1837
In het jaar 1837 beginnen de handelingen onder predikant ds. Gerard Altng Bósken.
Het is jammer dat de eerste aktes onleesbaar zijn geworden.Deze hadden betrekking op het beroepen, en het aannemen van zijn beroep, met de overdracht van de consulent.
Maar wat leesbaar is zal ik opschrijven, en zo gaan we naar d.d. 22 januari 1837.
De vergadering werd door gebed geopend door den predikant,en tegenwoordig waren de broeders H. Huisman en J. Advokaat (ouderlingen. en A. de Bruin en M. Timmer diakenen. Art. 2 De kerkeraad sprak over de zedelijke toestand in de gemeente. Op niemands gedrag waren eenige bijzondere aanmerkingen. Art. 3 In de plaats van den aftredende oudeling J. Advokaat is verkozen tot ouderling Arie de Bruin,en tot diaken werd verkozen Herman Hamerpagt. Art. 4 De vergadering werd met dankzegging gesloten.
Giessen- nieuwkerk den 19 februari 1837 ..
Thevens werden de nieuwverkozen leden des kerkeraads,die zich hunne benoeming hadden welgevallen in hunne dienst bevestigd door den predikant G.A. B.
Handelingen des kerkeraads den 6 april 1837.
Art. 1. De vergadering met gebed geopend .Art. 2. Allen tegenwoordig.Art. 3 Door den predkant is voorgelezen de rekening de ontvangst en de uitgaaf der diakonie. De kwitanties zijn allen in orde bevonden. De rekening werd door allen ondertekend,behalve door den afgetreden A. de Bruin. art. 4. Er is een batig slot van f. 605,591/5.
Van dit batig slot is op heden door A. de Bruin aangekocht voor de diakonie een certifikaat werkelijke schuld groot in capitaal f. 1000. Renterende 2 1/5 procent zijnde no 3929 en betaald aan H, van Maren,en volgens quitantie,resteert f. 66, 49 11111/5 Art. 6 Dit latige slot in baargeld is door Arie de Bruin gesteld ter hand van den thans fungerende diaken Maarten Timmer,en voornoemde Arie de Bruijn met zegenwensen bedankt voor zijne nauwkeurige vlijt en trouwe diensten.
Ik denk wel eens, zou dit de mensen nu wel interesseren, maar ja, het is wel aardig eens te lezen hoe de zaken werden verwoord. Dus probeer ik maar weer verder te gaan. Art. 7 ingevolge aanschrijven op heden schriftelijke kerkvisitatie gehouden, en op alle vragen in elk opzigt,het meest voldoende antwoord gegeven, het berigt in orde gemaakt,zal het spoedigste worden opgezonden.(toch leuk om het zo te lezen?)
Art. 8 Wegens de aanstaande viering des Avondmaals is ook in deze vergadering gesproken over den zedelijke toestand des gemeente. Op niemands gedrag waren eenige bijzondere aanmerkingen.Het huisbezoek werd bepaald door predikant en ouderlingen ,en men wenste elkaar dus een gezegend gebruik des Avondmaals.
Art. 9 Hierna alles volbragt zijnde ,is de vergadering na dankzegging gesloten.
Giessennieuwkerk 27 september 1837 .
Heden maakte de predikant van den predikstoel bekent dat er voortaan op den 1ste zondag van iedere maand zeker gelegenheid zouden zijn tot het bedienen van den doop .
Handelingen van den kerkeraad op den 14 oct. 1837.Art. 1 opening met dankgebed. Art. 2 allen tegenwoordig. Art. 3 De notulen den vorige vergadering zijn voorgelezen en goedgekeurt. Ook werd het den 27ste afgekondigde goedgekeurt.Art. 4 .Met wederzijdsche zegeningen over de viering des Avondmaals ging men tot de censura morum over, op niemands gedrag waren bijzondere aanmerkingen.
Er werd besloten met Jannigje van Weenen aan welke den 7 de julij 1834 het Avondmaal voor onpepaalde tijd ontzegd was, over haar zelven te bespreken ,en dienovereenkomstig te handelen. Art. 5 Het huisbezoek geregeld. Art. 6 Niets bijzonders te behandelen, werd de vergadering met dankgebed besloten.
In het huisbezoek in october is aan Jannigje van Weenen het genot des H. Avondmaals onder belofte van verbetering door haar te bewijzen ,welke tot hiertoe gebleken was ,de toegang weer toegezegd.
In de vergadering van 20 december 1837 vind de verkiezingen weer plaats .Arie v.d. Zouwen werd verkoren tot ouderling en Maarten Timmer tot diaken.
Tot zover deze notulen, D.V. volgende maal gaan we naar het jaar 1838. De eerste notulen zijn onleesbaar geworden.
.