Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)
19.00 uur: ds. M. Dubbelman, viering Heilig Avondmaal

Zondag 21 april
09.30 uur: ds. J. Holtslag, m.m.v. kinderkoor ‘Zingend op Weg’
18.30 uur: ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

Bij de diensten:
Op Goede vrijdag hopen we samen het avondmaal te vieren. De schriftlezing is Lucas 23: 44-49.
Komende zondagmorgen mogen we volop het feest van Pasen vieren in een vreugdevolle dienst. We mogen ons verheugen over de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Hij die onze dood gestorven is, leeft. Het kinderkoor Zingend op weg zal medewerking verlenen en talloze andere gemeenteleden verzorgen de muziek. Vier jij het feest met ons mee? De Schriftlezing is Johannes 20:1-18. Het thema? Jezus ziet jou en roept je bij je naam.

Bijeenkomst Stille Zaterdag:
Op Goede Vrijdag gedenken we het lijden en vieren we als gemeente het Avondmaal; op Paaszondag vieren we het (eeuwig) leven. De zaterdag daartussenin willen we stil staan’ bij de weg die Jezus voor ons heeft afgelegd. Iedereen is van harte welkom om op zaterdag 20 april, in de kerk. Aanvang: 19:30 uur. Einde: 20:30 uur.

Terugblik belijdenis:
We zijn dankbaar voor de dienst van afgelopen zondag waarin 5 broeders en 2 zusters in het midden van de gemeente hun geloof hebben beleden. Na hun belijdenis kregen zij de volgende teksten mee: Hein van Beuzekom: Mattheüs 28: 20; Marijn Boer: Romeinen 8: 28; Daniël Holtslag: Psalm 37: 5; Maarten Korevaar: Psalm 125: 1; Cornelieke Nuijten-van Houwelingen: Johannes 15: 9; Jonathan Slob: Psalm 32: 8; Manuela Slob-Meijer: Filippenzen 1:6. We wensen hen allen Gods zegen toe.

Zondagsschool:
Het einde is alweer in zicht voor de zondagsschool, we hebben veel geleerd en zijn nu hard aan het oefenen voor de afscheidsdienst van groep 8 op 12 mei. Aanstaande zondag is het Pasen, en volgende week vakantie. Dus GEEN zondagsschool dan. Zondag 5 mei is de laatste keer dat we oefenen voor de afscheidsdienst, dus kinderen: allemaal van harte welkom!!

Chauffeurs gevraagd: De voedselbank verzorgt iedere week op donderdag tussen 11.00 en 12.30 uur ook een aantal pakketten (vanuit Arkel) in Giessenburg. De huidige vrijwilliger moet stoppen vanwege gezondheidsproblemen. We willen de wekelijkse bezorging oplossen met zo mogelijk vier chauffeurs, zodat er 1x per maand kan worden gereden. Ook voor een andere chauffeurspoel zoeken we nog een eventuele aanvulling om te rijden op de woensdagmiddag of op de vrijdagmiddag. Zijn er vrijwilligers die dit kunnen en willen doen? Graag doorgeven aan Jan Verspuij, 06-53784406 of aanmelden via diaconie@hervormdgiessenburg.nl

Sing-in: Het duurt nog even, maar op zondagavond 5 mei is er na de dienst een sing-in in de Rank. Alvast van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. We zien uit naar uw/jouw komst!

Gebedskring: Dinsdagavond 23 april a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’: Simon Boer zal op vrijdagavond 26 april a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen. Hij is student Godsdienst Pastoraal Werk op de Christelijke Hogeschool te Ede en doet een korte stage in onze gemeente. De aanvang is 19.00 uur.

Kopij volgende editie voor 2 weken: ‘De Zaaier’ zal i.v.m. de meivakantie op vrijdag 3 mei a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandag 22 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Van de kerkrentmeesters: In de maand maart mochten we de volgende collectegaven ontvangen: Voor de gewone collecte: € 3.312,44 en voor de extra collecte: € 1.062,66. Alle gevers hartelijk dank.

Verantwoording diaconie: De opbrengst van de noodhulpcollecte van zondag 7 april 2019 heeft het mooie bedrag van € 1.260,75 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

Verantwoording: Via Dinella Visser is er bij de Paasgroetenactie 10,00 euro ontvangen voor de kerk.

Collectebonnen verkoop: 26 april & 10 mei van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 19/4 1. Diaconie; Voedselbank, 2. Kerk; 21/4 1. Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen

b.         Crèche 0-1 jaar: 21/4 Marieke de Ruiter & Marieke Kool; 28/4 Manuele Slob & Cateline Snoek

c.         Crèche 2-3 jaar: 21/4 Margreet Kwakernaak & Margriet Kooijman; 28/4 Alieke Kemkes & Lydia Korevaar

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 21/4 Maria Dubbelman; 28/4 Marit Visser

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 21/4 Maureen van Pelt, Lidia Faro & Gritte Kemkes; 28/4 Roos van Zuthem, Marit Visser & Isa Zaal

f.          Wegbrengen bloemengroet: 21/4 Fam. Kwakernaak- Kwakernaak; 28/4 Fam. Romeijn

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op Goede Vrijdag (avonddienst) bellen naar Arie den Boer, tel. 651673 en op zondag 21 april naar: Bas de Jong, tel. 651522

h.         Gastvrouw/heer: 19/4 n.m. Arie van Houwelingen & Miranda Schippers; 21/4 v.m. Jan & Jannie de Jong, n.m. Marieke Stam & Annemarie Verspuij; 28/4 v.m. Anke Buchner & Jannie de Groot, n.m. Hanneke Hakkesteegt & Betty van Oenen

WIJK OOST

Meeleven: Onlangs is er bij mw. Ina Bax (Doetse Vliet 3, 3381 HA) longkanker vastgesteld. Op dit moment staat er op 7 mei een operatie gepland in het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht om een deel van de aangedane long te verwijderen. Er is hoop dat deze operatie voldoende zou kunnen zijn. Laten we bidden voor Ina en haar man. We wensen hen Gods kracht en zegen toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Huwelijksjubileum: Adriaan en Wilma Troost (Wilhelminalaan 36, 3381 BP) mogen op eerste Paasdag, 21 april 2019, hun 25-jarig huwelijksfeest vieren. Van harte willen we hen en ook Joop, Rachel en Elbert, Febe en Lois feliciteren met dit heugelijke feit en wensen we hen samen Gods zegen toe. Dat het licht van de Opgestane jullie altijd mag bestralen.

Meeleven: Helaas bleek tijdens de operatie die mw. Anneke Kaai (Neerpolderseweg 72b-H038, 3381 JT) onderging, dat een operatie alleen niet zou volstaan. Zij zal eerst chemokuren krijgen voordat ze opnieuw geopereerd zal worden. We bevelen haar en haar man aan in onze voorbede. Aan het begin van de week heeft zij het ziekenhuis verlaten.

Uit de pastorie: Het weekend in de meivakantie hoop ik vrij te zijn en ook een paar dagen ervoor en erna. Concreet van 25 april tot en met 1 mei. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, of ds. Dubbelman.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag