25 December 1868.
De gebruikelijke verkiezing zal plaats vinden. De vergadering is voltallig bijeen. art.1
art.2 Tot diaken werd verkoren met algemene stemmen T. Kooijman. art. 3. T. Kooijman om wettige redenen bedankt hebbende, is met algemene stemmen verkoren H. Zwijnenburg ,die deze keuze zich heeft laten welgevallen. art. 4.

Tot ouderling is met algemene stemmen verkoren A. Kooijmans van Slingeland, maar ook bedankt om wettige redenen. in zijn plaats .is verkoren H. Groen,die dit zich laat welgevallen.
art. 5. Door de kerkeraad is eenparig besloten om op de laatste zondag van het schooljaar van onvervande kinderen met ouders lidmatig ,ja door den staat der kas die uitgave onmogelijk maakt ,is besloten om hiervan breder met de Eeestelijke raad te overleggen .art. 6. Het gereviseerd algemeen regelement werd voorgelezen .
art. 7einde vergadering .Er is nog een naschrift ..
Uit het prosesverbaal der stemming van den stemgerechtigden dezer gemeente op den 11de december 1868 blijkt dat tot ouderling gekozen is :Nijs den Besten,en tot diaken Gerrit Slob, die zich dit hebben laten welgevallen.
1969.
De diakonie rekening heeft op 9 april plaats gevonden. Een batig slot van f. 279,47. In deze vergadering wordt tevens de tabel der schriftelijke kerkvisitatie ingevuld. Met algemene stemmen wordt besloten aan de Palts de huishuren tegen 12 mei op te zeggen. Zoo Groot Ammers niet zorgt voor de achterstaande huishuren.
We komen alweer aan de laatste akte van dit jaar.D.I. de gebruikelijke verkiezings vergadering .En zoals het zo dikwijls gaat komen we weer bekende namen tegen.Klaas de Kuiper oud. en Folkert Boer diaken.
1 April 1870.
Uit het provinciaal van de vergadering der stemgerechtigden wettiglijk door den kerkeraad daartoe opgeroepen ,is gebleken dat op den 1ste april door de stemgerechtigden is besloten om in de eventuele vacature door een gevestigde predikant te voorzien.Er waren 48 stemgerechtigden opgekomen .32 stemden voor een predikant. 15 voor een candidaat. Een briefje werd voor onwaarde gerekend.
Er werd besloten de stemgerechtigden tegen den 15de april opteroepen van 10 tot elf uur des morgens om het werk der beroeping voor te zetten. Het provinciaal reglement voor de kerkeraad valt onder het regelement van het kerkbestuur van Zuid- Holland. Men besluit om 20 gulden te betalen voor de gemaakte kosten in het proses van Meerkerk ( zake Leendert van Weenen)
Er is nog een naschrift van het provinciaal bestuur .Er is besloten om een drietal predikanten om daaruit later het beroep te doen. 1. A.T. Simons predikant te Giessen- Rijsoord.2. I. Appel .predikant van Makkum. 3. Poelmam ..predikant te Aalst.
21 april de diakonie rekening .Art. 5 De handopening is aan het classicaal bestuur aangevraagd. art. 6cEr wordt besloten van dinsdag of woensdag uit het drietal te doen kiezen. .
23 april 1871.
Ten overstaan der gemeente wordt volgens gedane aflezing van den predikstoel door ergernis aanmerkingen op zijn ingekomen rekening van 1869 van de diaken Kl. de Kuiper gesloten.Op 27 april blijkt dat uit de drie predikanten gekozen is Ds. H. Poelman uit de gemeente Aalst.
Door de kerkeraad is na afloop der vergadering van 27 april 1871 handopening gevraagd aan den Heer dÁblain van Giessenburg,gelijk de gewoonte is.Om geen vertraging te ondervinden.
1 Mei 1870 Een buitengewone vergadering na afloop van de Godsdienst oefening, waarvan ds. van Booven het laatst optrad,predikend naar aanleiding van Handelingen 20: 12. Alle leden tegenwoordig zijnde werd de vergadering door den preses met gebed geopend. Daarop volge de losmaking van de vertrekkende leeraar.De stukken werden ingezienDe consulent wordt hartelijk begroet. ,en deze aanvaard het presidium.Het verzoek wordt aan hem gedaan om wekelijks catechisatie te houden met de kinderen
Het wordt bereidvaardig door hem aangenomen. En zo is de vergadering besloten met dankgebed.
26 mei 1870. De preses opend de vergadering met gebed.
Er is een bericht ingekomen dat Ds. Poelman uit Aalst op wie de meeste stemmen waren ingebragt, plotseling is overleden,dus moet men opnieuw binnen 30 dagen een andere predikant worden gekozen ..Veder wordt beplaad dat de collekte voor de noodlijdende kerken op zondag 3 junij zal plaats vinden.
1 junij 1870
Het doel van deze vergadering is de vervulling der vacature door de beroeping van do. R.A. van Deursen, die door de stemgerechtigde leden met verplichte meerderheid van stemmen is verkoren. Dientengevolge moet men de beroepingsbrief in orde maken,en ook weer de diverse handelingen moeten plaat vinden.