Er is kerkvisitatie gedaan door de predikanten Hardeveld ,en Nagel,na bevraging is alles in orde bevonden.Er is een synodaal schrijven den dato 17 julij van het administratig bestuur van Holland,wat het inhoudt weet ik niet. zo staat het er, opzigtelijk den omvamg van het departement voor den predikant,gedurende de 3 jaar bij de staats regeling bepaald.

Nadat de gemeente tot deeze actus van den predikstoel was opgeroepen op zondag den 8 augustus,tegen den 12 de daarop volgende,des sávonds ten vijf uren in het choor(koor) der kerke, lieten zij nogthans op het bepaalde uur geene, dan alleen de leden des kerkeraads en eene kerkmeester vinden,aan welke door den predikant gemelde aanschrijving en notitie voorgelezen werd.
Door de predikant gevraagd zijnde,welke personen den vergadering qualificeerden tot den ontvangst van het gezegde tractement,zoo werden daartoe benoemd,den predikant zelve,en de oudste ouderling in de tijd. Zullend deeze qualificatie door twee andere leden des kerkenraads,op naam der gemeente,aan hun afgegeven worden.Verder nog een synodaal schrijven ,om een commissie aan te stellen, ter meedewerking tot een algemeen fonds voor ons kerkgenootschap.
Er zijn verscheidene personen opgekomen,en het verhandelde werd voorgelezen,men verklaarde volkomen genoegen te nemen .Prachtig omschreven het volgende:Op een nader aanschrijven der synodale commissie,om werkzaam te zijn ter bekoming van een particulier fonds voor de bijzondere gemeente, is bij den kerkeraad besloten,weetende de gezondheid der gemeente in deeze,niets te doen,maar afwagten wat goede voorbeelden bij ons uitwerken.
1799 .
Geen acte van verkiezing te vinden,welke normaal op 1 januari plaats vindt Pas weer een acte van 29 januari.De diakonie rekening wordt besproken.Een tekort van f. 61,9 Ten overstaan van 2 ouderlingen worden vier mensen tot ledematen aangenomen.Kerkvisitatie is gehouden. Ook wordt gesproken over de verbetering van onze diakonie inkomsten.Men heeft eenparig begrepen dat er vermindering van intrest moet worden gevraagd.En dat zal een bedrag van zo ongeveer f.1800 gld zijn.
De visitatoren hebben daar over gesproken.Zij verzoeken uit naam van der min vermogende ingelanden,een vriendelijke beschikking,alzoo eenigermate vermogenden het door hunne zouden willen dirigeren.Waarover bij den kerkenraad gesproken zijnde,zoo is goedgevonden duizend guldens op te vragen,staande tegen den intrest van f,2,10.En de overige intrest te laaten.Verder zijn er van dat jaar geen actes te vinden.Het was natuurlijk een oorlogstijd, dus waarschijnlijk is er weinig vergadert.De eerste acte is van 1 januari 1800 Verkiezing,en de diakonie rekening werd verhandeld.Er is dan een overschot van f 70-11-14. En dat wordt aan de diakonie armen gegeven.