Zondag 6 oktober
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J.J. Hagendijk, Willige Langerak, Jeugddienst

Israëlzondag:
Traditiegetrouw is de eerste zondag in oktober de zogenaamde Israëlzondag. Als kerk staan we dan stil bij onze onopgeefbare verbondenheid met Israël. Dit jaar valt Israëlzondag precies in de periode van inkeer, waarin religieuze joden toeleven naar Grote Verzoendag. Tien lange dagen (en nachten) staan in het teken van bezinning en verootmoediging. “Peil je gedachten en oordeel…. Niet of je tevreden bent over jezelf, niet of een ander jou prijst of de grond inboort. Maar neem de maatstaf van God en Zijn wil, en vraag je af of Hij tevreden kan zijn”, zo schrijft een rabbijn over deze periode. Ter gelegenheid van deze zondag kunt u bij de uitgang de maandkrant Israël Aktueel meenemen, met een bijlage die gewijd is aan het thema Naastenliefde.

Na de morgendienst bent u en jij van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of fris elkaar te ontmoeten. Amanda Holtslag, Ken de Koning, Bas & Flora de Jong zullen u hartelijk ontvangen.

In de avonddienst is er een jeugddienst met als thema: “FOMO”. Dit is een afkorting van “fear of missing out”. Als je denkt: “wat is dat?” dan is dat al een reden om te komen. Daarnaast zal er teruggekeken worden op het startweekend dat vorige week heeft plaatsgevonden. Iedereen is van harte welkom!

Diaconiecollecte:
De diaconiecollecte is deze week bestemd voor huize Jemima. Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat “House Jemima”, een “thuis” voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap. In de loop van de jaren is er naast woonzorg ook dagbesteding en thuis begeleiding bij gekomen. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke houding van liefdevolle betrokkenheid. In het tehuis werken lokale Arabische medewerkers samen met deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland. Meer info: www.jemima.nl

Belijdeniscatechisatie:
Iedereen die de belijdeniscatechese wil volgen is dinsdag 8 oktober om 20:00 uur welkom in de Rank. Mocht je deze keer niet kunnen of vragen hebben, dan kun je contact opnemen met ds. J. Holtslag.

Catechisatie: Afgelopen week zijn de catechisaties begonnen. Nog niet alle jongeren hebben we mogen begroeten. Wees welkom op de brugklascatechese op maandagavond van 18:30 tot 19:15 uur of op de mentorcatechese op maandag of dinsdagavond van 19:30 – 20:30 uur.

Tweedehands boekwinkeltje:
Op zaterdag 5 oktober zijn we weer open van 10.30-15.30 uur. Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november a.s. houden we weer een boekenmarkt! U bent van harte welkom om te snuffelen tussen onze grote collectie tweedehands boeken. Verder zijn we iedere vrijdag van 13.00-20.00 uur open.

Gebedskring:
Dinsdagavond 8 oktober a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de Kerk, aanvang 20.15 uur. Van harte welkom.

Zang- Dankdienst:
Graag willen wij jullie als gemeente van harte uitnodigen voor een zang- en dankdienst op vrijdagavond 11 oktober om 19.30 uur. Deze willen wij organiseren uit dankbaarheid voor ons 25-jarig huwelijksjubileum. Wilma en Adriaan Troost

Rondreis door de Bijbel – een verkenning:
De Bijbel – een boek. Of veel boeken? Verhalende boeken, poëtische boeken, profetische boeken, brieven, ze maken allemaal deel uit van Gods Woord, gericht aan ons. Om de gehele boodschap beter te kunnen begrijpen is het goed om met elkaar eens te onderzoeken hoe dat boek/die boeken opgezet is/zijn. En waarom… Om de verkregen informatie vervolgens toe passen op het verstaan van de Bijbel voor de vragen van alledag. Dus, eerst wat waardevolle theoretische basiskennis opdoen, en aan de hand van oefeningen (duidelijker gezegd: lastige levensvragen) benutten om Gods wil voor ons leven beter ‘op te sporen’. We zijn blij dat Metta Wierenga de drie sessies weer zal leiden. De eerste avond zal plaatsvinden in de Rank op DV donderdagavond 17 oktober. Aanvang 20:00 uur. Deelname is kosteloos, wel zal er een collectebus zijn. De 2e en 3e sessie worden gehouden in de Stigt op 31-10 en in de Oude School op 14-11. Van harte welkom!

Collectebonnen verkoop:
11 & 25 oktober van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 7 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
I.v.m. afwezigheid van de scriba graag voor zondag 13 oktober doorgeven tot zaterdag 12 oktober 13.00 uur aan Bas van Genderen via e-mail basvangenderen@planet.nl of telefonisch op 652832.

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 1. Diaconie: Kerk & Israël, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen

b.         Crèche 0-1 jaar: 6/10 Willemieke Goosens & Lydia Korevaar; 13/10 Linde van Houwelingen & Martine Bood

c.         Crèche 2-3 jaar: 6/10 Annemarie Marcus & Karen Holtslag; 13/10 Marije Dijkgraaf & Mirthe van Houwelingen

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 6/10 Fenne Trouwborst; 13/10 Hanna de Kuiper

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 6/10 Roos van Zuthem, Marit Visser & Gritte Kemkes; 13/10 Laura Holtslag, Emma Trouwborst & Cornelieke Nuijten

f.          Wegbrengen bloemengroet: 6/10 Fam. de Groot; 13/10 Mevr.v.d. Koppel & Mevr. Van Dalen

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 6 oktober bellen naar Piet Donk, tel. 652670

h.         Gastvrouw/heer: 6/10 v.m. Dinella Visser & Marleen van Houwelingen, n.m. Jeugddienst comm.; 13/10 v.m. Wilma Troost & Gerwold Verspuij, n.m. Joke de Kuiper & Hanneke Hakkesteegt

WIJK OOST

Meeleven:
Dhr. Co Broere (Muisbroekseweg 3, 3381 KM) moest de afgelopen tijd een ingrijpende boodschap verwerken. Bij hem is asbestkanker vastgesteld en hij is inmiddels begonnen met chemokuren om de ziekte tot stilstand te brengen. We leven mee met hem en zijn vrouw en wensen hen Gods zegen toe. Laten we bidden dat de behandeling het gewenste effect zal hebben.

Huwelijksjubileum:
Maandag 7 oktober hopen Teus en Marijke Dijksman (Slingelandseweg 19, 3381KZ) 25 jaar getrouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we Teus en Marijke en hun kinderen van harte met dit jubileum. We wensen hen allen Gods zegen toe.

Tenslotte,
Komende Israëlzondag lezen we de reactie van het volk Israël nadat zij de 10 geboden uit de mond van God zelf gehoord hebben: Exodus 20: 18-26.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Voorlopig zal mw. Anneke Kaai (Neerpolderseweg 72b-038, 3381JT) nog verblijven in het Erasmus MC. We bidden om Gods zegen over de verdere behandelingen en Om Gods zegen voor haar en haar man.

Dhr. D. IJzerman (Wilhelminalaan 80, 3381BR) is opgenomen in Waerthoven, afdeling De Alblas. We bidden om kracht en zegen voor hem en zijn vrouw.

Mw. Netty Baan (Willem de Zwijgerlaan 23, 3381BM) is deze week voor medisch onderzoek een dag opgenomen geweest in het ziekenhuis. We wensen haar Gods zegen en nabijheid toe.

Uit de pastorie:
Wanneer de eerste catechisatieavonden geweest zijn, dan is voor mij het winterseizoen echt begonnen. Het is mooi om wekelijks de jongeren te ontmoeten en te spreken. Daarbij geeft de catechisatie invulling aan de opdracht die klonk bij de doop om te onderwijzen en te laten onderwijzen. Laten we als ouders en als gemeente dit van harte ondersteunen.
Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag