Zondag 14 juli
9.30 uur: ds. J. Holslag
18.30 uur: ds. J.B. Alblas, Katwijk

Gedoopt:
Afgelopen zondag is Lieze Meerkerk gedoopt. Zij is de dochter van Jan en Anne-Marie Meerkerk (Giessenlaan 82, 3381 AM). We wensen hen allen Gods zegen toe. De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 1 september ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Beroep ds. Dubbelman:
Ds. Dubbelman heeft op het, door de hervormde wijkgemeente 2 Noord in Hardinxveld-Giessendam, uitgebrachte beroep bedankt. Laten we als gemeente voor hem, en zijn gezin, bidden om rust in het genomen besluit en ook voor de gemeente in Hardinxveld-Giessendam.

Vorming en Toerusting:
Kampvuuravond, jonge gezinnen-kring, (fiets)kampweek stichting Chadash, gebedskring, rondreis door de Bijbel… zomaar een greep uit de activiteiten van afgelopen seizoen. We ontmoeten elkaar in de kerk, maar ook op veel andere plekken. We trekken samen op, delen van hart tot hart en mogen samen leren en groeien in geloof. Als commissie kunnen we uw inspiratie goed gebruiken om volgend seizoen weer een mooi en gevarieerd programma aan te bieden. Misschien weet u een boek of thema waarover u graag met gemeenteleden in gesprek zou gaan. Of u leest deze zomer een boek dat geschikt is voor een Bijbelkring. Dit soort suggesties zijn van harte welkom! We zien uw ideeën graag via de mail: vt@hervormdgiessenburg.nl, of spreek Willemieke van Wingerden even aan.

Verantwoording:
Ontvangen bij het wegbrengen van de bloemengroet € 20,00. Hartelijk dank.

Van de kerkrentmeesters:
In de maand juni mochten we de volgende collectegaven ontvangen:
Voor de gewone collecte: € 2.941,99 en voor de extra collecte: € 1.127,72. Van de kerkradioluisteraars ontvingen we in het 2e kwartaal: € 246,35, waarvan € 98,54 wordt overgemaakt aan de diaconie. Voor het verjaringsfonds werd over het 1e en 2e kwartaal € 317,70 ontvangen. Alle gevers hartelijk dank.

Opbrengst zendingsbussen:
De zendingsbussen in mei en juni waren bestemd voor Willem Jan de Wit in Egypte. De opbrengst hiervan was € 2.839,00

Collectebonnen verkoop:
26 juli & 9 augustus van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie voor 2 weken:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 26 juli a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 15 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleverenbij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
I.v.m. vakantie van scriba A.J. Overduin graag berichten voor de afkondigingen voor de zondagen 21 en 28 juli en 4 en 11 augustus, voor zaterdag 13.00 uur, doorgeven aan Bas van Genderen via e-mail: basvangenderen@planet.nl of telefonisch op 652832.

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 14/7 1. Diaconie; 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 14/7 Jannette Stam & Manuela Slob; 21/7 Marieke de Ruiter & Marieke Kool

c.         Crèche 2-3 jaar: 14/7 Febe Troost & Corine Terlouw; 21/7 Margreet Kwakernaak & Margriet Kooijman

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 14/7 Daphne Zaal; 21/7 Fenne Trouwborst

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 14/7 Anne-Marie Meerkerk, Emma Trouwborst & Esther de Kuiper; 21/7 Ellen de Vogel, Mirthe van Houwelingen & Maria Dubbelman

f.          Wegbrengen bloemengroet: 14/7 Fam. L. Timmer; 21/7 Fam. Verspuij

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 14 juli bellen naar Arie Stam, tel. 652222

h.         Gastvrouw/heer: 14/7 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Betty van Oenen & Annemarie Verspuij; 21/7 v.m. Jannie de Groot & Anke Buchner, n.m. Frida Bogerd & Arie van Houwelingen

WIJK OOST

In/uit het ziekenhuis:
Woensdag 3 juli moest mw. Cora Vermeulen-Voorsluijs (van Marlotstraat 64, 3381 CE) opgenomen worden in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Zij bleek ernstig ziek. Na onderzoek is bij haar de ziekte van Kahler vastgesteld. Momenteel wordt onderzocht welke behandelingen zij kan ondergaan. Laten we als gemeente voor haar bidden. We wensen haar en haar man Gods zegen toe.

We zijn dankbaar dat dhr. Jaap Kortlever (van Delftstraat 6, 3381 BH) vrijdag 5 juli, weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We wensen hem Gods zegen toe bij het verdere herstel.

Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) is maandag 8 juli, opgenomen voor zijn tweede chemokuur. Hiervoor zal hij ongeveer 4 dagen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem moeten verblijven. Laten we bidden om Gods zegen voor hem en over de behandeling.

Tenslotte:
Vanaf zaterdag 13 juli t/m zaterdag 10 augustus hoop ik vakantie te hebben. Bij vragen of problemen kunt u die periode contact opnemen met ds. Holtslag. We wensen u allemaal Gods zegen en kracht toe. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Ons meeleven gaat uit naar hen die bezig zijn met behandelingen en / of wachten op de uitslag van onderzoeken. We bidden de Heere om kracht en zegen.

Uit de pastorie: Komende zondag hoop ik de draad van Paulus’ tweede schrijven aan Timotheüs weer op ter pakken. We lezen van hoofdstuk 2 de verzen 11-26. Centraal staat de vraag van Pilatus aan de Heere Jezus. “Wat is waarheid”.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag