Zondag 21 januari 2018
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J. Holtslag, voortzetting viering Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
Komende zondag zal het Heilig Avondmaal bediend worden. Zowel in de kerk als ook thuis en in Bredero’s Hof. In de morgendienst lezen we Johannes 3: 31-36. In de avonddienst zal de prediking zijn uit Psalm 99.

Verkiezing ambtsdragers:
Zoals u vorige week in de nieuwsbrief en Zaaier hebt kunnen lezen ontstaan er dit voorjaar 10 vacatures binnen de kerkenraad. Welke dat zijn kunt u verder in dit bericht lezen.
Tot en met maandag 22 januari kunt u nog namen indienen van broeders die belijdend lid zijn van onze gemeente en die u geschikt acht om genoemde ambten te gaan vervullen. Als hulpmiddel hierbij is vorige week bij de nieuwsbrief een formulier gedaan waarop u per vacature de namen van de gemeenteleden die u geschikt acht kunt schrijven. Er liggen nog exemplaren op de leestafel onder de toren. Uiteraard kunt u de namen ook op eigen briefpapier en e-mail indienen.

U kunt de namen die u wilt indienen op de volgende manieren inleveren:

 •  Bij de scriba van de kerkenraad: Johan de Vogel, van Marlotstraat 53
 •  Bij de pastorie aan de Kerkweg 1 B
 •  In de kerk, waar een doos bij de leestafel zal staan
 • Per mail bij de scriba scriba@hervormdgiessenburg.nl

Onderstaand de lijst met vacatures, waarbij de namen van de broeders staan vermeld die aftredend zijn en niet herkiesbaar zijn:

 1. vacature ouderling-voorzitter kerkenraad (zie toelichting*)
 2. vacature ouderling ouderenwerk Arie de Bruijn
 3. vacature ouderling Arie de Jong
 4. vacature ouderling Wout Kwakernaak
 5. vacature ouderling Wilco Venis
 6. vacature ouderling Gerwold Verspui
 7. vacature diaken Herold Kool
 8. vacature diaken Arjan de Looff
 9. vacature ouderling-kerkrentmeester Teus Dijksman
 10. vacature ouderling-kerkrentmeester Ton van Houwelingen

Aftredend en wel herkiesbaar zijn Ed Bohré (ouderling-kerkrentmeester), Jan Verspuij (voorzitter diaconie) en Teus Visser (ouderling evangelisatie) en ouderling Bert Pesselse (ouderling V&T).
Als voor de herkiesbare broeders geen tegenkandidaten worden ingediend, worden zij herkozen verklaard.
* Toelichting vacature ouderling-voorzitter: Johan de Vogel (scriba) is niet herkiesbaar. Arjan Overduin is bereid om te gaan fungeren als scriba, als opvolger van Johan de Vogel.

Bert Pesselse is inmiddels acht jaar voorzitter van de kerkenraad en het is een goede zaak als hiervoor nu een nieuwe persoon gevonden wordt. Bert wil graag een derde termijn deel uitmaken van kerkenraad, desgewenst ondersteuning bieden aan de nieuwe voorzitter en zich bezighouden met vorming- en toerusting. Er wordt daarom geen vacature gesteld voor een scriba, wel voor een ouderling-voorzitter. De kerkenraad zal op donderdag 25 januari a.s. dubbeltallen opstellen voor de verkiezingsvergadering welke op donderdagavond 15 februari in de kerk gehouden zal worden.

Week van Gebed:
We nodigen u weer van harte uit om mee te bidden in de week van gebed. Over de hele wereld wordt er in deze week gebeden. Het thema dit jaar is: “Recht door zee”. De kerken in Giessenburg doen hier weer gezamenlijk aan mee.  U bent van harte welkom op de volgende avonden:

 • Maandag 22 januari: in ‘de Til’.
 • Dinsdag 23 januari: in de Herv. Kerk van Giessenburg
 • Woensdag 24 januari: in ‘de Stigt’ (onder de Gereformeerde Kerk)
 • Donderdag 25 januari: in de Herv. Kerk van Giessen-Oudekerk.
 • Vrijdag 26 januari: voor de jongeren “Prayernight” in ‘de Rank’ naast de Herv. Kerk van Giessenburg

De avonden beginnen om 20.00 uur. Voor de jongeren vrijdag om 19.45 uur. We hopen dat u er bent op een of meerdere avonden. Het is voor onze medebroeders en zusters die het moeilijk hebben zo belangrijk dat we bidden en het geeft een band, als we samen met andere gemeenten bidden. Ook mag u alleen aanwezig zijn om deze avond(en) bij te wonen en in stilte mee te bidden. Hartelijk welkom. De gebedskring.

Kerk-School-Gezinsdiensten:
Op zondagmorgen 28 januari 2018 bent u van harte welkom bij de Kerk-School-Gezinsdiensten die in de kerken van Giessenburg en Giessen-Oudekerk gehouden worden. Het thema is dit jaar “Zing”. Op de verschillende basisscholen bereiden de kinderen zich voor met verhalen, liederen en werkstukken. De op school gemaakte werkstukken zullen bovendien in de verschillende kerken te zien zijn, zodat er tijdens de kerkdienst veel herkenning is.  Door middel van onderstaand leesrooster kunt u zich ook thuis voorbereiden.

 • Zondag: Psalm 150 (Looft den Heere)
 • Maandag: Psalm 100 (De Heere is goed)
 • Dinsdag: Exodus 15: 1-21 (Het lied van Mozes)
 • Woensdag: Psalm 23 (De Heere is mijn Herder)
 • Donderdag: Handelingen 16: 20-25 (Paulus en Silas in de gevangenis)
 • Vrijdag: Lukas 1: 46-56 (De lofzang van Maria)
 • Zaterdag: Openbaring 15 (Zeven engelen zingen)

De collecte is bestemd voor stichting Bonisa. Stichting Bonisa werkt aan verspreiding en verkondiging van Gods Woord. Zij werken onder christenen in China en het project waar we geld voor inzamelen is voor de aanschaf van liedbundel, zodat ook de christenen in de provincie Yunnan kunnen zingen tot eer van God. Wij hopen u te mogen begroeten!

Informatieavond World Servants:
In de zomer van 2019 gaan we D.V. met een grote groep jongelui uit Giessenburg e.o. met World Servants naar Afrika. Inmiddels hebben 19 jongeren aangegeven met deze reis mee te willen, super gaaf. Op 24 januari is er om 20.00 uur in zaal 1 van de Rank een uitgebreide informatieavond voor deelnemers, hun ouders en alle andere belangstellenden. Na deze avond volgt dan de definitieve inschrijving en zal op 9 februari de eerste officiele startavond zijn met deelnemers en leiding. We gaan een besloten groep (Giessenburgers) vormen, maar daarvoor hebben we minstens 25 deelnemers nodig. Dus als u of jij nog iemand weet die interesse heeft, geef deze datum dan door. We zien uit naar een mooie avond. Van harte welkom. Voor vragen Jeroen Koekkoek: j.koekkoek10@kpnplanet.nl/0610378492

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdagmorgen 24 januari a.s. komen de leden van de vrouwenvereniging weer bij elkaar in zaal 4 van ‘De Rank, aanvang 09.45 uur.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
De eerstvolgende vergadering van de mannenvereniging is op woensdagavond 24 januari a.s. in zaal 4 van ‘De Rank’’, aanvang 19.45 uur. De heer H. Rietveld zal de inleiding verzorgen uit de H.C. zondag 6.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Ds. J. Holtslag zal op vrijdagavond 26 januari a.s. de maandsluiting verzorgen in ‘Bredero’s Hof, aanvang 19.00 uur.

Van de kerkrentmeesters:
In december vorig jaar mochten we de volgende collecte-opbrengsten ontvangen: voor de gewone collecten €4.000,- en voor de extra collecten €1.848,-Van de kerkradioluisteraars hebben we over het vierde kwartaal een bedrag ontvangen van €570,20. Hiervan is 40% of €228,- bestemd voor de diaconie.Iedereen die hieraan bijgedragen heeft zeggen we hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 26 januari & 9 februari van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 22 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

 1. Collecten: 21/1 1. Diaconie: Evangelische Hogeschool, 2. Kerk
 2. Crèche 0-1 jaar: 21/1 Margriet Kooijman & Renske Donk; 28/1 Geeske Krijgsman & Lia v.d. Vlist
 3. Crèche 2-3 jaar: 21/1 Linda de Bruin & Nelleke Visser; 28/1 Marije Dijkgraaf & Monica Rietveld
 4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 21/1 Karen Holtslag; 28/1 Linde van Houwelingen
 5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 21/1 J.O., Lidia Faro & Teresia den Boer; 28/1 Geen bijbelcrèche
 6. Wegbrengen bloemengroet: 21/1 Mevr. v.d. Koppel & Mevr. van Dalen; 28/1 Fam. Pesselse
 7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 21 januari bellen naar: Silvia den Toom, tel. 652845 en voor de avonddienst naar: Dianne Beemsterboer, tel. 651828
 8. Gastvrouw/heer: 21/1 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Dianne de Looff & Leo Timmer; 28/1 v.m. Anke Büchner & Marleen van Houwelingen, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk

WIJK OOST

Meeleven: Sommigen van ons kampen met een chronische ziekte. Sommigen van ons ondergaan behandelingen. Sommigen van ons hebben te kampen met verdriet of eenzaamheid. Komende zondagmorgen drinken wij dezelfde wijn en eten wij van hetzelfde brood. Het laat zien dat wij één lichaam zijn. Laten we voor elkaar bidden en elkaar tot steun proberen te zijn.

Tenslotte: Zondagmorgen lezen we Johannes 3: 31-36. Gezegende avondmaalsviering gewenst en vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: In de leeftijd van bijna 88 jaar is op maandag 15 januari overleden Barbera van Steenis – Kuiper. Met haar man woonde zij in de Van Brederodestraat 19. Haar sterven kwam onverwacht als gevolg van een hersenbloeding. 12 dagen voor haar verjaardag, maar vooral vlak voor het 65-jarig huwelijksjubileum dat zij 5 februari hoopten te gedenken.

Na het trouwen hebben Nijs en Barbera van Steenis eerst vier jaar ingewoond bij haar ouders. Daarna hebben zij een woning betrokken na de kruising op de Neerpolderseweg. Omdat zij ervan hield om alles keurig rond het huis te hebben en dit niet langer ging, zijn zij precies 6 jaar geleden verhuisd naar Bredero’s Hof.

Geloven vond zij moeilijk, maar trouw luisterde zij naar de kerkradio en sinds kort naar Kerkweb TV. Voorafgaande aan haar begrafenis op Giessen-Oudekerk zal er een dienst zijn van Woord en gebed in de Oude School. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 19 januari om 13:30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren.

In de voorbede gedenken we haar man, kinderen, klein en achterkleinkinderen.

Uit de pastorie: Soms schiet je ineens wat te binnen. Zo bedacht ik me vorige week nog net op tijd dat in de Zaaier ook iets vermeld moest staan over het avondmaalsdagboekje. Wat ik wel vergat was het doorsturen naar Dagservice om het te laten drukken. Alle dank aan Marieke Stam die er mij aan herinnerde en aan Jan Romeijn voor het drukken op het allerlaatste moment. Zo kon de voorbereiding thuis vorm krijgen met behulp van het dagboekje. Allen een gezegende avondmaalszondag gewenst.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag