Zondag 24 februari
09.30 uur: ds. J. Westland, Putten
18.30 uur: ds. B.F. Bakelaar, Krimpen a.d. Lek

Zondag 3 maart
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag, jeugddienst

Diaconiecollecte voor stichting Exodus:
De opbrengst van de diaconiecollecte van komende zondag is bestemd voor de stichting Exodus. Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Zij kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Meer info: www.exodus.nl. Binnen onze gemeente is een aantal vrijwilligers werkzaam voor de Vereniging Exodus Nederland. Steunt u hen door uw gebed en gaven. Van harte aanbevolen!

Jeugddienst: Deze week ging het op de mentorcatechese over (on)verhoorde gebeden. Tijdens de jeugddienst op 3 maart bouwen we hierop verder. De kern van de jeugddienst is, dat gebed geen eenrichtingsverkeer is. Als je gebeden hebt, moet je blijven luisteren. Want we vertrouwen er op dat God ook spreekt. Uit de Bijbel lezen we over Hannah. Je kunt het vast lezen in 1 Samuël 1:9-20. Het thema? On air. Wees meer dan welkom.

Catechese: Tijdens de voorjaarsvakantie zal er geen catechisatie zijn.

Ouder-peutergroep: In de vakantie komen we niet samen. Na de vakantie zijn de peuters en hun ouders weer welkom op woensdagmorgen vanaf 9:00 uur in zaal 1 van de Rank.

Besluit beroep ds. Dubbelman: Ds. Dubbelman heeft voor het, door de wijkgemeente Dorpskerk uit Hendrik Ido Ambacht, uitgebrachte beroep bedankt. Laten we in ons gebed bidden om rust in het door hem genomen besluit en ook voor de gemeente in Hendrik Ido Ambacht dat zij spoedig een herder en leraar mogen vinden.

Uitbrengen beroep ds. Holtslag: Woensdagavond 13 februari heeft de wijkkerkenraad van de wijkgemeente Meentkerk samen met de Algemene kerkenraad van de hervormde gemeente Huizen besloten een beroep uit te brengen op ds. Holtslag. Dit beroep wordt van kracht nadat de gemeente in de gelegenheid is gesteld om bezwaar aan te tekenen tegen de gevolgde procedure. Zijn er voor 22 februari geen bezwaren van procedurele aard ingebracht dan gaat het beroep per 23 februari in en zal ds. Holtslag zijn besluit uiterlijk 17 maart kenbaar moeten maken. Laten we ds. Holtslag en zijn gezin in ons gebed gedenken en bidden om wijsheid en Gods leiding.

Kring (geloofs)opvoeding: Dit seizoen is er voor het eerst een kring voor ouders van tieners in de leeftijd 12 – 16 jaar. Inmiddels zijn er twee avonden geweest en de laatste avond voor dit winterseizoen is op woensdag 6 maart. Het blijkt erg waardevol om als ouders in gesprek te kunnen gaan over de (geloofs)opvoeding. Tieners kijken naar jou als ouder. Dit is misschien wel de kern van opvoeden en geloven: je kunt het voordoen, voorleven. Ook al bent u/ben je de eerste 2 avonden niet in de gelegenheid geweest, van harte uitgenodigd om alsnog aan te sluiten! Inloop om 19.45 uur in De Rank met koffie/thee, de avond duurt van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur. Graag vooraf uw/jouw komst aanmelden bij Jeroen & Caroline Koekkoek: j.koekkoek10@kpnplanet.nl.

Kledingbeurs: Zaterdag 16 maart 2019 is er weer een kledingbeurs in de Rank! Hoog tijd om de kledingkast weer eens goed na te kijken en te overwegen om nog mooie en goede zomerkleding in te leveren. Heren, Dames en kinderkleding. Deze gaan we verkopen en de opbrengst is voor World Servants. Voor verdere info zie poster in de Rank, of via fam.terlouw1990@gmail.com Alvast bedankt voor uw medewerking. Dinella Visser, Rachel Trouwborst en Corine Terlouw

Bus EO-jongerendag: Zaterdag 25 mei 2019 vindt weer de EO-Jongerendag plaats; dit keer in AHOY in Rotterdam. Net als de afgelopen jaren zal er weer een bus vertrekken vanuit Giessenburg. Wil je met de bus mee, dan moet je je opgeven! Dat kan als volgt: 1) Stuur een mail naar: jeugdwerkgiessenburg@gmail.com 2) Vermeld je naam / namen en daarbij behorende mailadres(sen). 3) Vermeld ook je mobiele telefoonnummer! Heenreis: zaterdag 25 mei rond 10:00 uur vanaf het Tilplein, Giessenburg. Terugreis: vanuit Rotterdam ’s avonds na afloop rond 22:00 uur. Kosten: € 7,50 p.p. voor een retourtje. Contant betalen voor het instappen! LET OP: je kaartje voor de EOJD / stadion moet je zelf regelen!!! Dat kan via beam.eo.nl/eo-jongerendag-2019

Gebedskring: U en jij zijn van harte welkom om op dinsdagavond 26 februari a.s. de gebedskring te bezoeken in de kerk, aanvang 20.15 uur.

Oud Papier: Vrijdagavond 1 maart a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Henk van Wijk, Johan de Groot, Gerard Kemkes, Emiel Bos, Gijs van Veldhuizen, Simon Jeninga, Daan v.d. Sande, Marcel Ruitenberg & Rik van Genderen. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Koffie drinken zondagmorgen 3 maart: Weet u van harte welkom op zondagmorgen 3 maart a.s. in  ‘De Rank’. Corrie van Geffen, Hannie Prins, Elly & Henk Verspuij zullen op deze morgen voor koffie e.d. zorgen.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’: De leden van de vrouwenvereniging worden woensdagmorgen 6 maart

a.s. verwacht in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: De eerstvolgende vergadering zal op woensdag 6 maart a.s. zijn in zaal 3 van ‘De Rank, aanvang 19.45 uur. De inleiding voor deze avond is uit de Hervormde Vaan door de heer L.C. Boer.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 4 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:

zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Verantwoording: Via Arie de Bruijn €20,00 voor de kerk.

Collectebonnen verkoop: 22 februari & 8 maart van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 24/2 1. Diaconie: St. Exodus, 2. Kerk; 3/3 1. Diaconie, 2. Kerk, Deurcollecte: Voorjaarszendingscollecte

b.         Crèche 0-1 jaar: 24/2 Corine Terlouw & Willeke Faro; 3/3 Margriet Kooijman & Febe Troost; 10/3 Mirthe van Houwelingen & Annemarie Marcus

c.         Crèche 2-3 jaar: 24/2 Marije Dijkgraaf & Jannette Stam; 3/3 Marieke Kool & Linde van Houwelingen; 10/3 Anne-Marie Meerkerk & Monica Rietveld

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 24/2 Noa Terlouw; 3/3 Fenne Trouwborst; 10/3 Daphne Zaal

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 24/2 Margreet van Genderen, Mirthe van Houwelingen & Eliseba van Zuthem; 3/3 Janneke Verspui, Jefta Visser & Feline van Tuijl; 10/3 Tamar van Doesburg, Aniek Visser & Maria Dubbelman

f.          Wegbrengen bloemengroet: 24/2 Fam. Korevaar- Harrewijn; 3/3 Fam. v.d. Vlies- van Genderen; 10/3 Fam. de Groot

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang   van de dienst op zondag 24 februari bellen naar: Bas de Jong, tel. 651522 en op zondag 3      maart naar Arie Stam, tel. 652222

h.         Gastvrouw/heer: 24/2 v.m. Wilma Troost & Frida Bogerd, n.m. Pim Vollmuller & Leo Timmer; 3/3 v.m. Marleen van Houwelingen & Gerwold Verspui, n.m. Jeugddienstcommissie; 10/3 v.m. Adriaan van Houwelingen & Tineke Vollmuller, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk

WIJK OOST

Uit het ziekenhuis: Dhr. Teus Dijksman (Slingelandseweg 19, 3381 KZ) is vrijdag 15 februari geopereerd aan zijn schouder in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en hij de volgende dag weer thuis mocht komen. We wensen hem en sterkte en Gods zegen over het herstel.

Laten we bidden voor al de zieken en mensen die het zwaar hebben in onze gemeente.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Britt van Wijngaarden (Wilhelminalaan 33, 3381 BN) mocht gelukkig het ziekenhuis weer verlaten en mag thuis verder op krachten komen. Er is grote dankbaarheid hiervoor en we bidden God om Zijn zegen voor haar en voor Bart en Mariska en Siem.

Vrijdag 1 maart zal Hannie Prins-Verspui (Wilhelminastraat 28, 3381 BP) een operatie ondergaan in het Beatrixziekenhuis. We bidden de Heere God dat alles goed mag verlopen en om Zijn zegen en kracht.

M.H. van der Pijl-Golverdingen (Jupiterstraat 2, 3371 TE, Hardinxveld-Giessendam) is dankbaar voor de steun die zij de afgelopen periode heeft gehad in de vorm van een bezoek of kaartje. We wensen haar Gods zegen toe.

Vakantie: De voorjaarsvakantie zal ik afwezig zijn. Al was het de bedoeling dat u mij de komende zondag wel tegen zou komen. Het slot van Johannes 4 wilde ik met u behandelen. Maar door het beroepingswerk loopt het allemaal wat anders. Komende zondagmorgen is de enige optie om in de Meentkerk in Huizen voor te kunnen gaan. Vandaar dat ik daar zal zijn en ds. J. Westland uit Putten zal in plaats van af te reizen naar Huizen in Giessenburg voorgaan.

Op 3 maart hoop ik wel in uw midden te zijn en ’s avonds de jeugddienst te leiden over het gebed met als thema: “On air”, God spreekt ook.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag