Zondag 14 juni:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag, jeugddienst

Bij de diensten:
Het thema van de jeugddienst is ‘In Control’. Wanneer het leven een vliegreis is, wil jij dan zelf achter de stuurknuppel zitten, wil je de gesprekken in de cockpit horen of wil je besluiten om de piloot te vertrouwen. Wil je zelf alles onder controle houden of durf je het uit handen te geven …. en in de handen van God te leggen? De Schriftlezing is Genesis 39:20-23 en Spreuken 3:1-7.

Na de dienst die via het YouTubekanaal HGGNK te volgen is, is er de mogelijkheid om na te praten via Zoom. De link zal in de chat van het YouTube verschijnen. Ik zie je daar.

Verkiezing ambtsdrager:
De kerkenraad heeft in haar vergadering van donderdag 4 juni het vervolg van de verkiezing voor de nog openstaande vacature besproken.

Dit betreft de vacature van wijkouderling Wim in ’t Veld waarvoor op 10 maart de broeders Ronald Overduin en Harm Trouwborst op dubbeltal zijn gesteld.

Gezien de bijzondere tijd van dit moment, is er besloten om dit middels een stembusverkiezing te laten plaatsvinden, waarbij ook de mogelijkheid wordt geboden om dit met volmacht te kunnen doen.

Voorwaarde voor een volmacht is dat u/jij tot een risicogroep behoort en eventuele risico’s op besmetting wil vermijden en daarom niet persoonlijk wil komen stemmen.

Voor een volmacht kunt u/jij vanaf vrijdag 12 juni t/m maandag 15 juni een gewaarmerkt stembiljet afhalen bij ouderlingscriba Arjan Overduin, Willem de Zwijgerlaan 21. De kerkorde biedt deze mogelijkheid van stemmen, maar we wijken hiermee wel af van de plaatselijke regeling. Bezwaren tegen deze manier van stemmen kunnen schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de ouderlingscriba t/m uiterlijk zaterdag 13 juni. De stemming staat gepland voor donderdag 18 juni in de Rank tussen 19.00 en 21.00 uur, waarvoor alle belijdende lidmaten van harte worden uitgenodigd. U/jij kunt op basis van achternaam in alfabetische volgorde ongeveer een tijdstip bepalen. Dus de A vanaf 19.00 uur en de Z tot uiterlijk 21.00 uur, zodat een gelijktijdige grote toeloop vermeden kan worden. Wij verzoeken u gebruik te maken van de ingang van zaal 1. Daarbij de 1,5 meter afstand aan te houden, handhygiëne bij de ingang toe te passen en uw eigen pen mee te nemen.

We bevelen het proces van de stemming en de broeders op dubbeltal aan in uw voorbede.

Vanuit de kerkenraad:
Afgelopen donderdag, 4 juni, kwam de kerkenraad sinds lange tijd weer fysiek bijeen. De bevindingen en ervaringen van de afgelopen corona-periode werden gedeeld. Algemeen is er veel waardering zoals de kerkdiensten online werden opgezet met een goed verzorgde uitwerking en muzikale ondersteuning. Het volgen van de diensten en de uitzending op woensdagavond kreeg ook een goede belangstelling. De nieuwsbrief is mooi en uitgebreider verzorgd. De ervaringen rondom de contacten en beleving zijn verschillend. Het meemaken van de diensten met kinderen en jongeren is niet altijd gemakkelijk. Ook de betrokkenheid is verschillend ervaren. Diaconaal gezien is er gemeentebreed goed naar elkaar omgekeken en waar nodig hulp geboden. In contacten en ontmoeting is er meer gebruik gemaakt van de telefoon en de sociale media. De beperkingen van het persoonlijke  en pastorale contact werden duidelijk ervaren door de predikanten, de wijkouderlingen en tussen gemeenteleden onderling.

Gelukkig zijn diverse activiteiten en contacten doorgegaan of opgepikt met nieuwe en creatieve ideeën. En dit gaat nog door.

Er is in goede harmonie gesproken over “Hoe verder?” in de huidige coronafase. Wat pakken we wel of niet op? Wat is echt nodig? In welke mate gaat de kerk en de Rank weer open? Daarover wordt verschillend gedacht. Vooralsnog is de houding voorzichtig en willen we risico’s voorkomen. De online diensten worden voortgezet. Het aantal ”functionele” aanwezigen  is vanaf zondag 7 juni uitgebreid met een diaken en ouderlingkerkrentmeester. Bij de jeugddienst op 14 juni zullen er wat meer medewerkers (commissieleden) zijn. In principe kan op 5 juli het afscheid van de zondagsschool plaatsvinden met betrokken aanwezigen. Het betrekken van de jeugd blijft van belang en geeft minder risico’s. Tenzij maatregelen worden teruggedraaid. Een divers samengestelde werkgroep o.l.v de kerkrentmeesters gaat zich buigen over het gebruikersplan met de bezettingsmogelijkheden en regelingen. In de kerkenraadsvergadering van 2 juli wordt verder gesproken over de invulling van de kerkdiensten.

Er was veel uit te wisselen en af te wegen. Tegelijkertijd beseften we dat het niet van onze afwegingen afhangt. Ons leven en Zijn kerk is in Gods handen. We mogen ons laten leiden door Zijn Geest. In dat vertrouwen en die afhankelijkheid mochten we de vergadering beginnen en afsluiten.

Jaarrekening 2019:
De jaarrekeningen 2019 van het college van Kerkrentmeesters en van de diaconie zijn opgemaakt en aan de orde geweest in de kerkenraad. Beide jaarrekeningen komen in grote lijnen overeen met de begrotingen.

In de vergadering van 2 juli worden de jaarrekeningen definitief vastgesteld. Voor de leden van de gemeente is er gelegenheid om de jaarrekening in te zien of daar vragen over te stellen. Daarvoor kunt u tot 19 juni contact opnemen, bij voorkeur via email. Voor de begroting van de Kerkrentmeesters met dhr. Arie de Bruin adebruin@hervormdgiessenburg.nl en voor de diaconie met dhr. Jaap van Oenen penningmeesterdiaconie@hervormdgiessenburg.nl.

Boodschappendienst/bezorgservice:
In breed overleg (met winkeliers en dorpsraad) is in de coronatijd een bezorgservice opgezet om ondersteuning te geven aan hen die moeilijk of niet in staat waren de boodschappen te doen. Omdat familie, mantelzorgers of thuishulp niet voldoende kon inspringen. De bezorgservice werd opgezet met vrijwilligers. Dat heeft prima gewerkt. Er waren zo’n 25 tot 30 adressen waarvoor dit werd verzorgd. Er ontstonden ook waardevolle contacten. Door de versoepeling van de regels kan een aantal adressen weer zelf op stap. Maar we zien ook dat er voor diverse adressen nog hulp gewenst is. En we willen ook breder deze hulp blijven aanbieden bij mensen in heel de gemeente met beperkingen of ziekte of vanwege ouderdom. Sommige hebben beperkt mensen om zich heen en mantelzorgers of mensen van de thuiszorg zijn nog druk bezet of gaan op vakantie. Kortom: er is nog vraag naar boodschappenservice en we gaan er mee door. Des te meer vrijwilligers des te beter kunnen de taken worden verdeeld. Wilt u/jij ook meedoen en een bezorgadres voor je rekening nemen? Je kunt dit doorgeven naar diaconie@hervormdgiessenburg.nl of hulpdienstgiessenburg@gmail.com of bellen naar Leo Timmer 0184-651388.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 15 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 14/6 1. Diaconie: Bright Star Education, 2. Kerk

Wegbrengen bloemengroet: 14/6 Ivonne Duijm & Rinie Groeneveld; 21/6 Fam. Glerum

WIJK OOST

Meeleven:
Het blijft moeilijk dat het lastig blijft om elkaar te ontmoeten, maar we kunnen voor elkaar bidden. Laten we dat blijven doen. Met name voor hen die een geliefde hebben verloren of te kampen hebben met ziekte.

Tenslotte,
Komende zondagmorgen lezen we verder in de brief van Paulus aan de Kolossenzen. We lezen Kolossenzen 1: 3-8.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Huwelijk:
Op vrijdag 19 juni willen Johan van den Bosch (van Wenastraat 25) en Anja Brak (Hardinxveld-Giessendam) in het huwelijk treden. Dit zal plaats vinden in een besloten kerkdienst om 16:00 uur in de kerk. We wensen Johan en Anja samen met hun kinderen alvast een mooie dag toe en Gods zegen over hun huwelijk.

Uit de pastorie:
Telkens weer ervaar ik dat de onzekerheid van de huidige tijd mij energie kost. Wanneer ik me dit bedenk, dan realiseer ik me hoe gezegend ik geweest ben. Talloze mensen leven constant met onzekerheden op allerlei terreinen. Het is een les die in deze tijd geleerd mag worden. Een les die tot dankbaarheid brengt en hopelijk ook tot omzien naar en ondersteuning van elkaar.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag