1832
Handelingen des kerkeraads van Giessen-Nieuwkerk en thevens van Slingeland,onder de bediening van Do .J.M. Spoor.
Dat J.M.Spoor de vereiste aprobatie op de op hem uitgebraghte benoeming van 9 nov. ontvangen hebbende,is in het laatst der maand januari 1831 in dese gemeente gekomen,en op zondag den 29 januari daaraan volgende in den dienst bevestigd door den eerw.heer J.S. ?? predikant te Gorinchem des namiddags van die zelfde dag,aan de gemeente verbindende met eene levende prediking van 3 Johannes 4.
De kerkeraad bestond in die tijd uit de navolgende leden door welken ,behalve de consulent,den eerw. heer W. Jans v.d.m. te Giessen-Oudkerk.De beroepingsbrief was ondertekend door Pals en Peter den Otter als ouderlingen,en Huibert Huijsman en Arie de Bruin als diakenen. G.T. J.A.Spoor
Kerkeraads vergadering gehouden den 24 febr. 1832
Art. 1. Alle leden ,uitgezonderd Arie Pals,die door ziekte verhinderd werd, aanwezig zijnde,werd de vergadering met gebed geopend.
Art.2 Door den predikant werd aan de diakonie de diakonie afrekening van het huishoudelijk regelement op de maken
Art. 3.
In plaats van de aftredendende broeders Arie Pals als ouderling en Huijbert Huisman den diaken werd met eenstemmigheid verkoren Hendrik Zweegman als ouderling en Wouter Slob tot diaken.
Art. 4. Niets meer te behandelen zijnde werd de vergadering met dankzegging besloten.
Vergadering 21 maart 1832. Een voltallige kerkeraad. Met gebed de vergadering geopend. De notulen der vorige vergadering voorgelezen zijnde ,werd door den predikant kennis gegeven van eenige stukken ingekomen zijnde.De diakonie rekening heeft plaats. Een overschot van f. 77,55. Dit bedrag wordt aan de nieuwe diaken ter hand gesteld. Niets meer aan de orde zijnde ,wordt de vergadering met dankzegging besloten.
2 October .Alle leden aanwezig zijnde werd de vergadering met gebed geopend.
Uit hoofde van de aanstaande vierieng van het H.Avondmaal werd de censura-morum gehouden,waaruit tot blijdschap des kerkeraads bleek, dat niemand van de tafel des Heeren behoefde ontzegd te worden. Door de vergadering werd vervolgens op voorstel van de predikant besloten tot het aanleggen van een nieuw en meer volledig lidmatenboek.
Vervolgens werd door de kerkeraad bepalingen gemaakt omtrend de aan te vangen winteravonddiensten. Niets meer te verhandelen, werd besloten met dankgebed. Op 22 dec vergadert men weer ,het is de gebruikelijke verkiezings vergadering. Willem de Kuiper werd verkoren tot ouderling, en Hermanus Hamerpaght tot diaken. Een volgende keer gaan wij naar het jaar 1833.