Zondag 22 januari 2017

09.30 uur: ds. M. Dubbelman, viering Heilig Avondmaal

18.30 uur: ds. J. Holtslag, voortzetting viering Heilig Avondmaal

 

Diaconiecollecte Evangelische Hogeschool: De diaconiecollecte is deze avondmaalzondag bestemd voor de Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort. De EH biedt onder andere het EH-basisjaar waarin jongeren zich een jaar d.m.v. studie bezinnen als voorbereiding op een studie aan een universiteit of hogeschool. In dit jaar worden jongeren gestimuleerd om vanuit een persoonlijke, levende relatie met God te functioneren en op een Bijbelse manier zelfstandig en verantwoordelijk hun houding kunnen bepalen binnen hun toekomstige vakgebied. Vanwege het bijzondere karakter van het onderwijs van de EH (de EH biedt geen beroepsopleiding) ontvangen zij van de overheid geen enkele subsidie en zijn dus volledig afhankelijk van giften. Uw gaven zijn daarom van harte aanbevolen. Meer informatie kunt u vinden op de website www.eh.nl.

Kerk-School-Gezinsdienst: Op zondagmorgen 29 januari bent u van harte welkom bij de Kerk-School-Gezinsdienst. Het thema is dit jaar: “Esther, een koningin met lef”. Op de verschillende basisscholen bereiden de kinderen zich voor door te luisteren naar de geschiedenis van Esther. Ze zingen  liederen en maken werkstukken, zodat er tijdens de kerkdienst veel herkenning is. De op school gemaakte werkstukken zullen bovendien in de verschillende kerken te zien zijn. Ter voorbereiding kunt u alvast de geschiedenis van Esther lezen. Hierbij kunt u vanaf 23 januari onderstaand leesrooster gebruiken.

Maandag: Esther 2: 1-18 (Esther wordt koningin)

Dinsdag: Esther 2:19-3:15 (Het plan van Haman)

Woensdag: Esther 4:1-5:8 (Het plan van Mordechai)

Donderdag: Esther 6 (Mordechai wordt geëerd)

Vrijdag: Esther 7: 1-10 en 8:1,2 en 8 (Het volk gered)

Zaterdag: Esther 9: 18-32 (Het Purimfeest)

Kerk en Israël – 26 januari: In 2017 gedenken we het begin van de reformatie in 1517. In datzelfde jaar wordt Jeruzalem bezet door het Turkse rijk. Het is een beheersing die 400 jaar duren zal en in 1917 tot een einde komt. Vijftig jaar – een jubeljaar later – wordt de oude stad van Jeruzalem herenigd met de nieuwe en daar denken we ook aan in 2017. Wat maakt Jeruzalem zo belangrijk, wat is haar geheim? Waarom noemt Jezus de stad de “stad van de grote Koning” en roept de Bijbel op om voor Sion te bidden? Waarom wordt het de navel van de aarde genoemd en wordt Jeruzalem voor de volken in de eindtijd een steen des aanstoots? In deze Bijbellezing gaat ds. Henk Poot van “Christenen voor Israël” in op de oorsprong, de geschiedenis en de toekomst van Sion. Tijd: Donderdag 26 januari, inloop vanaf 19:30 uur, Aanvang 20:00 uur. Locatie: Rank, naast de kerk. Aanvang: 20.00 uur. Bezoekers welkom, toegang gratis. Verkoop producten uit Israël.

Politiek en principes 2 en 16 februari: Ai, dat is een gevoelig thema. Principes veronderstellen een duidelijk standpunt en daar standvastig mee omgaan. Politiek lijkt hieraan wel tegengesteld. Onderhandelen en compromissen sluiten zijn aan de orde van de dag. Woensdag 15 maart mogen we naar de stembus voor de Tweede Kamer Verkiezingen, maar weten we eigenlijk wel voldoende van de verkiezingsprogramma’s, van de standpunten van politieke partijen? Zijn we in staat om in het stemhokje een weloverwogen keuze te maken die recht doet aan onze eigen principes, aan wat we belangrijk vinden… Meerdere reacties op de onlangs gestelde vraag “V&T – een spade dieper” stelden de vraag om aandacht te schenken aan deze materie. Dat willen we doen op de donderdagen 2 en 16 februari. Via de wekelijkse nieuwsbrief en middels de website www.hervormdgiessenburg.nl krijgen u en jij meer informatie. Plaats van handelen: De Rank in Giessenburg. Aanvang 20:00 uur. Contact via bert@pesselse.nl  Alvast een hartelijk welkom aan iedereen die dit leest.

Middeleeuwse kerkinrichting – 9 februari: Het internationale Reformatiejaar 2017 is begonnen. Naast een inhoudelijke informatiesessie (30 maart) en een echte rondreis langs de bekende “Lutherplaatsen” in Duitsland willen we ook denkbeeldig met u op reis gaan naar de Middeleeuwen en de Beeldenstorm. Ds. Schroten uit Leerdam heeft een bijzondere studie gemaakt van deze periode. Hij stelde zich onder meer de volgende vragen: Hoe was destijds de geloofsbeleving van de gewone middeleeuwer? Hoe vierde men dat in de kerk? En wat veranderde daarin door de Reformatie? Hoewel niet verwacht, geven onze oude dorpskerken daar verrassend veel antwoorden op. Ze zijn als het ware ‘tijdcapsules’, die ons vertellen over het geestelijke leven dat zich daarin afspeelde. Ds. Schroten is bereid gevonden om ons d.m.v. een boeiende beeldpresentatie binnen te leiden in (regionale) kerkgebouwen om ons te wijzen op details waar we misschien altijd aan voorbij gekeken hebben. Schatgraven, dat is wat we gaan doen 😉 We nodigen u en jou (eenieder die dit leest) uit om op de hiervoor gereserveerde datum deze tijdreis mee te komen maken. Gewoon vanaf een stoel in de Rank in Giessenburg. DV donderdag 9 februari. Aanvang 20:00 uur.

Zondagsschool: Zondag 22 januari is er geen zondagsschool i.v.m. viering Heilig Avondmaal.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’: Ds. M. Dubbelman zal op vrijdag 27 januari a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen.

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 27 januari & 10 februari (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Giften: Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 20,00 en door ouderling A. de Bruijn € 10,00 ontvangen. Hartelijk dank voor deze gaven.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 23 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).
Reservering ‘de Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 1. Diaconie: Evangelische Hogeschool, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 22/1 Angela de Wit & Martine Bood; 29/1 Jacqueline van Wijk & Annemarieke Vink
  3. Crèche 2-3 jaar: 22/1 Linda de Bruin & Geeske Krijgsman; 29/1 Renske Donk & Jennina Zwijnenburg

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 22/1 Imke van Houwelingen; 29/1 Jasmijn Basters

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 22/1 Jennina Zwijnenburg, Marit Visser & J.O.; 29/1 Geen Bijbelcrèche
  2. Wegbrengen bloemengroet: 22/1 Fam. Duijm; 29/1 Fam. G. Houweling
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 22 januari bellen naar: Trudy Zijderveld, tel. 652962
  4. Gastvrouw/heer: 22/1 v.m. Dianne de Looff & Adriaan van Houwelingen, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk

 

WIJK OOST

Meeleven: De gezondheid van mw. A. de Jong-de Hoop (Van Langeraadweg 5A, 3381 LB) gaat zeer sterk achteruit. Laten we bidden voor mw. de Jong en haar man. We wensen hen Gods zegen, troost en kracht toe.

Tenslotte: Komende zondag vieren we als gemeente het avondmaal. Het laat ons zien wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Het geeft ons het besef dat Hij in ons midden is en we met elkaar verbonden zijn. Het is een voorproef van de geweldige toekomst die steeds dichterbij komt. We zullen Hem dan zien en samen met Hem aan tafel zitten in Zijn volmaakte koninkrijk. Gods zegen toegewenst en vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven: Dhr. J. van Mourik (Neerpolderseweg 72b -7) verblijft nog in het Beatrixziekenhuis, maar zal waarschijnlijk spoedig overgeplaatst worden naar een verpleeghuis om daar verder te herstellen van de gebroken nek, die bij opliep bij een val.

Uit de pastorie: Zondagmorgen zal ik niet aanwezig zijn in de avondmaalsdienst, omdat ik deze zondagmorgen in Ameide ds. J.C. van Trigt mag bevestigen en ’s middags ook de intrededienst zal bijwonen. ’s Avonds hoop ik wel in uw midden voor te gaan. Nadat de tafel des Heeren is bediend zullen we lezen uit Markus 5:17-20 en in de prediking de Heere dankzeggen voor Zijn genade in Jezus Christus. Allen een gezegende zondag gewenst.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag