenbergen. Predikanten te Dordrecht en Papendrecht. Art. 5 Genoemde heren betuigden, volgens verwachting alles in de beste orde te vinden,en scheiden met heilswensen. Art. 6
De predikant suit de vergadering met dankgebed. Op 16 december wordt er weer vergadert.Dan wordt er weer een ander lid v.d. kerkeraad verkoren. Diaken Hamerrpagt wordt verkoren tot oud. en tot diaken werd verkoren Eimert De Kuijper uit Nederslingeland .De broeders zijn 1 jan 1839 bevestigd. Op 29 jan de gebruikelijke diakonie rekening.Er zijn dan enkele korte vergaderingen. 28 maart worden er elf lidmaten bevestigd. Het zijn bekende namen in het dorp Van Houlingens Diependorst ,van Weenen, v.d. Griend ,de Bruijn, enz.
In de vergadering van 5 mei wordt noodzakelijk geacht om Aaltje ,vrouw van Sander den Toom ,voor onbepaalde tijd van het gebruik des H. Avondmaals te onttrekken, en dit wel uit hoofde van allerbitterste beleediging ,en ergerlijke snoden laster omtrend den predikant in het huisbezoek geuit in tegenwoordigheid van ouderling Hermanus Hamerpagt.
Haar gedrag was van dien aard dat de kerkeraad het niet stilzwijgend konde laten voorbijgaan zonder te vreezen dat de leeraar bij velen een mindere achting zou worden in de gemeente.Wetshalve dit bestraffings middel ,en meer nog ,dan de kerkelijke wet bepaald, ter voorkoming der censure ,hardnekkig waren van den hand gewezen, op haar is toegepast, blijft tot zij beterschap zal beloven en bewezen hebben. De ouderling H. Hamerpagt heeft dit stuk geschreven.
Dan is er nog een akte van 15 Dec. 1839 De bekende verkiezing vind dan plaats. Verkoren zijn Jan v.d. Griend oud. en Jielis van Holten diaken. Deze broeders zijn op 1 jan 1840 bevestigd. Hierbij sluiten wij dit af, om een volgende maal D.V. verder te gaan met het jaar 1840