Zondag 3 april:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, afsluiting winterwerk & focusdienst
18.30 uur: ds. T.C. Verhoef, Nijkerk

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen staat de dienst in het teken van de afsluiting van het winterseizoen. In deze dienst volgen we het thema dat aangereikt wordt door het Focustraject. Het is ‘Jezus raakt ons aan’en is gekoppeld aan Lukas 5:12-16. Het kinderkoor Zingend op weg zal medewerking verlenen aan de dienst.

Denkt u er aan uw eigen Bijbel en liederenbundels mee te nemen, zodat er genoeg overblijven voor gasten.

Koffie drinken na de dienst:
Na de morgendienst van zondag 3 april staat koffie en thee weer klaar in ‘De Rank’. Jeannet van Bruchem, Piet van Bruchem & Anja v.d. Bos- Brak zullen u hartelijk ontvangen.

Aannemingsavond:
maandag 4 april zal een afvaardiging van de kerenraad in gesprek gaan met de belijdeniscatechisanten met het oog op de belijdenisdienst van zondag 10 april. De volgende gemeenteleden hebben aangegeven belijdenis van het geloof te willen afleggen:

Scott Baks (Geldersweer 37, 3371 RG Hardinxveld-Giessendam)

Iris van Genderen (Drijverschuit 51, 3372 VA Boven-Hardinxveld)

Esther de Kuiper (Slingelandseweg 11, 3381 KZ)

Erwin Meerkerk (Drijverschuit 51, 3372 VA Boven-Hardinxveld)

Erica Stam (van Wenastraat 13, 3381 BK)

Onno den Toom (van Drenckwaertstraat 9, 3381BJ)

We zien uit naar een goede aannemingsavond op weg naar een gezegende belijdenisdienst.

Voortgang beroepingswerk:
Het was even stil rond de berichtgeving over het beroepingswerk. Maar als beroepingscommissie hebben we niet stil gezeten. De groslijst met potentiële kandidaten is opgesteld en in de kerkenraadsvergadering van  3 maart gepresenteerd, toegelicht en besproken. Hierop zijn geen bezwaren gekomen. De beroepingscommissie is al begonnen om contacten leggen en te onderzoeken of de kandidaten open staan voor een mogelijk beroep naar onze gemeente. Op 4 april komen we weer bij elkaar en bespreken we onze bevindingen. We hopen in de kerkenraadsvergadering van 7 april een concreet advies uit te kunnen brengen. We vragen uw en jouw voorbede om Gods zegen over het beroepingswerk.

Vacature ambtsdrager:
De kerkenraad heeft in haar vergadering van woensdag 23 maart, voor de nog openstaande vacature van ambtsdrager met een bepaalde opdracht voor ouderling ouderenwerk tot enkelvoudige kandidaat gesteld, broeder Jan Donk, Hof van Giessen-Nieuwkerk 17. Hij heeft zijn benoeming in beraad en dient zijn besluit uiterlijk zaterdag 2 april kenbaar te maken. Laten we in onze voorbede voor hem bidden om Gods kracht en leiding en rust bij het nemen van zijn beslissing.

Belijdenisnummer van De Waarheidsvriend:
In deze periode bereiden veel jongeren, maar ook ouderen zich voor op het doen van openbare belijdenis van het geloof. We zijn verheugd dat dit ook in onze gemeente het geval is. Ter gelegenheid daarvan komt de Gereformeerde Bond met hun jaarlijkse ‘belijdenisnummer’ van “De Waarheidsvriend”. Een gratis nummer wordt door hen aangeboden en zullen er weer exemplaren liggen bij de ingang van de kerk en de Rank.

Zichtbare ambten in de dienst:
Tijdens de coronaperiode, met al zijn beperkingen, was de bezetting van de dienstdoende ambtsdragers teruggebracht tot een minimumaantal. Het dienstrooster was in die periode ook aangepast. Als kerkenraad hebben we dit aangepaste rooster aangehouden tot en met het 1e kwartaal. Vanaf april brengen we dit weer terug naar de “normale” bezetting, zij het voortaan met één ouderling minder.

Zolang nog niet wordt gecollecteerd tijdens de dienst is dit soms ook zonder ouderling-kerkrentmeester i.v.m. bezetting bij studio KRM.

Open Focus avond:
Woensdag 6 april is er een Open Focus avond met als thema ‘Jezus raakt ons aan’. Eerder spraken we over hoe Jezus ons ontmoet, aanspreekt en aanziet. Deze avond kijken we naar hoe Hij mensen aanraakt. Inloop om 19:30 met koffie en thee en we starten om 19:45. Wij zien uit naar uw en jouw komst!

Focus Gezinsmomenten boekje:
Op zondag 3 april liggen na de morgendienst tijdens het koffiedrinken in de Rank de Focus Gezinsmomenten boekjes klaar. Neem deze gerust mee, als dat er in de afgelopen maanden nog niet van gekomen is. Een mooie boekje om als gezin creatief en praktisch samen mee aan de slag te gaan.

Gebedskring:
Dinsdagavond 5 april a.s. komt de gebedskring weer bij elkaar in zaal 2 van ‘De Rank’, aanvang 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom.

Tweedehandsboekenwinkeltje weer open: Iedere vrijdagmiddag van 13.00-18.00 uur en op zaterdag 2 april van 10.30-15.30 uur, bent u van harte welkom! Wij hebben een grote collectie tweedehandsboeken voor jong en oud!

Brugklascatechese:
Dit jaar is er gespaard voor de hospitaalschepen van st. Mercy Ships Onlangs lag het nieuwe schip, de Glabal Mercy, nog aan de Wilhelminapier in Rotterdam. In totaal is € 109,90. Alle jongeren hiervoor hartelijk dank.

Verantwoording:
Via huwelijksdienst 27/3 € 79,90. Hiervoor hartelijk dank

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en voorlopig ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. Op 1 april, 6 mei en 3 juni

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk 4 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
3/4 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 3 april bellen naar de heer Arie Stam, tel. 652222

Wegbrengen Bloemengroet:
3/4 Anke Buchner & Joke Pladdet; 10/4 Fam. L. Timmer

Crèche 0-3 jaar:
3/4 Corine Terlouw, Jasmijn in ’t Veld & Isa Zaal;
10/4 Eline Boer, Karen & Anne Holtslag

Bijbelcrèche:
3/4 Laura Holtslag & Maureen van Pelt;
10/4 Annelies Klop & Lilian van Wijnen

WIJK OOST / WIJK WEST

In herinnering:
In de leeftijd van 93 jaar is dinsdag 22 maart overleden Elisabeth van Dijk – Rochat. De afgelopen 2 jaar woonde zij in de Lage Wei. Hiervoor in Bredero’s Hof. Sinds 17 maart 1969 was Bep van Dijk weduwe van Klaas van Dijk met wie zij 5 kinderen kreeg. Gedurende haar leven heeft zij veel leed moeten ondervinden. Naast het verlies van haar man was er ook het sterven van haar zoon Geery. Daarnaast was er ziekte en zorg. Het is dan ook bijzonder dat zij niet verbitterd raakte, maar liefde kon geven en haar humor bewaard bleef.

Hert geloof was nooit helemaal verdwenen uit haar leven, maar speelde jaren lang geen rol. De laatste jaren van haar leven was ze wel meer bezig met het geloof. Zo keek ze onder andere naar Nederland Zingt. Op haar sterfbed heeft ze met haar dochters het Onze Vader gebeden en gezegd dat tijdens de dienst voorafgaande aan haar begrafenis het lied ‘Wat de toekomst brengen moge’ gespeeld moest worden.

Bij het uitdragen na afloop van de dienst van Woord en gebed op zaterdag 26 maart is dit gebeurd. In de dienst lazen we uit de Bergrede, Mattheüs 6:25-34, over het belang van het zoeken van he Koninkrijk van God. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de begraafplaats aan de Kerkweg.

In de voorbede gedenken we haar kinderen, klein en achterkleinkinderen.

Meeleven:
Ina Post – van Daalen (Bogerd 7, 3381 DA) mocht afgelopen zondag weer thuis komen uit het ziekenhuis. We zijn de Heere God dankbaar dat uiteindelijk alles heeft mogen leiden tot herstel van haar gezondheid en we bidden de Heere om zijn zegen voor haar en haar gezin.

De gezondheid van Jannie de Groot – Korevaar (A.M.A. van Langeraadweg 7 A, 3381 LB) gaat achteruit. We bevelen haar aan in de voorbede. Het is haar gebed dat zij spoedig naar haar hemelse Vader mag.

Uit de pastorie:
Bij het uitkomen van dit kerkblad is het 1 april. Boven aan dit stukje las u dat we aankomende zondag het winterwerk afsluiten. Dit is geen 1 aprilgrap en tegelijkertijd gaat het kerkenwerk door. Niet in alle activiteiten zoals gedurende de winterperiode, maar voelt u zicht te allen tijde welkom bij de kerkdiensten, het koffiedrinken, de focusavonden en al het andere dat gewoon doorgaat.

Met een hartelijke groet,  
ds. J. Holtslag