Zondag 15 maart
09.30 uur: ds. R.M. Werrie, Bunschoten-Spakenburg
18.30 uur: ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

Bij de diensten:
Het gebeurt eigenlijk nooit, maar deze zondag begroeten we twee gastpredikanten. Er heeft een ruiling plaats gevonden. De reden is dat ds. J. Holtslag in Giessen-Oudekerk een nieuwe kerkelijk werker mag bevestigen. Onze buurtgemeente feliciteren we hier hartelijk mee.

Richtlijnen PKN rondom coronavirus:
Zoals bekend grijpt het coronavirus steeds verder om zich heen. Om mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan zijn afgelopen zondag de collectezakken niet aan elkaar doorgegeven, maar is er één collecte gehouden aan de uitgang. De diaconie en kerkenrentmeesters zullen met een passende verdeelsleutel de opbrengst van de collecten verdelen. Met betrekking tot de viering van het Heilig Avondmaal op Goede vrijdag 10 april zullen wij passende maatregelen nemen en de adviezen en richtlijnen van de PKN volgen.

Hoewel het RIVM zegt dat het doorgeven van collectezakken geen risico vormt voor besmetting, zien we dat elke dag de maatregelen verscherpt worden. Zoals het advies geen hadden meer te schudden. Daarom hebben wij gemeend deze en andere maatregelen te nemen. Het is moeilijk te zeggen hoelang deze situatie voortduurt, maar we blijven nauwkeurig alle berichtgeving rondom de verspreiding van het virus volgen.

Het spreekt vanzelf dat ieder zorgt voor persoonlijk hygiëne, zoals handenwassen, om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden. In geval van griepachtige verschijnselen is het beter om thuis te blijven.

We leven in de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en omkeer. Een bezinning op onze veronderstelde grip op het leven. Wij hebben het leven niet in onze greep. Laten we ons in deze veertigdagentijd toevertrouwen aan God opdat we mogen leven met de hoop dat we geliefd, gekend en gedragen worden.

Meeleven:
Wij ontvingen het bericht dat onze oud predikant ds. H. van Vreeswijk uit Kampen (Vermuydenstraat 84, 8265 WJ) ernstig ziek is.
Hij heeft een hersentumor. Omdat de risico’s voor behandeling erg groot zijn, heeft hij in overleg met de artsen en zijn vrouw besloten niet verder te behandelen. Op 26 april zou hij zijn 50-jarig jubileum vieren en in de avonddienst in onze gemeente voorgaan. Dat kan vanwege deze omstandigheden niet doorgaan. Laten we in onze voorbede bidden om Gods nabijheid en kracht voor ds. van Vreeswijk en zijn vrouw.

Gebedskalender:
De nieuwe GEBEDSKALENDER wordt a.s. zondag 15 maart in de kerk en in de Rank uitgedeeld. Vanaf zondagavond zijn de kalenders ook te vinden “onder de toren” en in de Rank. Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail is het adres: annemarieverspuij@live.nl. U kunt ook gebedspunten doorgeven door het te noteren in een schrift dat u kunt vinden bij de folders in de Rank.

Homoseksualiteit in de christelijke gemeente:
Graag nodigen we u uit om op 19 maart als gemeenteleden met elkaar na te denken over homoseksualiteit. De leiding van de bespreking is in handen van Herman van Wijngaarden, hij is werkzaam voor de HGJB. Geen eenvoudig onderwerp, maar laat dat geen reden zijn om het uit de weg te gaan. In al onze verscheidenheid is het goed om te beseffen dat we allemaal, in veel opzichten, tekortschieten als we ons leven leggen naast de hoge norm van Gods Woord en dat voor ons allen geldt dat we van genade moeten leven. Onderwerpen zoals “Jezus over seksualiteit”, “luisteren naar homoseksuele mensen” en “homoseksualiteit en de christelijke gemeente” komen aan de orde. Herman geeft ons stof tot nadenken en laat ons meedenken en praten. Al doende krijgen we een kader mee om elkaar in de volle breedte van de gemeente te respecteren en liefdevol met elkaar om te gaan. Welkom aan alle belangstellenden. Mocht u mensen in uw omgeving, ook niet-gemeenteleden, kennen die eveneens geïnteresseerd zijn, nodig hen dan gerust uit. Donderdagavond 19 maart. De Rank, zaal 1. Aanvang 20:00 uur

Kom doe mee!
Nadat in september en in januari er al een leuk programma was waarin jong en oud elkaar konden leren kennen na de ochtenddienst, staat voor 30 maart een gemeenteavond voor jong en oud op het programma. Vele jongeren uit onze gemeente zullen helpen met organiseren. We zullen vanaf 18:15 uur met elkaar eten en in gesprek gaan en vervolgens is er een divers keuzeprogramma tot 21:00 uur. Doet u en jij ook mee?

Bonhoeffer – gevangenschap en vrijheid:
In het voorjaar van 2020 is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd omgebracht in kamp Flosssenbürg. Echter, vandaag de dag inspireert hij nog steeds gelovigen over heel de wereld. Ook in Giessenburg kunnen we veel leren van zijn gedachten (verwoord in boeken), zijn gedichten en gebeden. Muzikaal was hij trouwens ook! Op DV donderdagavond 2 april organiseren we een sessie waarbij we veel van onze zintuigen zullen aanspreken. Muziek, koor- en samenzang, twee korte lezingen door (Bonhoeffer kenner) Arthur Alderliesten en een kleine expositie van schilderwerken n.a.v. gedichten zullen deel uit maken van het avondprogramma. Leerzaam én uitnodigend tot verdere verdieping – we hopen dat hieraan bijgedragen zal worden door het samengestelde programma. Als er belangstelling voor is, kunnen we bijvoorbeeld in een later stadium in het kader van ‘een spade dieper’ een boek van Bonhoeffer bespreken. Graag nodigen we u uit! Donderdagavond 2 april in het kerkgebouw. Aanvang 20:00 uur.

Paasmiddag met broodmaaltijd voor ouderen op: D.V. vrijdag 3 april.

Hierbij nodigen wij alle ouderen (70+) uit voor een paasmiddag met aansluitend een broodmaaltijd. Wij beginnen deze middag om 15.00 uur, vanaf 14.30 uur staan koffie en thee voor u klaar. Het thema van deze middag is: “Ik leef en u zult leven”. Ds. J. Holtslag verzorgt de meditatie, en Nel v/d Bosch begeleidt de samenzang.

Na de pauze verzorgt  Arie van Noordennen een PowerPoint presentatie over Giessenburg en omgeving tijdens en na de oorlog. De afsluiting is rond 18.30 uur.

Binnenkort komen de HVD-wijkdames bij u langs met de uitnodiging.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: De leden van de mannenvereniging worden op woensdagavond 18 maart a.s. verwacht in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang 19.45 uur. De heer Fl. v.d. Rhee zal de inleiding verzorgen (1 Sam. 12:1-25)

Verantwoording: Via ds. J. Holtslag € 15,00 voor de kerk

Collectebonnen verkoop: 13 & 27 maart van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 16 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

a.         Collecten: 15/3 1. Diaconie: v.m. Pl. Jeugdwerk, n.m. HGJB, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 15/3 Maartje van Druten & Cateline Snoek; 22/3 Karen Holtslag &        Manuela Slob

c.         Crèche 2-3 jaar: 15/3 Febe Troost & Corine Terlouw; 22/3 Margreet Kwakernaak &        Margriet Kooijman

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 15/3 Berit Donk; 22/3 Hanna de Kuiper

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 15/3 Nadine in ’t Veld, Naomi de Jong & Sven    Vink; 22/3 Martijn Visser, Hannah van Veldhuizen & Berit Donk

f.          Wegbrengen bloemengroet: 15/3 Fam. Verspuij- Noordegraaf; 22/3 Fam. Stam- Prins

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik van de kerkauto maken dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor    aanvang van de dienst op zondagmorgen 15 maart bellen naar Sylia den Toom, tel.     652845 en voor de avonddienst naar Dianne Beemsterboer, tel. 651828

h.         Gastvrouw/heer: 15/3 v.m. Rian Faro & Maria de Bruijn, n.m. Wilma Troost & Gerwold   Verspui; 22/3 v.m. Marijke Dijksman & Adriaan van Houwelingen, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk

WIJK OOST

Meeleven: Vrijdag 6 maart kreeg Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) een mooie uitslag: de stamceltransplantatie is effectief geweest en er zijn geen kankercellen meer zichtbaar op de scans. De komende 3 jaar krijgt hij wel elke 2 maanden een onderhoudskuur. Daarnaast blijft hij nog minstens een jaar extra gevoelig voor virussen en bacteriën. Bas en Corrie willen iedereen heel hartelijk bedanken voor al het meeleven, in welke vorm dan ook. Het heeft hen enorm geholpen om door dit proces heen te komen. We zijn dankbaar voor deze uitslag en wensen Bas Gods zegen toe bij het verdere herstel.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Giessen-Oudekerk: Komende zondagmorgen zal ik in plaats van in uw midden voor te gaan de morgendiensten leiden in Giessen-Oudekerk. Dit alles vanwege de bevestiging van Jeannette Vos-Spek als kerkelijk werker aan de gemeente. Zo mag een vacature opgevuld zijn en is ons gebed dat ook de predikantsvacature van Godswege een invulling mag krijgen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag