Zondag 7 maart:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Woensdag 10 maart (Biddag):
19.30 uur: ds. M. Dubbelman

Break in de week – richting de verkiezingen:
Al voordat de weekbreak uitzendingen bestonden, besteedden we vanuit Vorming & Toerusting aandacht aan politiek zodra het richting landelijke verkiezingen ging. Ook nu, anders dan anders, willen we dat doen. Onder de titel “Politiek en Principes” gaan we met z’n vieren in gesprek. Eén van ons is een jongere die voor het eerst de gang naar de stembus mag maken. Interessant om van haar te horen wat zij belangrijk vindt en welke partij(en) daarbij aansluit(en)! We proberen boven water te krijgen hoe het denken vanuit Bijbelse principes vertaald kan worden naar actuele vraagstukken. En, we doen wat onderzoek naar hoe politieke partijen zich daarmee verhouden. Wordt het leuk, wordt het spannend? Nou eh, hopelijk wordt het onderhoudend… De uitzending wordt gepubliceerd op woensdagavond 10 maart (19:15 uur) op het WijzijnHG-kanaal op YouTube.

Catechese: Deze week zijn we op de catechisatie niet in groepen uit elkaar gegaan, maar een quiz gedaan. De vragen gingen over het onderwerp; de Bijbelse hoop, en over de lijdenstijd en Pasen. Op maandag was er zelfs een heuse prijs. Een taart door een catechisant gemaakt. Komende week is er vanwege biddag geen catechisatie. 15 of 16 maart zien we elkaar weer online.

Zendingsbussen: In de maanden maart en april is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor bijbels onderwijs op scholen in Rwanda. De Anglicaanse kerk in de regio Kigali wil het Evangelie doorgeven aan een nieuwe generatie. Daarom wil ze alle leerkrachten trainen in het geven van goed bijbelonderwijs. Voor dit onderwijs is het ook nodig dat elke school voldoende bijbels heeft. Het gaat om 45 scholen met een bereik van ruim 27.000 leerlingen. In dit project wil de kerk al haar scholen stimuleren om een sterke christelijke identiteit te ontwikkelen. Door te investeren in Bijbelonderwijs, krijgen leerlingen meer kennis en vaardigheden om als christen te leven. Bidt en geeft u mee?

Ik ben er voor jou: Vanaf zondag begint de 4e  lijdensweek. Via de 40-dagenkalender “Ik ben er voor jou” worden we bepaald bij het werk van Christus en de weg die Hij ging. We weten ons aangespoord om te denken aan de werken van barmhartigheid. Ook de kinderen doen mee en maken mooie filmpjes. Daarnaast zijn er vele kaarten geschreven voor gevangenen en andere mensen om ons heen. De kinderen hebben deze week een actie om drinken op te halen voor de voedselbank. Zie hiervoor de info op de site. 

Vanaf zaterdag 6 maart worden aan alle ouderen het blad van Lichtspoor en een paasattentie uitgedeeld. Om zo aan elkaar te blijven denken en iets van licht en hoop door te geven. In week vier gaat het over de zorg voor de vreemdelingen. We denken aan alle vluchtelingen die er zijn binnen onze gemeente. Via de vrijwilligers zijn daar goede contacten mee, maar voor ons allen mag gelden dat we “oog voor de vreemdeling” mogen hebben en ons gastvrij opstellen. Vanuit onze diaconale opdracht mogen we naar ieder omzien die hulp of aandacht kan gebruiken. Volgende week zullen we berichten over de kledinginzameling die vanaf 15-3 gaat starten.

Verantwoording: Bij het wegbrengen van de bloemengroet is 2 x € 20,00 ontvangen. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 8 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Komende dienst(en):  

Collecten: 7/3 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Voorjaarszendingscollecte; 10/3 Bidstondcollecte

Wegbrengen Bloemengroet: 7/3 Fam. L. Timmer; 14/3 Fam. Verspuij

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat. 

WIJK OOST

In het ziekenhuis: Erik Donk (Lijnbaan 17, 3381 AS) is dinsdag 2 maart geopereerd aan zijn knie. We zijn dankbaar dat de operatie aan zijn meniscus goed is gegaan en wensen hem Gods zegen toe bij het herstel. 

Overleden: Zondagmorgen, 21 februari, overleed Bastiaan Cornelis Harrewijn. Bas woonde samen met zijn vrouw Corrie aan de Peursumseweg 27 (3381 KT) en was actief op veel gebieden. In juni 2019 werd duidelijk dat Bas een vorm van lymfeklierkanker had en er volgde een zware behandeling met chemokuren en bijna een half jaar later een stamceltransplantatie. Er was grote dankbaarheid dat hij uiteindelijk deze zware behandelingen goed was doorgekomen. Helaas kreeg hij afgelopen januari te horen dat de kankercellen weer waren teruggekeerd en hij opnieuw een zwaar behandeltraject zou moeten ondergaan. Eind januari bleek hij echter besmet te zijn met het coronavirus. Vanwege de zware behandelingen die hij heeft moeten ondergaan bleek zijn weerstand zodanig verzwakt dat zijn lichaam niet bestand bleek tegen het virus. In het Beatrixziekenhuis te Gorinchem is hij in de leeftijd van 64 jaar en in vol vertrouwen op God overleden. Vrijdag 26 februari is hij begraven na een besloten samenkomst op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg. We wensen zijn vrouw Corrie, kinderen, kleinkinderen, zijn moeder en verdere familie en vrienden Gods troost toe.

Tenslotte: Ik ben dankbaar dat ik zodanig hersteld ben van de gevolgen van corona dat ik mijn werk in de gemeente weer enigszins kan hervatten. Zondagmorgen hoop ik te preken over Mattheüs 22: 1-14 waarin Jezus een gelijkenis vertelt over een koning die mensen uitnodigt voor een koninklijke bruiloft. Veel mensen willen niet komen en de gelijkenis eindigt met iemand die het feest moet verlaten omdat hij geen bruiloftskleding aan heeft. Wat betekent deze gelijkenis? In de dienst op biddag lezen we over de roeping van Abraham in Genesis 12: 1-13 en denken we erover na hoe Abraham zijn relatie met God onderhoudt. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Geboren: Bij Ben en Daniëlle de Vries-Vonk (Nijverheidsweg 1A, 3381 LM) is op donderdag 25 februari een zoon geboren. Zijn naam is Joël. Van harte willen we Ben en Daniëlle en broer Thijn feliciteren met zijn geboorte. We wensen Ben en Daniëlle Gods zegen en wijsheid voor de opvoeding van hun zonen.

Meeleven: In gebed en door om te zien zijn we verbonden met de zieken in de gemeente. We bidden om zegen en kracht. Onder andere over de medische behandelingen.

Avonddienst: Opnieuw lezen we zondagavond over de laatste dag van het Loofhuttenfeest en daarbij ook een gedeelte van de achtste dag. U vindt het in Johannes 7:37-8:11. In het laatste gedeelte gaat het over overspel. Maar wie is hier nu overspelig? De Oudtestamentische lezing is uit Hosea 1.

Uit de pastorie: Afgelopen week mocht ik even in de landstreek van mijn voorvaderen zijn. Gestaan bij de kerk van Westervoort, waar mijn opa gedoopt is, en bij de kerk in Brummen waar vele verre familieleden ter kerke gingen. Het bepaalde me bij het gegeven dat ik sta op de schouders van het voorgeslacht. Niet alleen omdat ik geboren ben, maar ook in het geloof mag ik op hen voortbouwen. Deze zegen en genade roept op om aan jongeren en kinderen sterke schouders te bieden waarop zij kunnen staan.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag