Zondag 18 september 2016
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J. Holtslag, voortzetting viering Heilig Avondmaal

Bij de diensten: Komende zondag hopen we als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. Christus’ sterven voor zondaren. We lezen in de morgendienst gedeelten uit Spreuken over de “vreze des Heren”. Het komt verder vaak voor in de Psalmen en in Job. Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? In de avonddienst lezen we in het licht van dankzegging Heilig Avondmaal vraag 32 van zondag 12 uit de Heidelbergse Catechismus.

Doopdienst: De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 2 oktober. Ouders die verlangen naar de doop van hun kind kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Belijdeniscatechisatie: Begin oktober start er weer een nieuw seizoen. Voor vragen of opgave kunt u/kun jij bellen of mailen naar ds. Dubbelman (tel: 653310, email: m.dubbelman@filternet.nl).

Liederen avonddienst: Het was u misschien al opgevallen: de laatste tijd wordt er regelmatig een lied uit Opwekking gezongen in de avonddienst. We zingen in de ochtenddienst een kinderlied, waarmee we gericht aansluiten op de vele kinderen in onze kerk. Enige maanden geleden is er vanuit de jeugdraad aan de kerkenraad gevraagd of het mogelijk is om in de avonddiensten een lied te zingen, dat aansluit bij de beleving van jongeren in onze gemeente. De kerkenraad vond dit een goed idee, en daarom zijn hier afspraken over gemaakt. Er is gestart met het maken van een beperkte lijst (door de jeugdraad) van geschikte en al behoorlijk bekende liederen. Verder is overeengekomen dat alleen als ds. Holtslag of ds. Dubbelman voorgaat zij een lied uit de lijst kunnen selecteren dat bij de dienst past. Dit zal dus niet iedere avonddienst zijn, maar wel met grote regelmaat. Eind van dit jaar wordt de afspraak binnen de kerkenraad geëvalueerd.

Gemeenteavond: Op donderdagavond 6 oktober hopen we weer een gemeenteavond te organiseren. Reserveer deze avond alvast in uw en jouw agenda ;-). Als er voor die avond al iets anders in de agenda staat: geen nood, het is prima om later aan te schuiven of eerder weg te gaan.

Binnen de kerkenraad is er de afgelopen maanden een start gemaakt met het herzien van het beleidsplan en we nemen iedereen graag hierin mee. Tijdens de gemeenteavond zal er daarom gelegenheid zijn om de diverse geledingen van de kerkenraad (bijv. de jeugdraad, diaconie, evangelisatiecommissie etc.) te voorzien van ideeën of om hen vragen te stellen. Met alle tips, ideeën, opmerkingen en vragen hopen we richting eind dit jaar een herzien beleidsplan gereed te hebben.
Tijdens de avond zal ook nog de afronding van het project Buurmans Grond – inmiddels de nieuwe Rank- ter sprake komen.
We hopen u en jou te ontmoeten op 6 oktober! Verdere details volgen later.

Chauffeurs gezocht: Van vrijdag 30 september t/m zondag 2 oktober is het jongerenstartweekend in Gemert. Nu zijn we op zoek naar mensen die ons weg willen brengen, en mensen die bereid zijn ons te komen halen.

Wij als leiding hebben al behoorlijk wat auto’s tot onze beschikking, maar gezien het aantal jongeren dat afgelopen jaren meeging, hebben we extra vervoer nodig. Vrijdag hopen we rond 19:15 te vertrekken vanaf het Tilplein. Zondagavond willen we om 19:15 vertrekken vanuit Gemert.

Als u bereid om bent om jongeren weg te brengen of op te halen, neem dan contact op via fam.terlouw1999@gmail.com of tel. 652292. Wilt u aangeven hoeveel personen u mee kunt nemen.

Kinderbijbeldag 2016: Vrijdag 21 oktober 2016 is het weer zover!! Het thema is AAN TAFEL!!! Medewerking wordt verleend door. Henk Vlot (theatermaker) en Arriën de kampvuurkok.

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn uitgenodigd. De dag begint om 15.00 uur (zaal open 14:45 uur) in de Maranathakerk in Giessenburg. Na het eten zijn vanaf 18:30 uur ouders, broertjes, zusjes en andere belangstellenden welkom om deze dag gezamenlijk af te sluiten. Om 19:00 uur is het afgelopen.

Kom je ook? Stuur dan vóór 26 september a.s. een email naar: kinderbijbeldag2016@outlook.com met daarin je naam, leeftijd en telefoonnummer.

Hulpouders/ tieners zijn ook van harte welkom om deze dag te komen helpen. Graag ook opgave via bovenstaand emailadres. Reageer snel, want vol is vol.

Graag tot dan en trek oude kleren aan. Commissie Kinderbijbeldag

Vrouwenvereniging ‘Lydia’: Woensdag 21 september is er weer een verenigingsmorgen in ‘de Rank’, aanvang 09.45 uur.

Verantwoording: Via de bloemengroet €30,00 en via ouderling A. de Bruijn €10,00. Alle gevers hartelijk dank.

Zendingsbussen: De opbrengst van de zendingsbussen over de maanden mei en juni 2016 is € 2885,54 en is bestemd voor de diverse projecten van de GZB. De opbrengst over de maanden juli en augustus bedroeg € 2008,85 Dit bedrag is bestemd voor gemeentestichting in Kosovo.

Wij danken hartelijk u voor uw giften, meeleven en gebed voor het zendingswerk. De zendingscommissie.

Collectebonnen Verkoop: Vrijdagavond 23 september & 14 oktober (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 19 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 18/9 1. Diaconie: Medische Zending Israël, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 18/9 Jacqueline van Wijk & Corine Terlouw; 25/9 Nelleke Visser & J.O.
  3. Crèche 2-3 jaar: 18/9 Renske Donk & Mirthe van Houwelingen; 25/9 Thea Verspuij & Margriet Kooijman

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 18/9 Linde van Houwelingen; 25/9 Rachel Terlouw

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 18/9 Diana Erkelens, Daphne Zaal & Teresia den Boer; 25/9 Geen crèche i.v.m. opening winterwerk
  2. Wegbrengen bloemengroet: 18/9 Fam. C. Ouwerkerk; 25/9 Fam. P. van Dijk
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 18 september bellen naar: Hubert Schippers, tel. 65 21 60.
  4. Gastvrouw/heer: 18/9 v.m. Marleen van Houwelingen & Gerwold Verspui, n.m. Miranda Schippers & Wilma Troost; 25/9 v.m. Anke Buchner & Leo Timmer, n.m. Arie van Houwelingen & Marieke Stam

 

WIJK OOST  / WIJK WEST

Meeleven: Ons meeleven gaat uit naar allen die door welke omstandigheden dan ook door moeilijke en zware tijden gaan. Dat de Heere u mag bijstaan en kracht mag geven. In de voorbede gedenken we deze broeders en zusters.

Verhuisd: Cees en Plonia Bogaard zullen zaterdag hun huis aan de Bogerd verlaten om hun in trek te nemen in de Lange Wei. Hun adres zal zijn Rembrandthof 47, 3312 XS Hardinxveld-Giessendam. We wensen u Gods zegen en nabijheid en bidden dat u het goed mag hebben op het nieuwe adres.

Uit de pastorie: Afgelopen zondag mocht ik in Ameide de dienst van startzondag leiden. Het winterwerk vangt aan, terwijl het buiten tropisch warm is. Misschien wordt het eens tijd voor een andere benaming. Denkt u mee. Ik hoor het graag van u op de zaterdag en zondag dat wij het winterwerk opstarten. Tenminste, ik reken erop dat u 24 en 25 september aanwezig bent. Maar eerst hopen we elkaar te ontmoeten rondom de avondmaalsdiensten. Een gezegende voorbereiding gewenst.

Mede namens ds. M. Dubbelman Gods zegen gewenst, ds. J. Holtslag