Zondag 27 november 2016 (1e adventszondag)

09.30 uur: ds. J. Holtslag

18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten: Komende zondag is het eerste advent. We zijn op weg naar kerst. Een periode van vreugdevolle verwondering over de komst van God in deze wereld en tegelijk een tijd om ons voor te bereiden op zijn komst door alles in gereedheid te maken en al wat onheilig en onrein is uit ons leven weg te doen. Zo mogen we antwoord geven op de vraag: “Hoe zal ik U ontmoeten?”

Jeugddienst: Op zondag 4 december zal er in de avonddienst weer een jeugddienst zijn. Het thema sluit deze keer aan bij de vorige jeugddienst. Toen was het ‘Wie ben ik’. In de komende jeugddienst gaan we aan de slag met de vraag ‘Hoe word ik’. Dit vanuit Efeze 4:17-29. We hopen jou n deze dienst te mogen ontmoeten en neem gerust anderen mee.

Noodhulpcollecte vluchtelingen Mosul: De diaconiecollecte is deze week bestemd voor noodhulp voor de vluchtelingen van de Iraakse stad Mosul. In de Noord-Iraakse stad Mosul zijn het Iraakse leger en verschillende milities een offensief tegen IS gestart. De uitbraak van het geweld maakt het voor de inwoners levensgevaarlijk om te blijven. Mannen, vrouwen en kinderen lopen tijdens hun vlucht groot gevaar. In het gebied zijn veel boobytraps, mijnen, scherpschutters en IS-strijders. De leden van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, Tear, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA) starten een noodhulpactie voor mensen die het geweld in de stad ontvluchten. Zij helpen de gevluchte inwoners uit Mosul met voedsel, onderdak, medische hulp en traumaverwerking. Momenteel zijn 42.000 inwoners uit Mosul gevlucht en het aantal neemt elke dag toe. De VN verwacht dat er de komende tijd ruim 700.000 vluchtelingen uit Mosul hulp nodig hebben. Financiële steun is dringend nodig. Uw gaven zijn van harte aanbevolen. De diaconie.

Kerstmiddag voor onze ouderen: Deze middag zal worden gehouden vrijdag 16 december a.s. in de Rank en heeft als thema: Hij was…..voorspeld, Hij is …..gekomen, en Hij komt….. terug! Ds Holtslag zal de meditatie verzorgen. Muzikale medewerking wordt verleend door: Nel v/d Bosch op de piano(samenzang) en ook door het gelegenheidskoortje: “De Muisbroekse zangertjes” begeleid met gitaar en dwarsfluit. Aanvang is 15.00 uur (ontvangst met koffie en thee vanaf 14.30 uur) Na het inhoudelijke gedeelte sluiten we af met een gezamenlijke broodmaaltijd en hopen ca. 19.00 uur weer naar huis te gaan.  Als u iemand mee wilt nemen geef dit dan ook even aan ons door via de opgavestrook zodat wij op zijn/haar komst kunnen rekenen. Voor info 652627. De persoonlijke uitnodiging volgt binnenkort.

Zondagsschool: Na de kerkdienst op zondagmorgen 27 november is er weer zondagsschool.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’: Alle leden worden weer van harte uitgenodigd om op woensdagmorgen 30 november a.s. de vergadermorgen bij te wonen. De aanvangstijd is 09.45 uur in ‘de Rank’.

Oud Papier: Op de eerste vrijdag van de maand, dit keer op 2 december a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn: Adriaan de Kuiper, Wim van Wijgerden, Gerard Kemkes, Kees Ouwerkerk, Willem Muilwijk, Nico de Bruijn, Herold Kool & Harm den Toom.

Verdeling Opbrengst Verkoopdag ‘Lydia’: De verdeling van de opbrengst van de verkoopdag van 5 november jl. is € 1.500,00 voor de kerk, € 125,00 GZB en € 125,00 voor de IZB. Het bestuur van ‘Lydia’.

Verantwoording: De dankdagcollecte heeft het mooie bedrag van € 3.192,78 opgebracht.

De diaconiecollecten hebben in de maand oktober het volgende opgebracht: Dr. Israel Goldstein Youth Village (2/10) € 720,40, Werelddiaconaat – Project 10 27 (16/10) € 604,65, Project Immanuel (23/10) € 704,84. De algemene diaconiecollecten (2 stuks) hebben € 1.397,42 opgebracht. Hartelijk dank voor al uw gaven.

Collectebonnen Verkoop: Vrijdag 25 november & 9 december (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 28 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 27/11 1. Diaconie, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 27/11 Patricia de Jong & Marjanne de Hoop; 4/12 Sija Kersbergen & Linda de Bruin
  3. Crèche 2-3 jaar: 27/11 Martine Bood & Willemieke Goosens; 4/12 Annemarieke Vink & Cateline Snoek

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 27/11 Aniek Visser; 4/12 Daphne Zaal

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 27/11 Anne-Marie Meerkerk, Febe Troost & Martine de Kuiper; 4/12 Tamar van Doesburg, Daphne Zaal & Miranda Schippers
  2. Wegbrengen bloemengroet: 27/11 Mevr. v.d. Koppel & Mevr. van Dalen; 4/12 Fam. Pesselse
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 27 november bellen naar: Arie de Kreij, tel. 652590
  4. Gastvrouw/heer: 27/11 v.m. Miranda Schippers & Dianne de Looff, n.m. Arnelle v.d. Sande & Rian Faro; 4/12 v.m. Adriaan van Houwelingen, Bartje & Hidde de Boer, n.m. Jeugddienstcommissie

WIJK OOST

In het ziekenhuis: Mw. Ina Bax-Rietveld (Doetsevliet 3, 3381 HA) is maandag, 21 november, geopeerd in het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en als alles goed blijft gaan is met deze operatie een einde gekomen aan een traject van behandelingen en ingrepen. We wensen haar Gods zegen en kracht over het verdere herstel.

Tenslotte: Zondag begint de adventstijd. De kerk bereidt zich dan voor en ziet uit naar de komst van Jezus Christus. De komende weken hoop ik daarom te lezen uit het eerste hoofdstuk van het Johannes evangelie. Dat geeft ons een antwoord op de vraag: “Wie is Jezus’. Zondagavond zal het gaan over Johannes 1:1-5. Hartelijke groeten en Gods kracht en nabijheid gewenst, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Emma Dubbelman (Heul 34, 3381 DC) is woensdag 23 november opgenomen in Pastoraal Diaconaal Centrum “De Herberg”, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek. Zij zal daar de komende tijd verblijven en we bidden dat ze daar verder mag herstellen.

Allen die te maken hebben met ziekte, rouw of andere zorgen kennen, willen we van harte Gods zegen en nabijheid toewensen. Dat Hij u dag aan dag mag dragen.

Uit de pastorie: Aan Maarten Luther wordt de volgende uitspraak toegeschreven, die hij echter nooit uitgesproken heeft. “Als ik wist, dat morgen de wereld ten onder ging, zou ik vandaag een appelboompje planten!” Een boom is er deze week geplant in de pastorietuin. Geen appelboom. Een Moeraseik. Of deze boom iets zegt over de eindtijd? Beter is het daarover de Bijbel dagelijks ter hand te nemen en te lezen.

Zondagmorgen verandert de Schriftlezing van 1 Samuël naar Lukas. Zo wordt de eerste advent zichtbaar. We lezen 1 Samuël 12 en Lukas 1:5-17. Graag wens ik u allen een gezegende adventstijd toe.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag