1863
De laatste acte van dit jaar is van 19 december, de gebruikelijke verkiezingen vinden daarin plaats. Er is een nieuwe diaken gekozen, doordat broeder Rietveld is overleden. Uit de papieren van de overleden broeder Rietveld is een bewijs gevonden van een graf.

Dit eigendomsbewijs is door de diakonie in de archieven bewaard geworden.Zodat het later aan de gegadigden kan worden gegeven.
1864
6 januari wordt er vergaderd, in die vrgadering vindt ook de diakonie rekening plaats. Er is een overschot van f, 243,81. Bij die som is door den diaken G. Aantjes nog een bedrag van f. 34,73 als interest in zijn kas gevonden. In de eerste kerkeraadsvergadering van dit jaar ook naar de bestaande wetten ,en afdelingen van het regelement op de diakonienen en kerkeraad voorgelezen. Met gebed is deze vergadering gesloten. Op 8 januari waren er eenige bezwaren op de diakonie rekening ingebraght. vanuit de gemeente ,maar dit is opgelost.
In de vergadering van 8 maart is er weer een afrekening van de diakonie rekening
De diaken M Pierhagen doet rekening en verantwoording van zijne gehouden administratie over het jaar 1862. ,een batig slot van f. 324,91. Deze rekening wordt door alle leden goedgekeurd. ,met uitzondering van den oud ouderling F. de Kuiper.
Zijn bezwaar is dat er een post niet is opgenomen. (het is onleesbaar) Er zal een onderzoek nog plaats vinden. Ook wordt in deze vrgadering besloten om uit te zien naar een geschikte plaats voor Antje van t’Hof Er werd ook nog sensure morum gehouden . Nadat de notulen geschreven waren ,en er niets meer te bedenken was ,is de vergadering met den gebeden besloten.
In de vergadering van 9 maart komt de rekening van 1862 ter sprake. Er zijn geen verdere bezwaren. En zo gaan we naar de vergadering ,welke is gehouden op 16 december. 1864. .Alle leden zijn tegenwoordig .Na opening ,worden de notulen gelezen ,en goedgekeurd. Tot ouderling werd met algemene stemmen op wettige wijze voor volgende dienstjaar beroepen Ruth van Meven van Slingeland ,en tot diaken Arie Groen. Er wordt sensura- morum gehouden ,
Daarna wordt besloten om het Edelachtbare hoofd der gemeente te verzoeken de gemeente Meerkerk in regten te vervolgen ter bekoming van aan onze diakenen bekomende gelden wegens bedenking ter hunne behoeve aan van Klei. Verder is er niets meer te verhandelen,en wordt met den gebeden gesloten.
De laatste vergadering van dat jaar is op 24 december. .en daar wordt de diakonie rekening besproken .Er is een batig slot van f. 463,34. Uit de rekening van den heer Hansum bleek dat er twee armen voorkwamen die geen lidmaten waren. zodat dat bedrag ter somme van f. 18,90 van het algemeen armbestuur moet worden terug gevordert. Aanstaande zondag zal aan de gemeente worden bekent gemaakt dat de diakonie rekening ter inzage zal liggen van maandag en dinsdag ochtend vanaf 10 uur.
1865
Omdat op dit notulen blad wordt aangegeven wie er op 15 april tot lidmaten der gemeente worden aangenomen zullen wij de namen overnemen.
1.Cornelia van Booven2,Metje de Bruin, Aariaantje de Bruin, Christine den Beste, Zwaantje Rietveld, Aaltje Kooijman, Willempje de Kuiper, Annigje de Kuiper. Elisabeth v.d. Haven, Neeltje Rietveld, Aaltje v.d. Koppel.,Pieter Prins, Pieter Korporaal, Pleun Rietveld, Dirk Kooijman, Arie Kooijman, Wouter Sob.