Zondag 12 juni:
09.30 uur: ds. R.F. de Wit, Ermelo
18.30 uur: ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

Diaconiecollecte:
Deze is bestemd voor Bright Star Education Nederland. Deze organisatie streeft er naar om kansarme kinderen Bright Stars (heldere sterren) te laten worden in de samenleving. De organisatie zet zich in voor kinderen uit de sloppenwijken van Pune, een miljoenenstad in het westen van India. De organisatie wil door beter onderwijs voor deze kinderen hun kansen op een betere toekomst vergroten. Bright Star Education heeft een eigen kleuterschool waar Engels, rekenen en andere vaardigheden worden onderwezen. Door een goede opleiding worden de kansen voor deze kinderen op een baan en een beter bestaan bovengemiddeld vergroot. Bright Star Education heeft een veel bredere blik dan alleen het onderwijs voor kansarme kinderen. Ze ziet dit in een breder geheel. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.bsenl.nl Uw gaven zijn van harte aanbevolen. De diaconie

Afwezig:
Vanwege twee studiedagen inzake de interim opleiding is ds. Holtslag maandag 13 en dinsdag 14 juni afwezig. Bij zaken van pastorale aard kunt u contact opnemen met de wijkouderling.

Voorbereidingen komst proponent J.H. Menkveld:
Het is alweer ca. 1 maand geleden dat we het aangenomen beroep bekend maakten. Inmiddels zijn alle, volgens de kerkorde, vereiste documenten verstuurd naar de classis met het verzoek voor approbatie (goedkeuring/toestemming) voor de bevestiging van proponent Menkveld. De bevestigings- en intrededienst zijn gepland op zondag 4 september. Daarvoor zullen alle nodige voorbereidingen worden gestart. Zo is er al diverse afstemming met dhr. en mw. Menkveld geweest. Een wat uitgebreider bezoek aan de pastorie met een inventarisatie van het werk wat gedaan moet worden en door wie. Daar wordt verder hard aan gewerkt om de pastorie op tijd bewoonbaar te hebben. De planning is dat zij hun intrek zullen nemen aan de Heul 34 op zaterdag 20 augustus. Per 31 juli beëindigd dhr. Menkveld zijn dienstverband als kerkelijk werker aan de hervormde wijkgemeente Krispijn in Dordrecht en stopt hij ook met lesgeven op een basisschool in Dordrecht.

Omdat de bevestigingsdienst op 4 september plaatsvindt, is er met hem ter overbrugging, op grond van kerkelijk recht, een tijdelijke verbintenis afgesloten van

1-8 tot 4-9-2022. In deze periode kan hij zich o.a. voorbereiden op het komende winterwerk en mogelijk ook al wat andere werkzaamheden, waaronder bezoekwerk, verrichten. Laten we in onze voorbede bidden om een zegen voor al het werk wat nog gedaan moet worden voor hun komst en voor goede diensten op zondag 4 september. Ook bidden we om Gods troost om het verlies van hun oma Jannie de Groot- Korevaar in de afgelopen week.       

Vanuit de kerkenraad:
In de junivergadering van de kerkenraad is met de nieuwe ambtsdragers o.a. gesproken over de aandachtspunten en agenda voor het nieuwe seizoen.

Het Focustraject loopt door en mag de nodige aandacht en ontwikkeling krijgen. Het is een rode draad in het toerustingswerk in de gemeente en voor ieder individueel lid. Vanuit V&T en een te vormen werkgroep wordt nog een verslag opgemaakt van de avond over homoseksualiteit en hoe dat in de gemeente wordt gedeeld.

Nu het beroepingswerk en de Coronamaatregelen achter de rug zijn, willen we ons weer sterker richten op “ Wat voor gemeente willen we zijn?” In een werkgroep is al intensief over de visie  Vanuit de gemeente zijn in de loop van de (corona)tijd ook diverse reacties en vragen gekomen. Wat vinden we belangrijk betreffende het gemeentezijn? In juli hoopt de werkgroep het visiestuk te presenteren in de kerkenraad. Vervolgens zal in de gemeente daarop reactie worden gevraagd van jong en oud. Op een gemeenteavond (wellicht in oktober) kan dit nader besproken worden en ook input worden gegeven voor de diverse onderdelen van het nieuwe beleidsplan. Uiteindelijk hopen we het nieuwe plan begin 2023 vast te stellen.

Vacature ouderling ouderenwerk:
Voor de invulling van de nog openstaande vacature heeft het moderamen, in overleg met broeder Jan van Wijngaarden, voorgesteld wijkouderling Lo Boer hiervoor te benaderen. We zijn blij dat hij hier positief op heeft gereageerd. De kerkenraad ging hiermee, in de vergadering van donderdag 2 juni, akkoord.

Daardoor ontstaat er wel een vacature voor wijkouderling. In dezelfde vergadering is voor de verkiezing van een wijkouderling een dubbeltal opgesteld uit de lijst van de eerder ingediende namen. A.s. zondag zullen hun namen worden afgekondigd.

De verkiezingsavond staat gepland voor woensdagavond 22 juni a.s.  Broeder Lo Boer zal zijn nieuwe taak al zo snel mogelijk oppakken en gedurende de zomerperiode zal broeder Jan van Wijngaarden, indien nodig, de taken waarnemen in de wijk van Lo Boer.  

Rommelmarkt:
Op zaterdag 18 juni vindt de Giessenburgse rommelmarkt weer plaats. Tussen 8.30 uur en 13.30 uur kunt u terecht voor potten, pannen, boeken, meubels, curiosa, huishoudelijke artikelen, elektronica, gereedschap, kleding, fietsen en nog veel meer. Alle spullen zijn netjes gesorteerd en gecontroleerd. Met het “Rad van Avontuur” kunt u leuke (en smakelijke) prijzen winnen. De trekking van de grote huis-aan-huis lotenverkoop zal om 12.00 uur plaatsvinden. De middenstand van Giessenburg en omstreken heeft voor prachtige prijzen gezorgd. De winnaars kunnen hun prijs gelijk meenemen. Natuurlijk is er ook aan de inwendige mens gedacht. Komt allen en neem vooral familie, vrienden, collega’s en buren mee. Tot de 18e.

Medewerkers Rommelmarkt:
We verwachten alle medewerkers en verkopers in de Rank op maandagavond 13 juni om 20.00 uur. Koffie en dikke koeken 19.45 uur 😉 We zullen dan het draaiboek voor de rommelmarkt doornemen en de nodige afspraken met elkaar maken. Op maandavond 20 juni zijn alle medewerkers en verkopers opnieuw welkom in de Rank. Om 20.00 uur zullen we dan de zaken van de gehouden rommelmarkt evalueren en…bekijken. We rekenen op uw komst, de Rommelmarktcommissie.

Jaarrekening Diaconie:
De jaarrekening van 2021 is opgemaakt. De rekening geeft een voldoende positief resultaat. Daarvoor is dankbaarheid. In de kerkenraadsvergadering van 2 juni is de jaarrekening vastgesteld. Voor de leden van de gemeente is er gelegenheid om de jaarrekening in te zien of daar vragen over te stellen. Daarvoor kunt u tot 13 juni contact opnemen met dhr. Jaap van Oenen penningmeesterdiaconie@hervormdgiesswenburg.nl

Save the date Open Focus Avond:
Donderdag 23 juni is er een Open Focus avond o.l.v. onze IZB Focus-trajectbegeleidster Marleen van der Louw. Het thema van deze avond is ‘Een brief van Jezus’

Gebedskring: Voor de laatste maal dit seizoen komt de gebedskring bij elkaar op 14 juni in zaal 2 van ‘De Rank, aanvang 20.15 uur. Ook deze keer van harte welkom.

Tweedehands Boekwinkeltje:
 I.v.m. de voorbereiding van de rommelmarkt zijn we op:

vrijdag 17 juni gesloten. Tijdens de rommelmarkt zaterdag 18 juni zijn we van 8.30 uur – 13.30 uur extra open. U bent van harte welkom om te zoeken tussen onze grote collectie tweedehandsboeken voor jong en oud.

Collectebonnen verkoop:
 
Collectebonnen verkoop kan online en ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 13 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
 
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
12/6 1. Diaconie: Bright Star Education, 2. Kerk

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen12 juni bellen naar L. de Kreij, tel. 06 28527440 en voor de avonddienst naar P. de Koning, tel. 06 53425019

Wegbrengen Bloemengroet:
12/6 Fam. v.d. Vlies- van Genderen; 19/6 Fam. de Groot

Crèche 0-3 jaar:
12/6 Renske Donk, Berit Donk & Esmee in ’t Veld; 19/6 Maartje van Druten, Sija Kersbergen & Fenne Trouwborst

Bijbelcrèche:
 1
2/6 Martijn Visser & Sifra Visser; 19/6 Marit Visser, Boaz & Lois Donk

WIJK OOST / WIJK WEST

In herinnering: Overleden:
Zaterdag 4 juni overleed in de leeftijd van 82 jaar mevrouw Jannie de Groot-Korevaar (A. M. A. van Langeraadweg 7A, 3381 LB). Zij groeide op in Hoornaar en trouwde in 1963 met Thomas de Groot. Zij woonden samen in de boerderij aan het einde van de Van Langeraadweg tegen Schelluinen aan. Samen kregen zij 5 kinderen en Jannie was al die jaren een meelevend lid in onze gemeente. In 2012 overleed onverwachts haar man en moest zij alleen verder. Hoewel ze dankbaar en positief in het leven stond, was haar diepste verlangen om in het Vaderhuis bij haar Heer en Heiland te zijn. Vanuit dit geloof en verlangen kon ze daarom de boodschap dat ze hoogstwaarschijnlijk kanker had en niet meer beter kon worden, goed verwerken. De laatste maanden namen haar krachten steeds meer af en met name de laatste weken zijn lichamelijk heel zwaar voor haar geweest.

Boven de rouwkaart staat Johannes 14: 2-3: In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen: als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

Deze tekst staat ook centraal in de herdenkingsdienst die gehouden wordt op donderdag 9 juni hier in de kerk. De dienst begint om 13.00 uur en aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingenweg.

Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 8 juni van 15.00- 21.00 uur in haar huis aan de Van Langeraadweg.

We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie Gods troost en nabijheid toe bij dit verlies.

Jarig:
 Op 16 juni hoopt mw. C.P. van Hoorne – Muijlwijk de leeftijd van 100 jaar te bereiken. Een zeer hoge leeftijd. De laatste jaren is zij aan bed gebonden. Een felicitatie zal haar dan ook zeker goed doen. Haar adres is Open Vensters A 216, Prinses Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide. Ook vanaf deze plaats feliciteren wij haar van harte en wensen we haar Gods zegen toe samen met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Uit de pastorie:
Het was goed om op pinkstermorgen Aqua Viva weer te kunnen begroeten is de dienst. Zij mochten in een voor de wereld vreemde taal zingen van Gods grote daden en op deze manier concreet de uitstorting van de Heilige Geest zichtbaar maken. Tegelijk is het de opdracht van ons allemaal om vervuld met de Heilige Geest door woorden en daden te getuigen van Gods liefde voor zondaren. De Heere wil ons hierin bijstaan en als gemeente ondersteunen we elkaar. We zijn immers aan elkaar gegeven om één te zijn.

Met een hartelijke groet,  
ds. J. Holtslag