Zondag 13 februari:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, Focusdienst
18.30 uur: ds. B.J.W. Ouwehand, Andel, voorbereiding viering Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
Zondagmorgen lezen we over Zacheüs uit Lukas 19:1-10 en is het thema van de dienst Jezus ziet ons aan. Het is het tweede gesprek van blok 1 van het focustraject. Het onderwerp waar het op de Focusavond en op de kringen ook over zal gaan. Zo behandelen we met elkaar op hetzelfde moment hetzelfde onderwerp en kan dit het onderlinge gesprek over de plaats van het geloof in ons dagelijks levenbevorderen.

Censura Morum:
In het licht van de viering van het Heiligavondmaal op zondag 20 februari D.V. is er gelegenheid tot censura morum op 15 februari van 19:00-19:30 uur in de pastorie aan de Kerkweg 1 B.

Verkiezing ambtsdragers:
In de kerkenraadsvergadering van 3 februari jl. is gesproken over de verkiezingsprocedure met het oog op de aanstaande ambtsdragerverkiezingen. Deze procedure is vastgelegd in de kerkorde en kent meerdere opties. Door onze gemeente is in de zes jaarlijkse stemming van 18 februari 2016 gekozen voor de opstelling van dubbeltallen voor ouderlingen en diakenen. Zij worden gekozen tijdens een vergadering van stemgerechtigde leden. Dit is ook zo vastgelegd in de plaatselijke regeling. De zes jaarlijkse stemming is nog geldig tot en met 31 december 2022, en zal ook dit jaar weer plaatsvinden. De kerkorde geeft echter ruimte om voor ambtsdragers met een bepaalde opdracht geen dubbeltal op te stellen, maar om vanuit de aanbevelingen door de gemeente, direct over te gaan tot een enkelvoudige kandidaatstelling. Als kerkenraad hebben we hierover nagedacht omdat het bij de komende verkiezingen gaat om een drietal broeders met een bijzondere opdracht, t.w. V&T, Evangelisatie en ouderenwerk. Indien hiertoe wordt overgegaan zal dit zondag 13 februari worden afgekondigd als ook de namen van de kandidaten bekend gemaakt zullen worden. 

Viering Heilig Avondmaal 20 februari:

Voor alle belijdende leden. Gezien de huidige (Corona)omstandigheden willen we de viering van het Heilig Avondmaal op 20 februari op dezelfde wijze laten verlopen zoals het gebeurde in november j.l. Voor deelname aan het avondmaal kan worden opgegeven voor de diensten in de kerk op de morgen of de avond en in de Rank voor de morgen. Met een korte mailing van naam/namen en de voorkeur van indeling kan de opgave worden gedaan via EDonk@hervormdgiessenburg.nl Zo nodig kunt u contact opnemen met diaken E. Donk via 06-34573542,  (tussen 19.00 en 21.00 uur). Of per adres: Lijnbaan 17. Opgeven kan tot en met maandag 14 februari. Uiterlijk vrijdag 18 februari krijgen alle aanmelders bericht van indeling.

Open Focus avond ‘Jezus ziet ons aan’: Op woensdag 16-02 om 19:45 is er een Open Focus avond met het thema ‘Jezus ziet ons aan’. Op het moment van schrijven is het nog niet bekend of we deze avond online of in De Rank zullen houden. Houdt u de nieuwsbrief, website en kerk@pp in de gaten voor verdere informatie of we elkaar fysiek of online zullen ontmoeten. Wij nodigen in ieder geval iedereen van harte uit om aan te sluiten bij deze avond. Een mooie manier om met elkaar verbonden te zijn rondom het Woord.

Waarheidsvriend:
Opnieuw biedt de Gereformeerde Bond een gratis themanummer aan van hun weekblad “de Waarheidsvriend”. Dit keer met het thema “Leven met een beperking”.

A.s. zondag liggen ze weer bij de ingang van de kerk en de Rank.

VrouwenBijbelstudie:
Wij hopen D.V. op dinsdag – en donderdagmorgen 15 en 17 februari weer verder te gaan met onze studie over het Evangelie naar Marcus. Dit keer is hst. 6 aan de beurt: “Ben je van de Mensenzoon gediend?” Als het goed is dienen wij de Here. Niet alleen in de kerk maar ook in de wereld. Dat kan alleen gestalte krijgen wanneer we ons eerst door de Zoon des mensen laten dienen. Kom en denk met ons mee. Om 9 uur staat de koffie klaar zodat we om 9.15 uur kunnen beginnen. Tegen half 12 hopen we deze morgen dan weer al te sluiten. Aanmelden is echter nog steeds nodig. Dit kan weer via e-mail: frida.bogerd@gmail.com of telefonisch 0184 – 659057. Weet je weer van harte welkom!

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
Woensdagmorgen 16 februari a.s. komen de leden van de mannenvereniging weel bij elkaar in zaal 3 van de ‘Rank’, aanvang 09.45 uur. De heer L.C. Boer zal de inleiding verzorgen uit Titus 2.

Boekwinkeltje:
Vanaf vrijdag 11 februari is het boekwinkeltje weer van 13:00-18:00 uur open.

Verantwoording:
Ontvangen door ouderling J. van Wijngaarden € 20,00. Bij het wegbrengen van de bloemengroet is 2x €20,00 ontvangen. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk 14 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
13/2 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Wegbrengen Bloemengroet:
13/2 Fam. L. Boer; 20/2 Fam. B. Vollmüller

Crèche 0-3 jaar:
13/2 Lydia Korevaar & Anna Visser; 20/2 Margreet Kwakernaak & Marit Visser

Bijbelcrèche:  
13/2 Miranda Schippers & Willise v.d. Vlies; 20/2 Christine Vink & Lilian van Wijnen

WIJK OOST / WIJK WEST

In herinnering:
Op zaterdagavond 5 februari is in de leeftijd van 80 jaar overleden Teuntje Jacoba van Dijk – van Wijk. Teunie van Dijk is samen met haar man 18 jaar geleden vanuit Noordeloos komen wonen aan de Peursumseweg 56. Samen mochten zij drie dochters uit Gods hand ontvangen en 6 kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Teunie was een lieve en zorgzame vrouw, die plichtsgetrouw was en zich wegcijferde, maar ook telkens een gezellig moment creëerde door iets extra’s. Tegelijk had zij hulp nodig. De laatste jaren zelfs veel hulp. 30 jaar geleden is er bij haar Parkinson geconstateerd en dit maakte dat veel voor haar lastig was en dat zij de hulp van haar man en van anderen hard nodig had.

Op vrijdagmorgen 11 februari heeft voorafgaande aan de begrafenis de dienst van Woord en gebed plaatsgevonden vanuit de kerk. In de dienst lazen we Psalm 121. De psalm die zij zelf donderdag 3 november in het ziekenhuis noemde als haar lievelingspsalm.

In de voorbede gedenken we haar man Wout en haar kinderen, klein en achterkleinkinderen.

Uit de pastorie:
Tijdens de catechisatie van deze week spraken we over dip en depri. Een onderwerp dat veel jongeren raakt. In het bijzonder in coronatijd. Veel jongeren zijn somber en depressief. Omdat het deze keer door omstandigheden online was gaan we volgende week met dit onderwerp verder om ook in de groepjes verder te praten. Wilt u meer over het onderwerp weten? Kijk dan bijvoorbeeld de docu “Eindeloos gepest” terug op NPO3.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag