Wij weten dat het voor land en volk,maar ook voor de kerk een moeilijke tijd ging worden.Een tijd van verlichting,en een overheersing van Napolion. Hoewel deze man de kerk niet helemaal ongezind was.De kerkgeschiedenis kan u daar meer over vertellen. Maar dat is niet mijn bedoeling. Ik wil verdergaan met de aktes v.d. kerkenraad.

1789
De gebruikelijke kerkenraads vergadering op 1 januari,met het doel om nieuwe ambsdragers te verkiezen.Adriaan Kooijman werd tot ouderling verkoren en, Amel v.d. Griend tot diaken werd verkoren. Op 21 januari heeft de afgaande diaken Arie Hamerpagt zijn diakonie rekening gepresenteerd.In de armenkist kon een bedrag van f. 220,00-14 st. en 0 penningen worden gelegd.In deze vergadering komt de weduwe van Gerit van Gilst met het verzoek om de goederen welke onder haar berust aan de diakonie over te dragen. En in die vergadering was ook aanwezig Jan Baardman ,met het verzoek om lossing van enige goederen uit den lombert.Hierover werd nog wel het een en ander besproken,want zo lees ik ,men wil deze man wel helpen ,maar dan moet de diakonie bevrijdt zijn van de verdere verdeling aan de doghter,men wil dan nog wel eenige geloste goederen ter bewaring hebben.Met den gebeden is men gescheiden.
Op 7 meij zijn tot lidmaten der hervormde kerk aangenomen Jenneke Corporaal. De 11de junij is er weer visitatie.Alles werd in orde bevonden.Er wordt een verzoek gedaan aan de kerkenraad om het quotun met 10 stuivers te verhogen.Men gaat daar mee accoord, zodat er nu aan de visitatoren een bedrag van zes gulden en tien stuivers zal worden gegeven.Daar is dan bij een bedrag van drie gulden voor de noodlijdende kerken. Verder zijn er van dat jaar geen aktes meer te vinden,die nog leesbaar zijn.
1790
1 Jan. verkiezing Arij Haagenaar wordt tot ouderling verkoren en Arij Hartkoren tot diaken.De gebruikelijke diakonie rekening wordt op 22 januari gepresenteerd. Den 20ste maart tot ledematen der kerke aangenomen: Pieter Pierhagen,Arij de Stighter, Baltus van Baaren, Willem den Toom,Deliana Cornelia Vogel, Marijtje den Toom,Neeltje ??? geen achternaam.Neeltje Huisman, Lena Lakerveld,jonge dochters zijnde ,zo staat erdit bij geschreven.
9 junij is er kerkenraad. De preses legt uit waarom deze vergadering is.
Er is een versoek van den Heer Slingeland, koekebakker te Schoonhoven. Voor en uit naam van Hendrikje Slingeland,welke huisvrouw is (was) van Pieter van der Tak.Het verzoek is om haar kerkelijke attestatie.en acte van door den kerkenraad werde gegeven,alsmede eene overgift van zij zelve met hetgeen zij nog heeft aan de diakonie. Hendrikje Slingeland is lidmaat der ware gereformeerde Christelijke kerk, en gezond in het geloof,zoveel als ons bekend is, dog ten aanzien van hare geenszins als onberispelijk van ons kunnende gehouden worden,alzo zij zegt van haren man Pieter v.d. Tak ,zedert geruimen tijn heeft geabscuteerd,en dese haare absentie tot hiertoe als nog niet heeft gewettigd.Wij geven haar deshalve zoo als zij is over aan de opzienders der gemeente,alwaar onder hunne Christelijke opsight en dicipline aan te nemen. Ten aanzien der akte van indentiteit is van gelijken besloten haar een te geven.Dogh wat betreft de overgifte van haar zelve aan de diakonie,als men met alles wat zij nog heeft,is geresolveerd ,den zelve niet te accepteren .Dit alles is voorgelezen,zodat allen hun mening konden geven.
Den 13 junij is aan de gemeente bekentgemaakt ,dat Hendrikje Slingeland haar kerkelijke attestatie had versoght.Daar is niemand tegen op gekomen,dan haar man Pieter v.d. Tak.Begerende dat haar geen attestatie zou worden gegeven. Maar de kerkenraad heeft begrepen dat geen attestatie kan worden geweigerd,en dat mede aan de begeerte van haar man tevens ,zover die op goed gefundeert rustte ,voldaan werd.
Prachtig hoe dingen werden beschreven. Je moet moeite doen om het alles te begrijpen.En dat vind ik nu het leuke ervan.
De tiende junij is er weer visitatie,en alles werd in orde bevonden.We willen het hierbij maar weer laten,om volgende keer naar het jaar 1791 te gaan.En dat wordt een bewogen jaar kan ik wel alvast vertellen.
Daan Overduin.