1835
De eerste vergadering na het overlijden van ds. Spoor wordt gehouden op 10 November 1835. De vergadering wordt op de gewone wijze geopend,afwezig is diaken Wouter Slob, zo luidt artikel 1. Art, 2
Van wege het overlijden van den Wel Eerw. Zeer Geleerde Heer J.M. Spoor,geschied den 5 November 1835 is door den Consulent een inventaris gemaakt van al de boeken ,papieren,en effecten,die in de diaconale kist gevonden worden zijn,en is alles in goede orde bevonden. Art. 3.
Hierop werd de kist gesloten,en naar de oudste ouderling Hendrik Zweegman overgebracht,de eene sleutel berustende bij den ouderling Jacob Advokaat, de andere met die van de effecten bij den consulent
N.B. De effecten zijn in een kistje, hetwelk zich in de grootte kist bevindt.
Attestatie afgegeven aan Huibert van de Griend en Jaantje Vuurens.
Art. 4. Hierna is de vergadering op de gewone wijze gesloten.
Getekend Wouter Jans? consulent en en H. Zweegman ouderling.
De volgende akte is van 23 Dec. Deze gaat over de verkiezing van ouderling en diaken.Aftredend zijn br. Zweegman en Wouter Slob. Verkozen zijn Huibert Huisman als ouderling en Maarten Timmer tot diaken. Welke verkiezing de beide broeders zich hebbenn laten welgevallen. Hierna is de vergadering met dankzegging besloten
1836
2 Febr.kerkeraadsvergadering. Art. 1 De vergadering voltallig zijnde ,is deze op gewone wijze geopend. Art. 2 De diaken Wouter Slob deed rekening en verantwoording van de door hem in den jare 1835 ontvangsten,en uitgaven Art. 3 Uit deze rekening blijkt dat de inkomsten waren f. 496,97. En de uitgaven F. 430, 72 1/5 Een batig saldo van f. 366,24 1/5. Broeder Wouter Slob door den consulent voor zijne getrouwe diensten,aan de diakonie armen dezer gemeente bewezen hartelijk bedankt.
Den 2 febr. 1836 is door den consulent aangetekend dat den 31 December 1835 is ingeleverd eene schriftelijke akte van Johannes de Jong? verklarende dat hij zich met zijne vrouw en kinderen van het bestaande Hervormde kerkgenootschap heeft afgescheiden.
In de vergadering van 13 april vindt de kerkvisitatie plaats. Alle vragen voorgesteld en allezins voldoende beantwoord. Tevens is besloten handopening te verzoeken tot het beroepen van een predikant van wege het overlijden van den W.E.W. Heer J. Spoor.
De vergadering met dankzegging besloten.
22 Sept. is men weer bijeen. Art. 2 De vergadering na de verkregen handopening van het departement van zaken der Herv. Kerk ,als van den Heer van Giessenburg Baron dÁblaing ,wordt het volgende drietal kandidaten, zijnde de heren G. Alting Bosken, A. J. Struik en W.H. Havertong van Rijswijk . En beroepen uit hetzelve met eenparigheijd van stemmen de Eerw. Heer G. Alting Bosken kandidaat van den H. dienst bij het Provinciaal kerkbestuur van Overijssel, en zal zoo spoedig mogelijk den beroepenen daarvan kennis gegeven worden.Art. 3 Sluiting van de vergadering.
1837
op 17 januari kerkeraadsvergadering. Er is niets te vinden waaruit blijkt dar Ds Alting Bosken het beroep heeft aangenomen. Deze vergadering begint onder voorzitterschap van deze predikant.Artikel 2 luidt zo. De kist geopend, en de stukken in orde bevonden zijnde, is de sleutel door den consulent overgegeven aan den hier bevestigde leeraar dezer gemeente G. Alting Bosken. Art. 3 Sluiting der vergadering.
Een volgende keer D.V. gaan we verder met de handelingen van de kerkeraad onder leiding van de nieuwe predikant.