Zondag 2 oktober 2016
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, bediening Heilige Doop (beeldverbinding met ‘de Rank’)
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
Zondagochtend hopen we Suze Marcus te dopen. Suze is de dochter van Patrick en Annemarie Marcus-den Hartog (Bogerd 10, 3381 DA). De schriftlezing zal zijn uit Spreuken. Er zal beeldverbinding met de Rank zijn. Laten we bidden om Gods zegen voor de dopeling en het hele gezin Marcus.

De avonddienst staat op deze Israël zondag in het teken van kerk en Israël. We maken een begin met het lezen over Saul en lezen allereerst 1 Samuël 8. In de dienst zal Rudy Hakkesteegt drie Israëlliederen ten gehore brengen.

Diaconiecollecte kerk en Israël:
De jaarlijkse diaconiecollecte voor kerk en Israël is deze keer bestemd voor The Dr. Israel Goldstein Youth Village in Jeruzalem. In dit “jeugddorp”, een internaat voor jongeren, vinden Joodse jongeren uit de hele wereld een plaats om een opleiding te volgen.  Veel Joden leven ook vandaag nog in de diaspora (verstrooiing). Jongeren kunnen door dit jeugddorp hun Aliyah (terugkeer van de Joden naar de staat Israël) realiseren. Ook jongeren met weinig geld krijgen hier de kans om te bouwen aan hun toekomst.  Het jeugddorp heeft onder andere een programma voor jongeren met een ernstige vorm van autisme. Voor al dit werk zijn zij afhankelijk van giften. Uw gaven zijn van harte aanbevolen. De diaconie.

Zondagsschool:
Komende zondag 2 oktober start de zondagsschool weer! Zit je op de basisschool in groep 3 t/m 8 en vind je het leuk om op een creatieve en leerzame manier te leren uit de Bijbel? Dan is de zondagsschool echt iets voor jou!  Om 11.00 uur zullen we gezamenlijk starten in zaal 8, met opening door gebed en door het zingen van enkele mooie liederen. Naast het luisteren naar een verhaal gaan we nog veel meer leuke dingen doen die te maken hebben met het thema en het verhaal. De ene keer een filmpje of toneelstukje, de andere keer doen we dit door een quiz of een creatieve verwerking. Om 12.00 uur is het afgelopen. Kom jij ook? We zien naar je uit! De leiding van de zondagsschool

Jeugddienst:
Volgende week zondagavond 9 oktober is er weer een jeugddienst. Het thema is: “Wie ben ik eigenlijk”. Hoe kijk je naar jezelf? Veel mensen worstelen met hun zelfbeeld. Ze proberen hun identiteit niet te laten bepalen door wat anderen van hen vinden. Maar waar haal je dan je eigenwaarde vandaan? De Bijbel zegt dat de mens geschapen is naar Gods beeld. Maar wat betekent dat dan precies en moet je daar blij mee zijn? Daar zal het over gaan en iedereen is van harte welkom.

Catechisatie:
Aankomende vrijdag begint het Jongeren startweekend. Gemert is de plaats waar alles zal plaatsvinden en daarna op maandag en dinsdagavond begint de catechese. Op maandag 3 oktober van 18:30 uur tot 19:15 uur de brugklascatechese. Op maandag en dinsdag van 19:30 uur tot 20:30 uur de tienercatechese. Graag zien wij jullie allemaal, maar eerst het weekend.

Belijdeniscatechisatie:
Zondagavond 9 oktober, na de jeugddienst, hopen we te beginnen. Voor vragen of opgave kunt u/kun jij bellen of mailen naar ds. Dubbelman.

De troonrede en ons beleidsplan:
Op Prinsjesdag hield onze koning zijn jaarlijkse troonrede. Heeft u ‘m gehoord? Of heeft u ‘m gelezen in de krant, op uw telefoon, PC, tablet? Mogelijkheden genoeg!

Vorige week schreven we dat “om ons heen kijken” deel uitmaakt van het vormen van nieuw beleid. Wat denkt u? Hebben de troonrede en ons beleidsplan iets met elkaar te maken…?

We nodigen u graag uit om op donderdag 6 oktober deel te nemen aan de besprekingen rondom het nieuw uit te werken beleidsplan van onze gemeente. Hopelijk heeft u belangstelling voor dit onderdeel van gemeente-zijn en wilt u uw inbreng leveren.

Na de opening om 19:30 uur in Zaal 1 van De Rank nemen we gezamenlijk het eerste hoofdstuk door. Vervolgens kan eenieder in de andere zalen aansluiten bij de diverse onderwerpen waar zijn/haar aandacht naar uitgaat: eredienst, pastoraat, jeugd, diaconaat, evangelisatie, zending, vorming & toerusting en beheer. Na twee gespreksrondes verzamelen we weer in Zaal 1 om informatie te delen rondom de afwikkeling van de bouw van De Rank en om de avond met elkaar af te sluiten. We kijken uit naar uw komst! Met vriendelijke groeten vanuit de kerkenraad.

Visitatie:
Op donderdag 13 oktober zullen twee visitatoren van de Protestantse Kerk in Nederland een bezoek brengen aan onze gemeente. Een visitatie is een soort huisbezoek dat de gemeente ontvangt. Met de kerkenraad en met de predikanten vinden gesprekken plaats over de voortgang van het gemeenteleven. Ook gemeenteleden krijgen de gelegenheid om met hen te spreken. In het volgende kerkblad leest u hier meer over.

Leander Timmer:
Na een periode van 4 jaar actief te zijn geweest bij de internationale zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht was het voor mij tijd om afscheid te nemen van deze mooie organisatie begin deze maand. Nadat ik in september 2012 een training deed, kwam ik in 2013 terug als medewerker en werkte ik met verschillende programma’s voor jongeren en evangelisatieprojecten in binnen en buitenland. Ik kijk terug op 4 bijzondere jaren die ik de rest van mijn leven niet zal vergeten en ben Hem dankbaar voor Zijn trouw, voorzienigheid en de mooie dingen die ik mocht meemaken. Wat mij vooral bijstaat is de transformatie die ik in mensenlevens heb zien plaatsvinden. Wat mijn volgende stap zal zijn is nog niet precies helder. Voor iedereen die mij op wat voor manier dan ook gesteund heeft de afgelopen jaren; heel erg bedankt! Ik had het niet zonder jullie gebed en support kunnen doen. Leander

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
De eerstvolgende verenigingsmorgen is op woensdag 5 oktober a.s., aanvang 09.45 uur in ‘de Rank’.

Oud Papier:
Op de 1e vrijdag van de maand, dit keer op 7 oktober, wordt het oud papier weer bij u opgehaald.  Aan de beurt zijn: Teus Oskam, Jan v.d. Vlist, Gerard Kemkes, Gerard de Jong, Harold van Dalen, Gerard Verspui, Ardy Muilwijk, Harold Post & Jasper de Bruin.

Verantwoording kerkrentmeesters:
De collecte-ontvangsten over de maanden juli en augustus waren als volgt: de gewone collecten van juli hebben € 3.028,25 opgebracht en die van augustus € 2.145,76 De extra collecten van juli brachten € 1.320,- op en die van augustus € 498,50. We zijn blij dat deze bedragen op eenzelfde niveau liggen als vorig jaar.

Opbrengst diaconiecollecten augustus:
De diaconiecollecten hebben in augustus het volgende opgebracht: Naar House (28/8) € 534,97, De zomerzendingscollecte voor de GZB op 14/8 heeft € 526,31 opgebracht. De algemene diaconiecollecten (3 stuks) hebben € 1.529,64 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

Verantwoording:
De opbrengst van de avondmaalscollecte in Bredero’s Hof op 18 september was € 112,65.

Collectebonnen Verkoop:
Vrijdagavond 14 & 28 oktober (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 3 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen:
Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 2/10 1. Diaconie: Kerk en Israël, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 2/10 Angela de Wit & Martine Bood; 9/10 Monica Rietveld & Erica Stam
  3. Crèche 2-3 jaar: 2/10 Marieke Kool & Jennina Zwijnenburg; 9/10 Annelies Klop & Geeske Krijgsman

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 2/10 Noa Koekkoek; 9/10 Aniek Visser

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 2/10 Martijn Visser, Lydia Faro & Laura Holtslag; 9/10 Christine Vink, Julia Dubbelman & Maureen van Pelt
  2. Wegbrengen bloemengroet: 2/10 Jannie & Arie de Jong; 9/10 Fam. Timmermans
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 2 oktober bellen naar: Bas de Jong, tel. 651522
  4. Gastvrouw/heer: 2/10 v.m. Dianne de Looff, Siebold Freeke & Adriaan van Houwelingen, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk; 9/10 v.m. Tineke Vollmüller & Frida Bogerd, n.m. Jeugddienstcommissie

 

WIJK OOST

In/uit het ziekenhuis:
Mw. Nel van de Bosch-Slob (Giessenlaan 1b, 3381 AK) is zondagochtend opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Voor verder onderzoek moest zij een nacht blijven. We zijn dankbaar dat er niets verontrustends is gevonden en zij maandagmiddag weer thuis kwam.

Mw. Teuni Kooistra (van Hardenbroekstraat 33, 3381 CB) is donderdag 29 september geopereerd in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. We wensen haar Gods kracht, zegen en bescherming toe.

Huwelijksjubileum:
We zijn dankbaar dat dhr. G.J. Donk en mw. P. Donk-Hakkesteeg (Doetseweg 6B, 3381 KG) afgelopen maandag 19 september hun 60-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. We feliciteren hen van harte met dit diamanten huwelijk en we wensen hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe.

met vriendelijke groeten,
M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven:
Helaas is de operatie die mw. Gerda Donk (Bovenkerkseweg 36, 3381 KB) zou ondergaan in het UMC anders uitgepakt dan gehoopt. Door de aanwezigheid van uitzaaiingen is de tumor niet verwijderd. Voor de tijd die komt wensen we haar en haar man en allen rondom hen Gods kracht en nabijheid toe en bidden we om Zijn zegen.

Uit de pastorie:
Het is de week tussen beide startweekenden in. Als heel de gemeente in en rondom Giessenburg en met de jongeren in Gemert. Dankbaar kijken we terug en verwachtingsvol kijken we vooruit. Biddend of de Heere ons allen wil vormen door Zijn Woord en Geest, zodat wij tot eer van Hem mogen leven en tot zegen van mensen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag