Zondag 24 november (Eeuwigheidszondag)
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Vastenhout, Eethen

Bij de diensten:
Komende zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de kalender van feesten en bijzondere dagen in de christelijke kerk). Die laatste zondag draagt ook wel de naam ‘eeuwigheidszondag’. In de morgendienst zullen we de gemeenteleden herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden. De schriftlezing is Psalm 23 waarin we de Heere leren kennen als Herder en Gastheer. Na afloop van de dienst is er in de Rank de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken. Op het rooster staan Corina de Bruijn, Rudy Hakkesteegt, Jeannette van Bruchem & Piet van Bruchem.

Diaconiecollecte ZOA:
De collecte van komende zondag is bestemd voor ZOA. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. Dat doen ze door zich in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. Ze bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten ze er zich samen voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof is daarbij hun motivatie. Meer info: www.zoa.nl

Zondagsschool:
Afgelopen tijd hebben we met de kinderen stilgestaan bij het thema: “Rara wie ben ik?” Wie zijn wij? Kinderen van de Heere God! Soms is dat wel lastig om te beseffen. We mochten met de kinderen daarover nadenken. Deze zondag starten we met een nieuw thema: “Leven met God”. Volgens het woordenboek is ‘leven’: bewegen, groeien en bloeien.  Hoe kunnen wij dat naar de Bijbel vertalen? Komende weken zullen we met de kinderen daarbij stilstaan d.m.v. verschillende personen uit de Bijbel te bespreken.

Avond Homoseksualiteit:
Dit bericht betreft de annulering van de sessie over homoseksualiteit die voor donderdagavond 27 november is opgenomen in het V&T-programma. Goed om te vermelden dat de sessie op zich wel gehouden zal worden, maar deze eerste keer uitsluitend voor leden van de kerkenraad, van het pastoraal team en voor de bezoekbroeders. Het voornemen is om na de jaarwisseling een 2e avond te organiseren en daarvoor een nieuwe uitnodiging uit te laten gaan naar alle gemeenteleden.

Chadash:
Inmiddels begint de groep die interesse toont of zich al aangemeld heeft, te groeien. Het aantal deelnemers is beperkt vanwege de ruimte in het chalet. Aarzel niet te lang. Van 11-16 juli 2020 zal de fietsweek plaatsvinden. Info en aanmelden bij ds. J. Holtslag en kijk eens op de Facebookpagina van Chadash of op Chadash.nl

Vooraankondiging:
Adventmiddag met broodmaaltijd voor ouderen op D.V. donderdag 19 december. De middag begint om 15.00 uur in “De Rank”. Binnenkort komen de HVD-dames bij u langs met de uitnodiging.

Bericht van Credo:
Het is adventstijd. We kijken uit naar kerst en naar het Licht dat in de wereld is gekomen. Ook mogen we elkaar rond de kersttijd vaak ontmoeten in diensten en allerlei andere activiteiten. Gezien de hoeveelheid aan activiteiten, is besloten dat het Credo kerstdiner in een nieuw jasje wordt gestoken: het Credo Voorjaarsdiner (60+). Dit gaat plaats vinden op vrijdagavond 27 maart 2020. We wensen iedereen een gezegende advents-/kersttijd toe.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
De leden van de vrouwenvereniging worden op woensdagmorgen 27 november a.s. verwacht in zaal 4 van ‘De Rank, aanvang 09.45 uur.

Mannenvereniging ’Onderzoekt de Schriften’:
Woensdagavond 27 november komen de leden van de mannenvereniging weer bij elkaar in zaal 3 van ‘De Rank, aanvang 19.45 uur. De heer W. Kwakernaak zal de inleiding deze avond verzorgen uit 1 Sam. 6.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Ds. M. Dubbelman zal op vrijdagavond 29 november a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Begroting 2020:
De jaarbegrotingen 2020 van het college van Kerkrentmeesters en van de diaconie zijn opgemaakt. Beide begrotingen vertonen geen ingrijpende veranderingen t.o.v. voorgaande jaren. In de vergadering van december worden de begrotingen definitief vastgesteld. Voor de leden van de gemeente is er gelegenheid om de begrotingen in te zien of daar vragen over te stellen. Daarvoor kunt u tot 29 november contact opnemen, bij voorkeur via email. Voor de begroting van de Kerkrentmeesters met dhr. Arie de Bruin adebruin@hervormdgiessenburg.nl en voor de diaconie met dhr. Jaap van Oenen penningmeesterdiaconie@hervormdgiessenburg.nl.

Van de kerkrentmeesters:
In de maand oktober mochten we de volgende collectegaven ontvangen: Voor de gewone collecte: € 2.783.24 en voor de extra collecte: € 1.126.06.  De dankstondcollecte heeft, inclusief nagekomen giften, het mooie bedrag van € 2.751,50 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank.

Zendingsbusjes:
De opbrengst van de zendingsbussen in september en oktober: Dit was € 2.796,07 en bestemd voor Willem-Jan de Wit in Egypte.

Verantwoording:
De opbrengst van de Avondmaalscollecte in Bredero’s Hof van zondag 10 november was € 24,70. Via (de brievenbus van) ds. J. Holtslag € 15,00 en € 20,00. Alle gevers hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
22 november & 13 december van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 25 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

a.         Collecten: 24/11 . Diaconie: ZOA, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 24/11 Mirthe van Houwelingen & Lia v.d. Vlist; 1/12 Marieke de Ruiter & Marjanne de Hoop

c.         Crèche 2-3 jaar: 24/11 Renske Donk & Willemieke Goosens; 1/12 Martine Bood & Linde van Houwelingen

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 24/11 Fenne Trouwborst; 1/12 Hanna de Kuiper

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 24/11 Martijn Visser, Jurrian Verspui & Esther de Kuiper; 1/12 Diana Erkelens, Jesse Visser & Maria Dubbelman

f.          Wegbrengen bloemengroet: 24/11 Fam. Romeijn; 1/12 Fam. Visser

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 24 november bellen naar Bas de Jong, tel. 651522

h.         Gastvrouw/heer: 24/11 v/m. Annemarie Verspuij & Jeanet van Bruchem, n.m. Patrick Marcus & Pim Vollmüller; 1/12 v.m. Dinella Visser & Leo Timmer, n.m. Theo Terlouw & Frida Bogerd

WIJK OOST

In het ziekenhuis:
Dinsdag 19 november is mw. Zwannie Kortlever-van Beuzekom (van Delftstraat 6, 3381 BH) in het Beatrixziekenhuis aan haar voet geopereerd. We zijn dankbaar dat alles voorspoedig is gegaan en we wensen haar Gods zegen bij het verdere herstel waarvoor, naar verwachting, 4 tot 6 weken nodig zullen zijn.

Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) kreeg vorige week te horen dat de chemokuren die hij de afgelopen maanden heeft ondergaan, effectief zijn geweest. We zijn hier heel dankbaar voor. Dit betekent dat hij nu ook het laatste en zware traject van de behandeling zal kunnen ingaan. Als alles volgens plan verloopt wordt hij maandag 25 november opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam voor een laatste zware chemokuur. Deze kuur zal ook tot gevolg hebben dat zijn weerstand naar nul zal worden teruggebracht. Negen dagen later, 3 december, vindt er dan een stamceltransplantatie plaats en daarmee zal hopelijk het herstel kunnen beginnen. We bidden om Gods kracht en bescherming tijdens de voorbereidingen voor deze laatste fase van de behandeling.

Met vriendelijke groeten,
M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:
Dankbaarheid is er dat de operatie bij mw. G. Timmer- Versluis (van Brederodestraat 21, 3381 BA) is geslaagd. Inmiddels is zij vanuit Utrecht overgebracht naar Gorinchem en begint zij opnieuw aan de revalidatie. We wensen haar Gods zegen en kracht toe.

Het herstel van Anneke Kaai (Neerpolderseweg 72b 038, 3381 JT) verloopt zo goed dat zij zeer waarschijnlijk eind van deze week is thuisgekomen. Dat is een geweldig mooi bericht, waarbij alleen maar dankbaarheid past. Zo danken we de Heere en bidden Hem om Zijn zegen.

Uit de pastorie:
Deze week ging het op de brugklascatechese over de sabbat/zondag. Door de openheid van de jongeren kreeg ik een inkijkje hoe de zondag in de verschillende gezinnen in gevuld wordt. Als groep kwamen we op drie belangrijke zaken. De zondag is een rustdag, die we door de opstanding van Jezus in Gods nabijheid mogen doorbrengen en in de nabijheid van familie en vrienden. Mag ik u alvast een gezegende zondag wensen?

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag