Zondag 19 februari 2017

09.30 uur: ds. J. Holtslag

18.30 uur: ds. M. Dubbelman, jeugddienst

 

Jeugddienst: Wij zijn moderne mensen en we denken heel anders dan vroeger. Moeten we daarom de Bijbel ook niet heel anders lezen dan vroeger? Zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat er leerzame dingen in de Bijbel staan, maar je niet alles letterlijk moet en kunt nemen. We weten inmiddels beter en er staan veel fouten in de Bijbel. Sommige dingen zijn betrouwbaar, maar andere niet. Daarom is het thema van de jeugddienst: “Er was eens…”. Kun je de Bijbel vertrouwen, of moet je hem meer vergelijken met een sprookjesboek? Een groot aantal jongeren heeft de dienst weer voorbereid en verleent hun medewerking. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!

Opstaan!: Opstaan – dat is het thema van de veertigdagenkalender, uitgegeven door stichting Tear. Door het dag-voor-dag lezen van de kalender in de periode voor 16/17 april worden we ons bewuster van wat Pasen voor ons betekent. Bij de kalender is een gezinsschriftje gevoegd, vol met vragen, liedjes en opdrachtjes-om-te-doen. De kalender is voor € 2,50 (normaliter 3,95) te verkrijgen bij het gebruikte boekwinkeltje in de Rank. Reservering is mogelijk via de website. Aanbevolen door de commissie Vorming & Toerusting.

Het Evangelie naar Mattheüs: Een belangrijk onderdeel van dit evangelie is de Bergrede. Een bijnaam die wel aan de Bergrede wordt gegeven is “de grondwet van het Koninkrijk van God”. Tijdens de cursus “Rondreis door de Bijbel” behandelen we dit seizoen de vier evangeliën en proberen onder andere de Bergrede beter te begrijpen. We nodigen u van harte uit om deel te nemen. De 1e sessie is op DV 23 februari in de Stigt. Aanvang 20:00 uur. Uw bijdrage in de kosten is € 10. Aanmelding via bert@pesselse.nl of bel/app 06 50235236.

Jaarlijkse GZB-dag: Op D.V. zaterdag 11 maart wordt de jaarlijkse GZB-dag georganiseerd in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Het thema is ‘Het Evangelie voor iedereen!’ Buitenlandse gasten en zendingswerkers vertellen hoe zij op hun plek het Evangelie doorgeven aan iedereen die het maar horen wil, ook aan mensen die eigenlijk nergens bij horen. Er is kinderopvang en er zijn vernieuwde kinder- en tienerprogramma’s. De dag duurt van 9.45-15.30 uur. Voor meer info of om je aan te melden als vrijwilliger: gzb.nl/gzb-dag.

Oud papier en opbrengst: Al jaren is de oud-papierploeg actief om op de eerste vrijdagavond van de maand het oud papier op te halen in het dorp en het gebied ten zuiden van de Giessen. We zijn blij met de inzet van alle vrijwilligers en de chauffeurs die willen rijden. Coördinator Jan de Jong is actief om de maandelijkse vrijwilligersploeg van 10 personen op gang te houden. We zijn ook dankbaar voor de opbrengst want daarmee kunnen we (nagenoeg) de kosten betalen van het jeugdwerk (ook de zondagsschool). De begroting voor 2017 werd begin dit jaar vastgesteld in de kerkenraad. Er is een klein tekort begroot voor de uitgaven van het jeugdwerk. Daar werd niet moeilijk over gedaan omdat we denken en hopen dat de opbrengst voor oud papier dit jaar meer kan opleveren n.a.v. een nieuwe overeenkomst. We ontvingen onlangs het opbrengstoverzicht van de laatste drie ophaalbeurten. Het bedrag was goed gestegen tot ruim € 1000 per avond. Heel mooi. Want dat kunnen we goed gebruiken. We zien het ook als een extra aanmoediging om het papier op de eerste vrijdagavond klaar te zetten in de diverse (huis)containers die dan geleegd worden. Het papier van de (ondergrondse) containers bij het winkelcentrum en de recreatieparken aan de Neerpolderseweg komt helaas niet ten goede aan het jeugdwerk omdat het apart wordt opgehaald. De oud papier werkgroep en de jeugdraad zien graag dat het papier terecht komt in de (eigen) papiercontainers die huis-aan-huis worden opgehaald op de eerste vrijdagavond van de maand. Wilt u daar rekening mee te houden? Hebt u nog geen container of wilt u zelfs een extra container? Zonder kosten kunt u een extra container (klein of groot) er bij krijgen. Een belletje naar Jan de Jong is voldoende (0184-652077) en het wordt geregeld. Van harte aanbevolen!

Zondagsschool: Na de kerkdienst, op zondagmorgen 19 februari, is er weer zondagsschool.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’: Vrijdagavond 24 februari a.s. zal de heer J. Sterrenburg de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 24 februari & 10 maart (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Verantwoording: Via ds. J. Holtslag € 20,00 voor de kerk.

Kopij volgende editie voor 2 weken: ‘De Zaaier’ zal i.v.m. de voorjaarsvakantie op vrijdag 3 maart a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 20 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘de Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 19/2 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 19/2 Mirthe van Houwelingen & Cateline Snoek; 26/2 Mariska Stam & Annemarie

de Kuiper

  1. Crèche 2-3 jaar: 19/2 Lia v.d. Vlist & Patricia de Jong; 26/2 J.O. & Teresia den Boer

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 19/2 Noa Koekkoek; 26/2 Rachel Terlouw

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 19/2 Martine de Kuiper, Hannah van Veldhuizen & Janneke Verspui; 26/2 Miranda Schippers, Febe Troost & Margreet van Genderen
  2. Wegbrengen bloemengroet: 19/2 Fam. Kemkes- Muilwijk; 26/2 Mevr. Van Kleef
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 19 februari bellen naar: Saskia Basters, tel. 654190
  4. Gastvrouw/heer: 19/2 v.m. Jannie de Groot & Marleen van Houwelingen, n.m. Jeugddienstcommissie; 26/2 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Annemarie den Uil & Annemarie Verspuij

 

WIJK OOST

Overleden: Donderdagmiddag 9 februari, is mw. Corrie Ouwerkerk-van Genderen (Van Delftstraat 1, 3381 BH) thuis overleden. In februari 2015 werd duidelijk dat zij ernstig ziek was en ze onderging meerdere kuren. Het was steeds opnieuw een teleurstelling dat deze behandelingen niet het verwachte effect hadden en haar krachten langzaam steeds meer afnamen. De laatste paar weken ging haar gezondheid snel achteruit. Zij is 58 jaar oud geworden. Haar man, Kees, heeft haar de laatste periode intensief verzorgd en moet nu alleen verder. Boven de rouwkaart staat een gedicht met de titel “Uitredding”: Ik bad, maar ik werd niet genezen. Ik klopte, maar de deur bleef dicht. Ik zocht, maar ik verloor mijn leven. Hij ving mij op, toen werd het licht. Over dit Licht en de Handen van God is het gegaan in de dienst van Woord en Gebed. Deze dienst is woensdagmiddag 15 februari hier in de kerk gehouden.  Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg in Giessenburg.

We leven mee met Kees, de kinderen, kleinkinderen en de verdere familie en laten we bidden om Gods troost en zegen voor hen.

In het ziekenhuis: Dhr. Maarten Schep (van Marlotstraat 36, 3381 CE) wordt donderdag 23 februari, geopereerd in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Naar verwachting zal hij daarna 2 tot 3 dagen in het ziekenhuis moeten blijven. We wensen hem Gods zegen toe bij de operatie.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Uit de pastorie: Misschien heeft u gehoord van Kerk2025. Het is de naam van een mogelijke grote reorganisatie van de structuur binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Kern van dit alles is bezuinigen. Niet alleen op financieel gebied, maar vooral wat betreft menskracht. Het wordt samengevat in het begrip ‘back to basics’ en dat wordt weer gekoppeld aan Marcus 6:7-13. Het gedeelte dat komende zondagmorgen aan de beurt is. De insteek zondag is daarom wat dit Schriftwoord wil zeggen met betrekking tot de kerk, de plaatselijke gemeente en ons persoonlijk (geloofs)leven.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag