Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag):
19.00 uur: ds. J. Holtslag, viering Heilig Avondmaal / Focusthema

Zondag 17 april:
09.30 uur: ds. G.J. Mink, Sliedrecht
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:  
We leven toe naar Pasen. De grootste gebeurtenis in de geschiedenis van de wereld. De dood die intrede deed na de zondeval is overwonnen door God Zelf die mens werd in Jezus Christus. Hij is de Weg en de Deur tot Gods Koninkrijk. Door het geloof in Hem ontvangt de zondige en sterfelijke mens vergeving van zonden en eeuwig leven. Alle reden om Pasen groots te vieren en God te loven en te prijzen. In de avonddienst doen we dit met psalmen, gezangen en geestelijke liederen en door de overdenking van Markus 6 vers 1-8.

Tijdens de avondmaalsdienst op Goede Vrijdag lezen we Lukas 23:33-43. Het is een extra focusthema bij blok 1. Jezus geeft Zichzelf voor ons. Wanneer we dit belijden kunnen we Pasen groots vieren.

Belijdenis:
Afgelopen zondag hebben belijdenis van het geloof afgelegd:

  • Scott Baks (Geldersweer 37, 3371 RG Hardinxveld-Giessendam)
  • Iris van Genderen (Drijverschuit 51, 3372 VA Boven-Hardinxveld)
  • Esther de Kuiper (Slingelandseweg 11, 3381 KZ)
  • Erwin Meerkerk (Drijverschuit 51, 3372 VA Boven-Hardinxveld)
  • Erica Stam (van Wenastraat 13, 3381 BK)
  • Onno den Toom (van Drenckwaertstraat 9, 3381BJ)

We zijn de Heere dankbaar voor deze stap in het geloof en bidden voor hen om Gods zegen en leiding op de weg van het geloof.

Uitbrengen beroep:
De beroepingscommissie heeft op donderdag 7 april advies uitgebracht aan de kerkenraad en voorgesteld een beroep uit te brengen op proponent J. Menkveld uit Dordrecht. De kerkenraad heeft positief gereageerd op het advies en is voornemens een beroep op hem uit te brengen. Proponent Menkveld is 28 jaar, getrouwd en sinds 2017 als kerkelijk werker verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Krispijn in Dordrecht. Sinds augustus 2021 heeft hij zich beroepbaar gesteld. Volgens de kerkorde wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld bezwaar in te dienen tegen de gevolgde procedure van het beroepingswerk. Dit kan tot en met uiterlijk vrijdag 15 april, schriftelijk en ondertekend, bij de scriba, Willem de Zwijgerlaan 21. Als er geen bezwaren worden ingediend gaat het beroep in op zaterdag 16 april. Ervan uitgaande dat er geen bezwaren worden ingediend zijn er alvast een aantal afspraken gemaakt. In verband met de komende meivakantie hopen proponent Menkveld en zijn vrouw onze gemeente op Donderdag 21 april te bezoeken voor kennismaking.  ‘s Avonds stellen we de hele gemeente graag in de gelegenheid om in zaal 1 van de Rank kennis te maken met het echtpaar Menkveld. Om de kennismaking zo goed mogelijk te laten verlopen verzoeken we een ieder met de volgende tijden rekening te houden: Van19.00 uur tot 20.00 uur voor alle gemeenteleden; van 20.00 uur tot 21.00 uur voor (een vertegenwoordiging) van alle commissies, besturen, kringen, clubs, verenigingen, raden, groepen etc. Om 21.00 uur komt de kerkenraad bijeen voor een kennismaking met het echtpaar Menkveld. We rekenen op uw en jouw aanwezigheid en het meeleven en meebidden van u en jou betreffende het beroep dat zaterdag wordt uitgebracht en, naar wij hopen, mag leiden tot een nieuwe predikant in onze gemeente. Hierbij is het ook goed het adres van de fam. Menkveld door te geven zodat u hem kunt bemoedigen bij het nemen van zijn beslissing. Fam. J. Menkveld, Huijgensstraat 51, 3314 ZC Dordrecht. e-mail: voorganger@hervormdkrispijn.nl Op zondag 1 mei hoopt proponent Menkveld voor te gaan in de ochtenddienst. Voor hen die op 21 april echt niet in de gelegenheid zijn om met hem en zijn vrouw kennis te maken biedt de kerkenraad daarvoor nog gelegenheid na de dienst van 1 mei in zaal 1 van de Rank. In de week van 25 april is er onder andere tijd ingeruimd voor bezichtiging van de pastorie, de Rank, ons dorp en een gesprek met de kerkrentmeesters. Uiterlijk zaterdag 7 mei dient proponent Menkveld zijn beslissing aan de kerkenraad kenbaar te hebben gemaakt. Wij vragen u het beroepingswerk en in het bijzonder proponent Menkveld en zijn vrouw in uw en jouw voorbede te gedenken.

Vacature ambtsdrager:
De kerkenraad heeft in haar vergadering van donderdag 7 april, voor de nog openstaande vacature van ambtsdrager met een bepaalde opdracht voor ouderling ouderenwerk tot enkelvoudige kandidaat gesteld, broeder Wout Kwakernaak, Wetering 13. 

Hij heeft zijn benoeming in beraad en dient zijn besluit uiterlijk zaterdag 16 april kenbaar te maken. Laten we in onze voorbede voor hem bidden om Gods kracht en leiding en rust bij het nemen van zijn beslissing.

Open Focus avond:
Noteert u deze datum alvast in uw agenda! Donderdag 28 april is er weer een ‘Open Focus avond’ in De Rank. We verdiepen ons in het thema ‘Jezus, de levende in ons midden’. Het Focusteam is heet iedereen van harte welkom.

Rommelmarkt 2022:
Heeft u er ook weer zo´n zin in?! Spullen ophalen, spullen uitzoeken, alvast lekker neuzen tussen de spullen, de spullen weer verkopen; dat komt goed uit dan! Want het staat allemaal weer te gebeuren; 18 juni is het zover! Binnenkort valt bij u en jou de informatie betreft de ophaal,- en brengmomenten door de bus. De eerste ophaal,- en brengochtend is zaterdag 14 mei en zaterdag 21 mei doen we dit nog eens dunnetjes over. Omdat we bij deze editie 3 maanden werk in 1 maand gaan proppen, vraagt u zich misschien af hoe we al dit werk gaan uitvoeren? Dat heeft flink wat vergaderuurtjes gekost, maar we zijn er gemakshalve maar vanuit gegaan dat alle vrijwilligers van de editie 2019 ook vrijwilliger zijn voor de editie 2022. Kunt u echt niet, dan mag u zich vrijwillig afmelden bij Gerard de Jong of Arjan van der Vlist.

Postzegels en ansichtkaarten sparen voor het zendingswerk:
Wist u dat u gebruikte ansichtkaarten en postzegels kunt sparen voor het zendingswerk? Deze actie levert de GZB en Kerk In Actie jaarlijks ongeveer € 25.000,= op. Voor u een kleine moeite wat zich uit in een prachtig totaalbedrag waar mooie dingen mee gedaan kunnen worden! De postzegels en kaarten kunnen ingeleverd worden in een van de lades van het meubel onder de kerktoren. Hartelijk dank namens de zendingscommissie.

Gebedskring:
Op dinsdagavond 19 april a.s. komt de gebedskring weer bij elkaar in zaal 2 van ‘De Rank, aanvang 20.15 uur. Weet u welkom.

Mannenvereniging ’Onderzoekt de Schriften’:
Voor de laatste maal dit winterseizoen komen de leden van de mannenverenging bij elkaar in zaal 3 van ‘De Rank’ op woensdagmorgen 20 april a.s., aanvang 09.45 uur. De heer C. Toet zal deze morgen verzorgen met een vrij onderwerp.

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet is 2 x € 50,00 ontvangen. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en voorlopig ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. Op 6 mei en 3 juni

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk 18 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
15/4 Diaconie: Voedselbank, 2. Kerk;
17/4 Diaconie: IZB, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op vrijdagavond 15 april bellen naar de heer B. Pesselse, tel. 06 50235236 en op zondagmorgen 17 april bellen naar de heer A. Korevaar, tel. 652172 en voor de avonddienst naar de heer J. Verspuij, tel. 06 53784406

Wegbrengen Bloemengroet:
17/4 Fam. Verspuij;
24/4 Fam. P. van Dijk

Crèche 0-3 jaar:
17/4 Annemieke Aalbers, Annelise Dijksman, Hadassa van Zuthem & Floortje Bood;
24/4 Linde van Houwelingen, Willise v.d. Vlies & Sifra Visser

Bijbelcrèche:
17/4 Lianne van Oenen & Boaz & Loïs Donk;
24/4 Martijn Visser & Sifra Visser

WIJK OOST / WIJK WEST

Huwelijksjubileum:
Op dinsdag 19 april zijn Teus en Alie Korevaar (Vlietweg 3, 3381 LS) 50 jaar getrouwd. We willen jullie van harte feliciteren met dit jubileum en wensen jullie Gods zegen toe samen met kinderen en kleinkinderen.

Meeleven:
Annemarie Verspuij mocht na de heupoperatie op donderdag vrijdag 8 april al weer thuis komen. Er is dankbaarheid dat de operatie goed gegaan is. We bidden dat ook het herstel voorspoedig mag verlopen.

Uit de pastorie:
Dankbaar zie ik terug op het afgelopen weekend. Het stapeldiner leverde mooie ontmoetingen en gesprekken op. Over het credo-weekend hoorde ik alleen maar goede berichten. De belijdenisdienst is Gods zegen in optima forma. Tegelijk kijken we dankbaar vooruit naar Goede Vrijdag en Pasen. In alles zien we Gods zegen en liefde en genade. Hij is trouw aan Zijn schepping. Het maakt dat wij met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Hij is nabij in de opgestane Heere en Heiland Jezus Christus.

Met een hartelijke groet,  
ds. J. Holtslag