Wij zitten nog in de Franse overheersing,welke heeft duurde tot 1815. De tijd van de verlichting,enz. Het zou goed zijn om de geschiedenis van de kerk eens wat naar voren te brengen,misschien kom ik nog wel eens zover,om daar wat over te schrijven.er zijn volop boeken daar over te krijgen.Maar wij gaan maar verder in de oude notulen van het jaar 1800.

Op 6 julij eene zamenkomst gehouden in de kerk voor kerkeraad en gemeente.Tot dezelve waren alle leden van ons kerkgenootschap uit naam des kerkeraads,door den kerkkeraads bode behoorlijk opgeroepen,alsmede nog nader van den preekstoel verzogt.
De vergadering met den gebeden geopend,en met psalmgezang.Waarna een korte toespraak door den preses geschiede,met kennisgeving van het oogmerk,waartoe deze vergadering belegd was, zijnde namelijk eene aanschrijven van gecommiteerden ter waarneming der belangen van ons Hervormd genootschap te Dordrecht,om op den 9de julij,door gecommiteerden met hun te handelen over hetgeen in den tegenwoordige toestand van zaaken dient gedaan te worden tot instandhouding onses genootschap,of hen van eene genoegzame volmagt te voorzien,met belofte van nakoming van hetgeen door hun voor onse gemeente zal daargesteld worden.Deze brief aan de vergadering voorgelezen zijnde,zoo is bij dezelve hoofdelijk eene omvrage gedaan,of men ook bij ons eene plaatselijke commissie zal aanstellen,zoals reeds in de voorleden jaars bij de meeste gemeenten geschied is.Waarover stemden 48 leden,en tegen 8 leden.
Terwijl eenige weinigen voor de stemming verkozen heen te gaan,doch ook anderen zig naderhand bij de meerderheid voegden,die gelegenheid gehad hadden,om de vergadering bij te wonen.Volgens geprocideerd zijnde,hoe velen gecommiteerden aan te stellen,werd het getal op drie bepaald,en daartoe bij grotere meerderheid van stemmen benoemd:Anthonie Kooiman,Aart van Karsten,en Teunis de Bruin.Verder gesproken zijnde wie deesen personen van een behoorlijken kwalificatie van den volgende inhoud,en geschreven op een zegel van 12 stuyvers.
L.S.
Wij ondergetekenden,leden van den kerkeraad van de Hervormde gemeente te Giessen-Nieuwkerk door dezelve benoemd,om uit haare naam te qualificeren,de personen van Anthnie Kooiman ,Aart van Karsten, en Teunis de Bruin,om als gecommiteerden dezer gemeente de vergadering van ons classicaal bestuur bij te wonen,op woensdag den 9de julij,binnen Dordrecht zullen gehouden worden,en om daar te helpen delibereren en besluiten over een op alle zulke zaken,als het belang van ons Godsdienstig genootschap betreft,qualificeerend van voornoemde personen hiertoe bij deze,mede uit naam dezer gemeente behoorende,en ons verbindende tot nakoming van hetgeen door hen,ook voor onze gemeente zal worden daargesteld.
Actum Giessen-Nieuwkerk den 6de julij 1800. Was getekend C. Diemont v.d.m. Amel v.d. Griend,Jan de Jong, Gerit Rietveld,Manis Steehouwer.
1801.
1 Januari vergadering des kerkeraads,tot verkiezing van nieuwe kerkeraads leden.Aart van Karsten werd tot ouderling verkoren en Teunis de Bruin tot diaken. Verder niets meer aan de orde zijnde ,einde vergadering. Op 28 januari is de diakonie rekening van het jaar 1800 besproken.Er is een overschot van f. 338,10,6. Er was nog in kas een saldo van f. 1,-7-2 .Zodat er nu f, 339, 17, 8 is. Welke gelden terstond aan Hermanus Steehouwer ,den opvolger in de bedeling van de armen zijn terhand gesteld,en dus het slot der rekening gezuiverd. De opgenomen gelden, ter somme van hendert gulden, van kerkmeesteren dezer gemeente,ten behoeve van de diakonie-armen wederom afgelegd op den 1ste meij 1800.
Op 3 april tot ledematen aangenomen: Bastiaantje Breur, Lijsje Zwijnenburg, Barbera de Bruin. En op 19 junij is hier kerkvisitatie verzorgd door Ds. D. Steenbergen,en Ds. Fouache predikant te Goudriaan,en aan de Buitensluis,is alles in orde bevonden.
Er zijn verder geen actes van het jaar 1801 meer te vinden, Dus een volgende keer gaan we naar het jaar 1802….