Zondag 20 januari
09.30 uur: ds. J. Holtslag, bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, voorzetting bediening Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
Komende zondag hopen we het avondmaal te vieren. Twee Egyptische predikanten zullen deze zondag in ons midden zijn en in de avonddienst zal één van hen de preek verzorgen (voor vertaling wordt gezorgd).

Gebedskalender:
De nieuwe gebedskalender wordt a.s. zondag, 20 januari, in de kerk en in ‘De Rank’ uitgedeeld. Vanaf zondagavond zijn ze ook te vinden “onder de toren” en in ‘De Rank’. Voor aanleveren van gebedspunten: zie de gebedskalender.

Week van Gebed:
We nodigen u weer van harte uit om mee te bidden in de week van gebed die over de hele wereld wordt gehouden. Het thema dit jaar is: “Recht voor ogen”. De kerken in Giessenburg doen hier weer gezamenlijk aan mee. U bent van harte welkom op de volgende avonden:  Maandag 21 jan.: In de Til; dinsdag 22 jan.in de Herv. Kerk in Giessenburg; woensdag 23 jan. in de Stigt (onder de gereformeerde kerk); donderdag 24 jan. in de Herv. Kerk in Giessen-Oudekerk. Vrijdag 25 januari voor de jongeren “Prayernight” in de Oude School te Giessen-Oudekerk. De avonden beginnen om 20.00 uur en op vrijdagavond 19.30 uur.

We hopen dat u er bent op een of meerdere avonden. Heb u zelf  gebedspunten dan mag u die meenemen, maar natuurlijk mag u ook aanwezig zijn om in stilte mee te bidden. Hartelijk welkom. De gebedskring.

Mentorcatechese:
In verband met de aanwezigheid van de Egyptische predikanten is de dinsdaggroep de komende week om 19:30 uur welkom op de maandagavond. Met elkaar willen we spreken over geloven en kerk-zijn in Nederland en Egypte.

Kerk-School-Gezinsdiensten:
Volgende week zondagmorgen, 27 januari, houden de gezamenlijke kerken  de Kerk-School-Gezinsdienst. Het thema is dit jaar “Kom je naar het feest?” Op de verschillende basisscholen bereiden de kinderen zich voor met verhalen, liederen en werkstukken. De op school gemaakte werkstukken zullen bovendien in de verschillende kerken te zien zijn, zodat er tijdens de kerkdienst veel herkenning is. Door middel van onderstaand leesrooster kunt u zich ook thuis voorbereiden: Zondag: Psalm 133 (Hoe goed, hoe heerlijk); maandag: Johannes 2: 1- 12 (De bruiloft te Kana); dinsdag : Mattheüs 25: 1-13 (De 5 wijze en de 5 dwaze meisjes); woensdag: Genesis 24: 1-14 (Izaäks huwelijk met Rebekka); donderdag: Genesis 24: 15- 49 (Izaäks huwelijk met Rebekka); vrijdag: Genesis 24: 50-67 (Izaäks huwelijk met Rebekka); zaterdag: Openbaring 19: 6-10 (De bruiloft van het Lam).

Poëzie in Bijbels licht:
De jaarlijkse poëzieavond is vastgesteld op 12 februari. En we nodigen u/jou hiervoor uit!Je levert een gekozen of zelfgeschreven gedicht aan dat past bij het thema “Met hart en ziel”.We bespreken de ingebrachte gedichten. Dat geeft mooie en verrassende gedachten.De avond wordt gehouden ten huize van Annie Trappenburg, Slingelandseweg 17c. Inloop vanaf 19.45 uur en om 20.00 uur gaan we beginnen.Aanmelden gaat gemakkelijk: stuur jouw gekozen of geschreven gedicht naar annemarieverspuij@live.nl Iedere deelnemer ontvangt, via de mail, de gedichten. Komt het mailen en printen niet uit, bel gerust naar Annemarie Verspuij, 0184-651445. Dan wordt voor verzending en het uitprinten van de gedichten gezorgd! Aanmelden tot uiterlijk 9 februari. Nogmaals van harte uitgenodigd voor deze inspirerende avond!

Gemeenteavond 14 februari:
Het hoofdthema is “diaconaal gemeente zijn”. Daarnaast willen we u en jou informeren over een tweede onderwerp, namelijk “het lied in de eredienst”. Tegen een achtergrond van veranderingen (waaronder in taal en cultuur) en het verschijnen van nieuwe liedbundels, mag u van de kerkenraad verwachten dat zij de liederen die wij gewend zijn te zingen met regelmaat tegen het licht houdt. Sinds enige tijd loopt het gesprek daarover en we vinden het belangrijk om ook u en jou te informeren over de voortgang.

Rommelmarkt 15 juni 2019:
Binnenkort valt de huis-aan-huisbrief weer bij u op de mat. Hierop staan de verschillende data betreft spullen ophalen en spullen inleveren. De 1e datum willen we alvast verklappen; op 2 februari van 09.00 tot 11.00 uur kunt u uw bruikbare spullen inleveren op de Doetseweg 54a. Wij hebben van Waardlanden een brief ontvangen waarin zij melden, dat er vanaf 1 januari 2019 geen assistentie meer wordt verleend aan het einde van een rommelmarkt met het ophalen van de overgebleven spullen. Na afloop van de rommelmarkt mogen we met vrijwilligers wel de overgebleven spullen gesorteerd bij Waardlanden brengen. Wij nemen daarom alleen nog maar echt bruikbare / verkoopbare spullen in.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdagmorgen 23 januari a.s. komen de leden van de vrouwenvereniging weer bij elkaar in ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Mannenvereniging ’Onderzoekt de Schriften’:
De leden van de mannenvereniging worden op woensdagavond 23 januari a.s. verwacht in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang 19.45 uur. De heer H. Rietveld zal de inleiding verzorgen (H.C. zondag 7).

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
De heer H. v.d. Meij zal op vrijdagavond 25 januari a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Collectebonnen verkoop:
vrijdag 25 januari & 8 februari van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 21 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 20/1 1. Diaconie: Evang. Hogeschool, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 20/1 Monica Rietveld & Alieke Kemkes; 27/1 Willemieke Goosens & Erica Stam

c.         Crèche 2-3 jaar: 20/1 Lia v.d. Vlist & Sija Kersbergen; 27/1 Annemarie Marcus & Karen Holtslag

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 20/1 Jasmijn Basters; 27/1 Maria Dubbelman

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 20/1 J.O., Lidia Faro & Esther de Kuiper; 27/1 Geen Bijbelcrèche

f.          Wegbrengen bloemengroet: 20/1 Fam. Timmermans; 27/1 Willy Wijnbelt & Hannie Prins

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 20 januari bellen naar: Fam. Koppelaar, tel. 651996 en voor de avonddienst naar Piet Donk, tel. 652670

h.         Gastvrouw/heer: 20/1 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk; 27/1 n.m. Wilma Troost & Arnelle v.d. Sande

WIJK OOST

Meeleven: Sommigen van onze zijn gezond. Sommigen van ons kampen met (een chronische) ziekte. Sommigen van ons hebben te kampen met verdriet of eenzaamheid. Komende zondagmorgen drinken wij dezelfde wijn en eten wij van hetzelfde brood. Het laat zien dat wij één gemeente (één lichaam) zijn en we voor elkaar mogen bidden en elkaar proberen tot steun te zijn. Dat deze gemeente niet alleen beperkt is tot Nederland kunnen we zondag zien wanneer we twee Egyptische predikanten in ons midden hebben.

Met vriendelijke groeten,
M. Dubbelman

WIJK WEST

Bezoek Egyptische predikanten: Zaterdag en het begin van de komende week zal ik optrekken met ds. Adel Abdelmesseh en ds. Emil  Bassaly. Onder andere zullen ze meegaan naar de avondmaalsviering in Bredero’s Hof en betrokken zijn bij de catechese op maandagavond. Dinsdag zal ik met hen en al de andere Egyptische predikanten en hun gastpredikanten in Rotterdam zijn. Naast uitwisseling over het weekend gaat het over kerk in de stad en daarnaast ‘Nederlandse’ cultuursnuiven.

Uit de pastorie: Wanneer zondag de avondmaalstafel gereed staat, dan getuigt dit van het bruiloftsmaal van het Lam. De Heere Jezus heeft hiervan getuigd en wij mogen ervan getuigen door Zijn dood te gedenken totdat Hij komt. Tijdens de Schriftlezing lezen we verder vanuit Johannes 3. Vanaf vers 31 tot het einde van het hoofdstuk. Allen een goede voorbereiding en Gods zegen gewenst.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag