1814
Bij de belegering van den stad Gorkum,onze kerk tot eene machtshuis door de Pruisishe troepen gebruikt wordende,zoo is hier in verscheidenen weken geen openbare Godtsdienst geoefend,waardoor ook de verkiezing van nieuwe kerkeraadsleden op den 1 januari dezes jaars niet heeft kunnen geschieden,noch ook de diakonie rekening.
Met algemene stemmen goedgevonden des kerkeraads is, Huibert Huisman als uitdelend diaken verzocht nog een jaar te continueren en zulks meer,daar zijn meden diaken Frederik Slob met mei dezer gemeente verlaten zou ,en naar Noordeloos gaan wonen. Zijnde op zijn verzoek van verdere dienst ontslagen,en in zijn plaats gefubstitueerd Willem de Kuiper,als laatste afgegane diaken in Neder- Slingeland.Die zich ook deezen in plaats stelling op vriendelijk verzoek des kerkenraads heeft laten welgevallen. D.T. C. Diemont.
Kerkeraads-vergadering gehouden den 16 junij 1814.
Ter gelegenheid der kerk-visitatie zijnde hier verrigt,door de Weled.zeer geleerde Heeren Spronk en Schutz. Repective Predikanten te Dordrecht en aan den Zwaluwen .En alles in goede orde bevonden.
Van dat jaar zijn er geen aktes meer te vinden.
1815.
Kerkeraads verg. den 1 jan. 1815.
Ter verkiezing van nieuwe kerkeraads- leden zijnde daar toe benoemd: Leonardus de Booi,en Teunis ter Louw, alsmede Kornelis Verhoef,en Kornelis van Gilst. Waaruit verkoren zijn tot ouderling L.de Booi,en tot diaken Korn. Verhoef. C. Diemont.
Kerkeraads verg. d.d. 8 febr. 1815.
Waarbij den afgaande broeder diaken H. Huisman rekening deed van zijne administratie over de jaren 1813-1814. Zijnde blijkens dezelve door hem ontvangen ;de somma van f. 1139,15 En daartegen uitgegeven f. 962,1 Resteert f. 177,15 Nog betaald aan N.de Vong f. 5,2 Over 172,12. Welke terstond aan Willem de Kuiper ,als diaken uitgeteld zijn,en het slot der rekening aldus gezuiverd is,zijnde voorts Huisman voor zijne getrouwe dienst hartelijk bedankt.
Ook heeft er kerkvisitatie plaats gevonden,en alles in orde bevonden.
1816. In de vergadering van 1 jan.zijn verkoren :Willem de Kuiper tot ouderling ,en Kornelis van Gils tot diaken. Dan worden de gebruikelijke zaken vermeld.afrekening diakonie enz. op 24 januari worden voor het gemeente fonds, ingevolge de wet van den 14 mei 1814 bij den secretaris van staat voor financiƩn uitgegeven de volgende kansbiljetten : 3 stuks van f. 1000. n 300486en 300488
2 stuks van f. 200. 191878 E en 191879 a 4 stuks van f. 1000. — 750026a 750029
Aldus ondertekend C. Diemont.
1816 .
Den 7 april op belijdenis des geloofs tot ledematen aangenomen: Gerrit van Houwelingen, en deszelfs huisvrouw Adriana de K??? .Baagen Verwoerd, Arie den Bruin, Niesje Holleman, Grietje de Raad, Anna de Vos, Lijntje van der Zouwen,en Neeltje Vreeswijk.
1817
De gebruikelijke zaken worden vermeld.Verkiezieng, diakonie rekening,enz.
Op 20 april doen er weer 14 mensen belijdenis van hun geloof.
( Ik zal ze op schrijven, misschien zijn er mensen op zoek naar hun stamboom?)
Geertje van t’Hof, Aafje van Ardenne, Maria van der Weert, Jannigje Pruit, Willem v.d. Meiden,Jan v.d Griend,Adriaan v.d. Griend,Arie v.d. Zouwen, Cornelis Johannes van Mourik, Dirk Hagenaar, Dirk Rietveld, Christiaan Diemont,en Adolf Johan Diemont.
Dan wordt aangegeven hoeveel zielen er zijn voor huisbezoek. Dat zijn er 543, waarvan er 188 ledematen zijn. Er zijn 2 roomsgezinden, en er zijn 6 joden .
1818
Verkiezing, diakonie rekening, zoals elk jaar plaats vindt.
Ook zijn er weer nieuwe mensen die hun geloof belijden. Op 22 maart doen zij belijdenis. :Hermanus Hamerpacht,en zijne huisvrouw Kornelia van Gelder, Kornelis Verhagen, en zijne huisvrouw Jaantje v.d. Zouwen, Reijer van Bolgooijen,en Maria van Balgooijen,Neeltje v,d, Zouwen P.dochter. Bastiaantje Drinkweert, Geertje Stek, Niesje Reinhard ,en Dirk Van Gilst.
De kervisitatie geeft geen moeilijkheden ,welke is gehouden op 28 mei.
In de kerkeraadaads handelingen van augustus wordt melding gedaan van het overlijden van ds. Chr. Diemont op 26 aug. 1818 Men gaat dan over om alles in orde te brengen om een predikant te gaan beroepen volgens de regelementen der vacaturen. Wij zullen een volgen maal D.V. daarmee verder gaan.