1840
Op 17 febr. wordt de diakonie rekening behandeld ,men heeft een batig slot van f. 259,77.Dit bedrag wordt in handen gesteld van diaken Ewit de Kuiper.
Er is door broeder W. Slob aangekocht een certificaat kerkschuld van f. 1000. á 2 1/5 persent rente. Algemeen werd besloten, dat van de papieren die geldwaaarde hebben,en het eigendom is der diakonie,er een lijst zal worden opgemaakt.Deze lijst zal elk lid des kerkeraads worden gegeven,ter bewaring,en jaarlijks nagezien ,en aan den opvolger der ouderling en diaken worden overgeleverd.
Tevens werd besloten de huizen ,welke het eigendom der diakonie zijn voor brandschade te verzekeren,door deeltenemen in eene daartoe meest geschikt voorkomende assurantie maatschappij. Over deze zaken werd gesproken. Men besluit met dankgebed.
Giessen-Nieuwkerk den 5 julij 1840.
Heden vernam na ge”eindigde Avondmaalsviering de gemeente met aandoening van haren geliefde herder en leeraarG. Alting Bósken dat deze een wettig en geheel eenparig beroep had ontvangen naar de gemeente van Wardingsveen, en dat hij het zelve ernstig in overweging zoude nemen. In de vergadering van 21 julij wordt dit beschreven: Heden maakte onze geliefde herder en leeraar den kerkeraad bekend,dat hij zich verplicht gevonden had ,de bovengemelde beroeping aan te nemen
Den 21 sept. 1840 is na afgelegde belijdenis des geloofs,tot lidmaat der gemeente aangenomen: Johanna Klaassen,vrouw van Hr. Chastele.
Kerkeraadsvergadering den 14 October 1840
Art. 1 De vergadering voltallig zijnde,is dezelve door den predikant der gemeente met gebed geopend. Art. 2 Hierop is door de W.E. W. van ons een hartelijk afscheid genomen,met de woorden van Paulus uit Hand. 18 :21. van zijne betrekking als leeraar dezer gemeente,en als lid der klassis behoorlijk losgemaakt door Ds. W. v. Gendt de Leeuw. Predikant te Hardinxveld. daartoe gecommiteerd door het klassicaal bestuur van Dordrecht,en tegenwoordigheid van den consulent W. Jans, predikant te G.O.K.
Art. 3 Alles in orde bevonden zijnde is de vergadering met dankzegging gesloten door den consulent . In de vergadering van 2 november wordt in art. 2 verteld dat de kerkeraad handopening heeft ontvangen van het departement voor de zaken der Hervormde Kerk, als van den Hoog Edele Heer Baron dÁblaing van Giessenburg.
Heeft onder voorzitting van den consulent met algemene stemmen beroepen den Wel Eerw. Heer Adolf Frederikse v.d. Scheer, kandidaat tot de H. dienst bij het Provinsie kerkbestuur van Nooerd Brabend, en is de volgende dag aan hem de beroepsbrief toegezonden. In de volgende vergadering staat onder art. 2 :De kist geopend zijnde ,is alleszooals bij het vertrek des vorige leeraar was, in dezelfde orde aangetroffen,en is aan de consulent de zorg overgedragen. Verder zijn er geen notulen meer van het jaar 1840 De eerste handelingen v.d. kerkeraad beginnen in januari 1841
Handelingen v.d eerw. kerkeraad van Giessen-Nieuwkerk en onder de bediening des Evangelie van A. T. v.d. Scheer. De gedane beroeping goedgekeurd zijnde,werd zijne Eerw. op den 10 januari 1841 door den consulent bevestigd. In het namiddaguur aanvaarde deze leeraar zijne gewigtige werkkring met eene rede over Exodus 33 vers 14.