Zondag 15 januari 2017
09.30 uur: ds. J. Holtslag, voorbereiding viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten
Komende zondagmorgen maken we een begin met de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. De Schriftlezing zal zijn Marcus 5:1-16. De dagboekjes ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal, die aan het einde van de dienst gereedliggen, gaan ook over gedeelten uit het Evangelie volgens Markus. Eventuele vragen/zorgpunten rondom de avondmaalsviering van zondag 22 januari a.s. kunt u bespreken op maandag 16 januari van 18:30-19:30 uur in de pastorie aan de Kerkweg 1B.

Gedoopt
Afgelopen zondag zijn twee kinderen gedoopt. Julian, de zoon van Joost en Marije Dijkgraaf (Giessenlaan 35, 3381 AK) en Anna, de dochter van Kees en Margriet Kooijman (Doetse Vliet 2, 3381 HB). We wensen hen allen Gods zegen toe. De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 5 februari. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Zondagschool
In veel landen worden kinderen en ouderen gepest of bedreigd omdat ze in God geloven. Open Doors is een organisatie die christenen steunt die om hun geloof worden vervolgd en verdrukt. A.s. zondag, 15 januari, zal er tijdens de  zondagschool een spreker van Open Doors komen. Vorig seizoen zijn zij ook geweest en toen hebben we verhalen gehoord over Noord-Korea. We zullen nu weer nieuwe dingen horen en er is ook weer een verwerking. Ook worden er verschillende dingen uitgedeeld die ons helpen om de vervolgde christenen niet te vergeten. We hopen jullie allemaal te zien! Zit je nu niet op de zondagschool, maar ben wel je wel benieuwd naar wat er verteld gaat worden kom dan ook gerust meeluisteren. We beginnen om 11.00 uur in zaal 8 van ‘de Rank’. Groetjes, de leiding van de zondagschool.

Week van Gebed 15-22  januari 2017
U bent weer van harte welkom om mee te bidden in de week van gebed. Over de hele wereld wordt er in deze week gebeden. Het thema dit jaar is: “Jouw hand, mijn glimlach”. De kerken in Giessenburg en Giessen-Oudekerk doen hier weer gezamenlijk aan mee. U bent van harte welkom op de volgende avonden: maandag 16 januari: in ‘de Til’;  dinsdag 17 januari in de Herv. Kerk van Giessenburg; woensdag 18 januari in ‘de Stigt’ (onder de Gereformeerde Kerk); donderdag 19 januari in de Herv. Kerk van Giessen-Oudekerk; vrijdag 20 januari voor de jongeren “Prayernight” in ‘de Rank’ naast de kerk. De avonden beginnen om 20.00 uur. Voor de jongeren: vrijdag om 19.30 uur. We hopen dat u er bent op één of meerdere avonden. In deze tijd is het zo belangrijk om samen te bidden, ook mag u alleen aanwezig zijn om deze avond(en) bij te wonen. De gebedskring.

Deel je leven – diaconale avond met Open Doors en Stichting Present
Hoe kunnen wij ons leven delen met onze broeders en zusters dichtbij en ver weg? Donderdag 19 januari organiseert de diaconie een avond met medewerking van Open Doors en Stichting Present om met deze vraag aan de slag te gaan. Op deze avond zal een sprekersechtpaar van Open Doors aanwezig zijn om ons te informeren over onze vervolgde broeders en zusters en over het werk van Open Doors. Deze sprekers zijn voor Open Doors naar circa 20 verschillende landen geweest. We zullen ook nadenken over de vraag hoe wij vervolgde christenen een plek kunnen geven in onze gemeente. De tweede helft van de avond wordt ingevuld door de Stichting Present. Present wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Anita Stigter van Present over de werkwijze van deze stichting spreken en er is ook de mogelijkheid om zelf een dagdeel bij een project aan de slag te gaan. Het belooft een boeiende en gevarieerde avond te worden en is bedoeld voor iedereen (jong en oud). Iedereen is welkom op donderdag 19 januari. Inloop met koffie: 19.30 uur in zaal 1 in de Rank. Het programma start vanaf 19.45 uur en duurt circa 2 uur.

Kerk en Israël -26 januari
De Protestantse Kerk belijdt dat ze onopgeefbaar verbonden is met het volk Israël. Dat is immers het volk waar God mee begon (Abraham). Als christenen geloven we in de God van Israël. Joden en christenen lezen voor een groot gedeelte dezelfde Bijbel (het Oude Testament). Toch zijn er naast overeenkomsten ook verschillen en dit geeft allerlei vragen. Wat is bijvoorbeeld de betekenis van Israël en Jeruzalem voor vandaag, of richten we ons alleen op een ‘hemels Jeruzalem’. Op donderdag 26 januari 2017 wordt er om 20:00 uur in de Rank een studie-avond gehouden. Ds. H. Poot van de stichting Christenen voor Israël zal komen spreken over: Jeruzalem, 50 jaar hereniging van de stad. Vooraf aanmelden is niet nodig, u én jij zijn van harte welkom!

Luther:
De V&T-avond over de persoon van Maarten Luther is verplaatst naar 30 maart. U bent dan hartelijk welkom in de Rank. Vanaf 19:45 uur inloop en we beginnen om 20:00 uur.

Voor de Lutherreis van 15-19 mei kunt u zich aanmelden tot 1 februari. Informatie over deze midweek kunt u krijgen bij ds. J. Holtslag. De plaatsten die bezocht worden zijn: Wittenberg, Eisenach met de Wartburg, Eisleben, Erfurt, Nordhausen, Mansfeld en Stotternheim. Een reis die zeer de moeite waard is en die u maakt samen met gemeenteleden en enkelen uit naburige gemeente.

V&T-voor in de agenda
Verder informatie volgt nog, maar u kunt de volgende avond alvast noteren.
DV Donderdag 9 februari:  Middeleeuwse kerkinrichting. Een beeldpresentatie door ds. Schroten uit Leerdam over de geschiedenis van de inrichting van ons kerkgebouw in de middeleeuwen en reformatie. Aanvang 20:00 uur.
Donderdag 2 en 16 februari. Politiek en principes. Twee avonden waarin we ons samen verdiepen in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen.

Oproep opgave kerkautochauffeur:
Al vele jaren is er de regeling van de kerkauto. Bedoeld voor hen die zelf niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen. Vanaf februari wordt een nieuw rooster gemaakt. Graag willen we hiervoor een flinke lijst chauffeurs beschikbaar hebben om de inzet goed te verdelen en niet steeds op dezelfde vrijwilligers een beroep te moeten doen. We zoeken daarom extra kerkautochauffeurs. U kunt zich opgeven als u bij voorbeeld 1 x per twee maanden beschikbaar wilt zijn om te rijden. Daarbij kunt  u aangeven  of u ingeroosterd wil worden voor de hele zondag (voorkeur) of voor de morgendienst of de avonddienst. Graag het verzoek u als kerkautochauffeur op te geven tot uiterlijk 20 januari bij de diaconie. Via  diaconie@hervormgiessenburg.nl  of via de diakenen Arjan de Looff (653136), Herold Kool (633836) of Jan Verspuij (651445). Na 20 januari wordt het rooster gemaakt  vanaf februari en ontvangt u bericht over de indeling. U helpt met het vervoer leden om de kerkdienst te kunnen bijwonen en het kan voor hen ook prettig zijn zo even contact te hebben. De diaconie.

Vrouwenbijbelstudie:
In het nieuwe jaar, op dinsdag- 17 en donderdagmorgen 19 januari, gaan we Ezechiël 18 bestuderen en bespreken. Ezechiëls volksgenoten in ballingschap vonden hun lot onverdiend. Lag het niet aan hun voorgeslacht wat er allemaal mis was gegaan? Ezechiël legt uit dat God elk mens individueel beoordeelt op zijn verhouding tot God en zijn naaste. Vanaf 09.00 uur verwelkomen we iedereen met koffie en thee in zaal 5 van ‘de Rank’ en is er gelegenheid om kaarten te schrijven, waarna we om 9.15 uur beginnen.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdagmorgen 18 januari a.s. worden de leden van de vrouwenvereniging weer verwacht in ‘de Rank’, aanvang 09.45 uur.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
De heer H. Rietveld zal op woensdagavond 18 januari a.s. de inleiding uit de H.C. zondag 4 verzorgen tijdens de tweewekelijkse bijeenkomst. De leden worden weer verwacht in ‘de Rank’, aanvangstijd 19.45 uur.

Zendingsbusjes januari & februari ‘Nieuwe Deelgenoot’:
Christen zijn in Egypte is niet makkelijk: christenen worden gediscrimineerd en achtergesteld. De gemeenten waarvan zij lid zijn, zijn klein en hebben vaak geen eigen predikant. Als gemeente worden we deelgenoot van het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. Hij is betrokken bij de opleiding van predikanten. Dat is nodig, omdat er nu te weinig predikanten zijn. Christenen hebben iemand nodig die hen helpt om te geloven, juist als dat in Egypte vaak moeilijk is. Omdat christenen op dit moment relatief veel vrijheid hebben, wil het seminarie extra mensen opleiden. Daarom is het belangrijk dat Willem-Jan de Wit aan het seminarie kan blijven werken waar hij o.a. doceert, studenten begeleidt bij hun scriptie en stagiaires bezoekt. De opbrengst van de zendingsbussen zal om de 2 maanden bestemd zijn voor dit werk (nu in januari en februari). Bidt en geeft u mee?

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 13 & 27 januari (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Gevonden:
Er is in 2016 € 57,90 gevonden in de kerk, hieruit blijkt dat de schoonmakers zorgvuldig hun werk doen en niet alles in de stofzuiger verdwijnt.

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 15,- ontvangen. Via ds. J. Holtslag € 20,- en via ouderling B. de Hoop € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Opbrengst diaconiecollecten november en december:
De diaconiecollecten hebben in de maanden november en december het volgende opgebracht: De Hoop  (13/11) € 754,12, Noodhulp Mosul (27/11) € 1.056,55, De Herberg (11/12) € 834,09, Hulp vluchtelingen Aleppo via ZOA (18/12) € 695,00, World Vision (24/12, Kerstnachtdienst) € 446,60, Zondagsschool (25/12 middag) € 406,46. De algemene diaconiecollecten (4 stuks) hebben € 2.720,16 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 16 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘de Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen:
Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Crèche 0-1 jaar: 15/1 Nelleke Visser & Annemieke Aalbers; 22/1 Angela de Wit & Martine Bood
  2. Crèche 2-3 jaar: 15/1 Thea Verspuij & Margriet Kooijman; 22/1 Linda de Bruin & Geeske Krijgsman

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 15/1 Daphne Zaal; 22/1 Imke van Houwelingen

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 15/1 Roos van Zuthem, Aniek Visser & Maartje van Druten; 22/1 Jennina Zwijnenburg, Marit Visser & J.O.
  2. Wegbrengen bloemengroet: 15/1 Fam. Visser; 22/1 Fam. Duijm
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 15 januari bellen naar: Jan v.d. Vlist, tel. 652796
  4. Gastvrouw/heer: 15/1 v.m. Anke Buchner & Miranda Schippers, n.m. Frida Bogerd & Arie van Houwelingen; 22/1 v.m. Dianne de Looff & Adriaan van Houwelingen, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk

 WIJK OOST

Overleden: Maandagmiddag, 2 januari, overleed in het ziekenhuis in Gorinchem dhr. Piet de Kreij (van Brederodestraat 54, 3381 BC). Donderdag 29 december werd hij opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. problemen met zijn hart. Dit leek onder controle en er was even sprake van dat hij weer naar huis zou mogen. Zijn gezondheid is echter daarna snel achteruit gegaan. Dhr. de Kreij is 94 jaar oud geworden. Tien jaar geleden, 2 januari 2007, overleed zijn vrouw: Janna de Bruin. De rouwdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 7 januari. Centraal stond zijn trouwtekst: Psalm 121:8 De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Aansluitend heeft de begrafenis plaats gevonden op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg. Laten we bidden om Gods zegen voor zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen.

Uit het ziekenhuis: Mw. A. de Jong-de Hoop (Van Langeraadweg 5A, 3381 LB) is vrijdag 30 december opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We zijn dankbaar dat zij woensdag 4 januari weer naar huis mocht. We wensen haar Gods zegen toe bij het verdere herstel.

Dhr. G.J. Donk (Doetseweg 6B, 3381 KG) moest donderdag 5 januari opgenomen worden in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We zijn dankbaar dat het weer goed gaat en hij dinsdag 10 januari thuis mocht komen. We wensen hem en al de andere zieken in de gemeente Gods zegen toe.

Tenslotte: Komende zondagavond is de schriftlezing Johannes 2: 13-22: de tempelreiniging. Gods zegen toegewenst en vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Geboren: Op 28 december mocht er bij Bart en Lotte van Genderen (Bogerd 5, 3381 DA) een zoon geboren worden. Thijs Bastiaan Pieter zo zal hij gaan heten. We feliciteren Bart en Lotte van harte met de geboorte van Thijs en bidden dat hij tot eer van God en tot zegen van mensen mag opgroeien.

In herinnering: Op 1 januari mocht Gerda Donk – van Engelenburg Thuiskomen bij haar hemelse Vader. Met deze woorden is haar geloofsvertrouwen verwoord op de rouwkaart. Nadat eind juli Gerda hoorde dat zij ziek was, en wat later bleek ongeneeslijk ziek, is haar hart gericht op de Heere God. Zij leefde in het volste vertrouwen dat zij het beter zou krijgen. Zij mocht 68 jaar worden en woonde met haar man Bovenkerkseweg 36.

Vanuit het geloof is er voorafgaande aan haar begrafenis een dankdienst voor haar leven gehouden waarin de eerste woorden van Psalm 27 centraal stonden. Op de kaart verwoord als: Heer, mijn licht en mijn heil bent U. Aansluitend vond de begrafenis plaats. In de voorbede gedenken we haar man Jan en hun kinderen en kleinkinderen

Huwelijksjubileum: Op 12 januari mochten Aart en Frida Bogerd (Johan de Kreijstraat 4, 3381 DG) hun 45-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte gefeliciteerd met dit heugelijke feit en Gods zegen gewenst voor jullie en jullie kinderen en kleinkinderen.

Uit de pastorie: Van ouderlingen verneem ik dat zij het vervelend vinden wanneer een huisbezoek wordt afgebeld. Zelf was ik er maandag blij mee. Een bezoek werd afgebeld vanwege griep en omdat zij mij niet wilden ziek maken. Dat laatste was mooi, maar desondanks kampte ik maandag en dinsdag toch met griepverschijnselen. Hierom maar niet bij u op bezoek gegaan en alleen catechese gegeven en achter de pc gezeten. Hopelijk mag 2017 in het vervolg gezond verlopen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag