27 april 1819
Artikel 2 Daar wordt melding gedaan dat, de kerkeraad met eenstemmigheid van stemmen opnieuw over wil gaan tot het beroepen van een predikant.
Men verzoekt om handopening van de heer van Giessen-Nieuwkerk,daarna wordt de zelfde procedure voortgezet ,als te vooren Men nomineerde drie predikanten,t.w. Ds Smijtegeld,Ds. M.P van Doesburg, en Ds. C. van Ruitelen .Men besluit om Ds. Smijtegeld te gaan beroepen,deze is predikant te Sleewijk.
Alles wordt in orde gebracht om dit beroep uit te brengen.Ook roept deze vergadering op om, de diakonie rekening te laten openen,daar dit nog niet is geschied, en men moet gehoorzaamheid betrachten. Broeder Romijn wordt verzogt dit voor de volgende vergadering in orde te hebben.
En in de volgende akte blijkt dit ook in orde te zijn,daar wordt vermeld dat er een overschot aan contanten is f. 146- 6 ..En ook wordt vermeld dat de beroepen predikant heeft bedankt,en wordt opnieuw handopening gevraagt ,om opnieuw te beroepen.
22 junij 1819.
Op de bebruikelijk wijs wordt de vergadering met den gebeden geopend door de preses.Art. 1. Stonden binnen in de vergadering de Wel. Ed. Heeren A. de Koning, en Steenbergen, gecommiteerden van de classis Dordt,ter visitatie der kerke.
Art. 2 Alles behoorlijk in orde bevonden,en alle vragen voldoende beantwoord,alleen wij konden niet behoorlijk opgeven het aantal der ledematen,en er ook geen lidmaten register kon geproduceerd worden.De kerkeraad werd aangeraden zo spoedig mogelijk dit in orde te brengen,zodat het bij een volgende bezoek kan worden getoond.
Art. 3. Hierop werd de vergadering ,nadat HH. gecommuniceerden zegenwens hadden afscheid genomen, gesloten.
29 Junij
In deze vergadering:Art. 1 De ontvangst van handopening van de heer dezer plaats. Men gaat over tot het formeren van drie predikanten,om een beroep te gaan uitbrengen.1. Ds. H. Heinfort te Hoogvliet, 2, W. van Holten te Ophemert. 3. F. Wolterbeek te Hamel en Drunen.Art. 2. Werd de preses verzogt staande de vergadering per missie van voormelde nominatie aan de Heer dezer plaatse kennis te geven. Art. 3.Gaf de preses der vergadeing te kennen dat bijkans verzogt was ene lidmaats kerken attestatie voor Sander van Ballegooien naar Meerkerk. Welk verzoek door de broeders algemeen werd toegestaan.Art. 4. Werd eenparig goedgevonden aan uit bevenstaande nominatie van predikanten op aanstaande vrijdag 2 julij beroeping te doen.Art. 5 Men besluit de vergadering met dankgebed.
2 julij is men weer bijeen,zoals in de vorige vergadeing is besloten. Men wil een beroep uitbrengen op op de Heer Hermanus Steinfort Kroesen te Hoogvliet,onder de classis Herwijnen. De beroepsbrief wordt verzonden,en ook de Heer dezer plaats werd kennis gegevenArt. 3 De gewone tijd der avonddienst op zondag den 4de dezer aanstaande ,zegen en heil, liefde,en vrede, en eensgezindheid heerste onder de broederen,en er was niemand zoveel al bekent ,in de gemeente welke uit hoofde van openbare ergernis zouden behoren te worden afgehouden van de viering des H. Avondmaals.( leuk om te lezen hoe het is opgeschreven )Met dankzegging is deze vergadering gesloten. In de volgende akte van 30 julij laat de beroepen predikant weten dat hij voor het uitgebrachte beroep op hem bedankt.
De volgende vergadering wordt gehouden op 12 september 1819.Het zijn over het algemeen korte vergaderingen. Een brief van de beroepen predikant, die heeft bedankt wordt voorgelezen. Ook werd het getuigschrift van vermelde predikant ontvangen ,uit de classis Rotterdam. Dan zijn er drie voorstellen van de predikstoel overeenkomstig Synodale wetten goedgevonden op de beroepstukken, en men moet ze opzenden naar de classis van Dordrecht.Ook wordt er censuramorum gehouden.Er is liefde en vrede onder de broederen,zodat men in vrede is gescheiden.
De november vergadering was heel kort. De consulent werd verzogt door de kerkeraad, om de sleutels van de kist over te geven,waarin de papieren en documenten der gemeente worden bewaard.Einde vergadering