In dit bericht:

Maatregelen i.v.m. Corona

De kerkenraad en de Covid-commissie hebben zich opnieuw moeten buigen over de regelingen betreffende Corona. De richtlijnen en het PKN-advies worden zo mogelijk nagevolgd.

Kerkdiensten
Voor de avonddiensten is gekozen om deze wel op het vaste tijdstip te laten doorgaan, maar zonder bezoekers en alleen in aanwezigheid van twee kerkenraadsleden, de muziekgroep en voorzangers en het nodige personeel.

We zijn blij dat alle diensten prima kunnen worden uitgezonden en dankbaar dat de KRM-studio zo goed kan functioneren.

Hoewel nog niet alles zeker is zijn er al de volgende keuzes gemaakt:

Kerstnachtdienst: hierover volgt nog nadere berichtgeving.

Zaterdag 25-12, (1e kerstdag): Eén dienst om 09.30 uur (i.p.v. 09.00 uur) 2e dienst vervalt.  

Zondag 26-12, (2e kerstdag): (normale) morgendienst. Kerstfeest zondagsschool verschuift naar de middag om 15.00 uur. (i.p.v. avonddienst).

Vrijdagavond 31-12, oudejaarsdienst. Blijft vooralsnog staan voor de avond om 19.00 uur.

Gebruik De Rank
Na afweging en overleg zijn de volgende uitgangspunten gekozen. Tot 17.00 uur kunnen bijeenkomsten doorgaan binnen de regelingen die gelden en indien er voldoende ruimte is. Bijeenkomsten na 17.00 uur die niet direct nodig zijn of goed online kunnen plaatsvinden blijven achterwege. Er is enige ruimte om sterk gewenste fysieke bijeenkomsten in klein verband ook na 17.00 uur te houden. Echter in beperkte grootte waarbij afstand en veiligheid voldoende mogelijk is.

Denk aan (belijdenis)catechese, overleg van werkgroepjes, gesprekskring e.d.

Bij alles moet er overzicht van deelnemers zijn. Gebruik van De Rank wordt vooraf aangegeven en gevraagd aan de beheerder (06-37203091) en die bepaalt of er plaats is. De leidinggevenden (en alle deelnemers) hebben eigen verantwoordelijkheden in het naleven van de regelingen tijdens de bijeenkomsten. En er is alle vrijheid om aan te geven of je wel of niet aan een bijeenkomst wil deelnemen.

Op de achtergrond van de afwegingen speelt mee dat we willen denken aan de bedoeling om contacten te beperken en anderzijds om ruimte te houden voor sterk gewenste en nodige uitwisselingen.

Hiermee volgen we de maatregelen en houden we enige ruimte voor het gemeentewerk.

We rekenen op ieders begrip en medewerking. We hopen en bidden dat we aandacht en contact met elkaar houden, betrokken blijven bij Gods woord en Zijn zegen. We zien uit naar verbetering, vermindering van het coronavirus, en bovenal het Licht van Christus. Immanuël.

Begroting 2022 

De jaarbegrotingen 2022 van het college van Kerkrentmeesters en van de diaconie zijn opgemaakt. Door de Corona-tijd is de invulling van inkomsten en uitgaven wat minder goed in te schatten. In beide begrotingen is de lijn van de voorgaande jaren zoveel mogelijk aangehouden. De begroting van de kerkrentmeesters houdt rekening met de vacature van de predikantsplaats. De diaconie houdt duidelijk ruimte voor eventueel extra nodige financiële hulp. In de vergadering van de kerkenraad op 2 december zijn de begrotingen vastgesteld. Voor de leden van de gemeente is er gelegenheid om de begrotingen in te zien of daar vragen over te stellen.
Daarvoor kunt u tot 10 december contact opnemen, bij voorkeur via email. Voor de begroting van de Kerkrentmeesters met dhr. Arie de Bruin adebruin@hervormdgiessenburg.nl en voor de diaconie met dhr. Jaap van Oenen penningmeesterdiaconie@hervormdgiesswenburg.nl.

Beroepingswerk

De voorbereidingen voor het beroepingswerk gaan door. Er is een uitgebreide gids “Beroepingswerk” van de PKN, die de nodige aandachtspunten aanreikt voor een stappenplan van het beroepingswerk.

Voor de zogenaamde “solvabiliteitsverklaring” zijn de nodige financiële overzichten opgemaakt voor “het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken”. Nu is het eerst afwachten of de goedkeuring voor het beroepen van een tweede predikant wordt gegeven. Binnen de kerkenraad zijn punten opgesteld die we “belangrijk vinden voor de beroepen predikant”. De kerkenraad blijft verantwoordelijk voor het beroepingswerk.

Wel wil de kerkenraad de gemeente erbij betrekken. Er is een brede commissie gevormd ter ondersteuning van het beroepingswerk en om de diverse voorbereidingen in de selectieprocedure uit te werken. De commissie zal regelmatig met de kerkenraad de voortgang uitwisselen, waarna de kerkenraad uiteindelijk een keuze maakt voor het uitbrengen van een beroep. In januari is de eerste bijeenkomst met de beroepingscommissie en de kerkenraad. Dan zal de werkwijze worden besproken en daarbij komt de belofte van geheimhouding en vertrouwelijke omgang aan de orde.

Inmiddels is een brede commissie gevormd met leden uit de gemeente en de kerkenraad, waarbij gekeken is naar een vertegenwoordiging van de diverse groepen en leeftijden.

Samenstelling beroepingscommissie.

Als leden van de kerkenraad hebben zitting:

  • Scriba Arjan Overduin,
  • De ouderlingen Pim Vollmüller en Sijmen van der Vlies
  • Diaken Erik Donk
  • Ouderling-Kerkvoogd Ed Bohre
  • Betrokkenen namens gemeenteleden:
  • Hanna de Kuiper (jeugdlid < 20)
  • Mariska Stam      (vertegenwoordiger jongeren)
  • Rachel Trouwborst
  • Enrico van Tuijl
  • Petra Timmermans

Reacties, aandachtspunten, eventuele tips/suggesties voor te beroepen predikanten kunnen worden doorgegeven aan de scriba Arjan Overduin scriba@hervormdgiessenburg,.nl

Geestelijk proces
Het beroepingswerk geeft ons als gemeente verantwoordelijkheid. We willen het proces zorgvuldig doen. We doen het in het besef en vertrouwen dat God Zijn gemeente bouwt.

We roepen bovenal op tot gebed en Gods Leiding. De Geest, waarom we bidden, zal ons de weg wijzen.

Extra ondersteuning

In deze vacante periode komt er ondersteuning naast ds. Holtslag voor extra (pastorale) werkzaamheden. We denken met name aan de zorg voor de oudere gemeenteleden (>80).

Er is contact gelegd met ds. Van Rooijen te Noordeloos. Hij heeft ervaringen met bijstand in pastoraat e.d.. Tot en met december is hij werkzaam (aangesteld vanwege de vacaturetijd) in de gemeente te Hardinxveld (wijk ds. Dubbelman). De verwachting is dat ds. Van Rooijen in januari zijn werkzaamheden kan beginnen in nauwe afstemming met ds. Holtslag.