Zondag 16 februari
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. H. Klink – Hoornaar

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen lezen we over struikelblokken en vergeving. We lezen Lukas 17:1-4 en Micha 7:18-21.

Sing-in 16 februari:
Geniet u/jij ook zo van het zingen met elkaar? Zondagavond 16 februari is er weer een sing-in na de avonddienst in de kerk! We hopen u/jij te zien op deze avond!

Verkiezing ambtsdragers:
De kerkenraad is dankbaar voor uw en jouw betrokkenheid die bleek uit de vele namen die door veel gemeenteleden zijn ingediend.
In haar vergadering van donderdag 6 februari heeft zij voor de aanstaande vacatures in alfabetische volgorde de volgende dubbeltallen opgesteld:

Voor wijkouderling Wim in ’t Veld: Martin Klop en Ad van der Sande;
Voor wijkouderling Nico Zwijnenburg: Huib Glerum en Cordian Verspuij;
Voor jeugddiaken Jeroen Koekkoek: Coen van Genderen en Hubert Schippers.

Voor de herkiesbare broeders Bas de Hoop, Wouter de Kuiper, Pim Vollmüller (wijkouderlingen), Arjan Overduin (ouderling scriba), Ed Bohré, Erik de Bruijn (kerkrentmeesters), John in ’t Veld (jeugdouderling 12-, Gijsbert van Wingerden (jeugdouderling 12+) en Jaap van Oenen (diaken), zijn geen tegenkandidaten ingediend zodat zij herkozen zijn verklaard. Alle belijdende leden van onze gemeente worden van harte uitgenodigd voor de stemmingsvergadering die wordt gehouden a.s. donderdag 20 februari in de kerk om 19.30 uur precies. Wij vragen u gebruik te maken van de toreningang.

We bevelen de broeders die op dubbeltal staan en de stemmingsvergadering aan in uw voorbede.

Lied in de eredienst:
Na de stemmingsvergadering wordt u van harte uitgenodigd in de Rank voor koffie of thee. Hier kan een persoonlijke Paasgroet geschreven worden die naar gevangenen verstuurd gaan worden, zoals ook vorig jaar is gedaan.
Aansluitend volgt de presentatie van het lied in de eredienst zijn.

Na de presentatie volgt in de Rank de uitslag van de stemmingsvergadering en zullen de namen van de gekozen broeders bekend gemaakt worden. Vervolgens zal er na een korte pauze gelegenheid zijn voor een plenaire discussie over het lied in de eredienst, waarna we gezamenlijk de avond zullen afsluiten. Voor de liefhebbers is er nog gelegenheid voor verdieping en inhoud over de gekozen liederen en kan er meegedacht worden aan de uitvoering en vormgeving van een eigen liederenbundel.

Paasgroetenactie:
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart is door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40 dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: ‘Opstandig hout’. Pasen, verhaal van de Levende! Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie.  Op de gemeenteavond van 20 februari staan er in de hal van De Rank tafels met kaarten en voorbeeldteksten om te schrijven. Graag dat vele leden een kaart willen schrijven gedurende de pauzes of na afloop. Het doorgeven van de kaarten wordt verzorgd door de werkgroep.

Hartelijk dank, mede namens de diaconie.

Orgaandonatie:
Op 1 juli is het zover. Nieuwe regelgeving maakt van iedereen een donor tenzij in het landelijke register anders wordt aangegeven. Wie niets doet is donor. Om een afweging te kunnen maken is goede informatie een vereiste. Op donderdag 5 maart zal mw. Hermina Burger – de Pater namens de NPV een lezing houden over dit onderwerp in de Rank. Wees van harte welkom. De avond begint om 20:00 uur en inloop vanaf 19:45 uur.

V&T – Spiritueel leven:
“Zorg voor de ziel – spiritueel leven vanuit de christelijke traditie”. Dit is de titel van het boek dat onlangs verscheen, geschreven door ds. A. Plaisier. De ziel – wat/wie is dat? Hebben we dan echt een ziel? Ja (uitroepteken), stelt ds. Plaisier. En daarom kan er ook bezieling zijn. Een woord dat tegenwoordig in dit verband vaak valt is spiritualiteit. Veel tijdgenoten zoeken naar een vorm van spiritualiteit. Zowel het boek als de lezingen over zorg voor de ziel willen ons laten ervaren dat de christelijke traditie tot in haar wortels spiritueel is. Het Christelijk geloof is geloof van/met hoofd, hart én ziel! Ds. Plaisier is bij uitstek degene die dit voor en met ons kan ontvouwen. Zelf zegt hij hierover: “Ik wil de deelnemers meenemen in een rijke spirituele traditie. Een traditie die elke keer  opnieuw tot leven komt en als een stroom van levend water is die blijft vloeien”. Twee avondsessies in de Rank op DV donderdagen 12 en 26 maart. Aanvang 20:00 uur. De toegang is vrij. Graag vooraf aanmelden via e-mail vt@hervormdgiessenburg.nl We verwelkomen graag mensen uit de gehele regio. Welkom!

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
Op 19 februari a.s. komen de leden van de mannenvereniging weer bij elkaar in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang 19.45 uur. De heer P.A. Vlok zal de inleiding verzorgen uit 1 Sam. 10: 1-27.

Collectebonnen verkoop:
14 & 28 februari van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij ‘Zaaier’ voor 2 weken:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de voorjaarsvakantie op vrijdag 28 februari a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 17 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

a.         Collecten: 16/2 Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud         Gebouwen

b.         Crèche 0-1 jaar: 16/2 Margreet Kwakernaak & Tanja Korevaar; 23/2 Mirthe van Houwelingen & Eline Boer   

c.         Crèche 2-3 jaar: 16/2 Anne-Marie Meerkerk & Monica Rietveld; 23/2 Renske Donk &     Willemieke Goosens

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 16/2 Maria Dubbelman; 23/2 Marit Visser

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 16/2 Christine Vink, Jesse Visser & Thijmen       Verspui; 23/2 Thea Verspuij, Jurrian Verspui & Gritte Kemkes

f.          Wegbrengen bloemengroet: 16/2 Fam. van Dijk; 23/2 Jannie & Arie de Jong

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik van de kerkauto maken dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor    aanvang van de dienst op zondag 16 februari bellen naar Arie den Boer, tel. 651673

h.         Gastvrouw/heer: 16/2 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Frida Bogerd & Patrick    Marcus; 23/2 v.m. Dinella Visser & Anke Buchner, n.m. Hanneke Hakkesteegt &       Miranda Schippers

WIJK OOST

Meeleven: Afgelopen week kreeg dhr. C. Broere (Muisbroekseweg 3, 3381 KM) het bericht dat de chemokuren om de asbestkanker te bestrijden niet zijn aangeslagen. Over een aantal weken zal hij daarom beginnen met immuuntherapie. We wensen hem Gods zegen en kracht toe.

Tenslotte, Gods zegen toegewenst aan u allen. Met name aan hen die rouwen, of te kampen hebben met moeilijkheden. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman.

WIJK WEST

Huwelijksjubileum:
Op 3 februari waren Wim en Jacoliene van Wijgerden (Neerpolderseweg 4, 3381 JS) 25 jaar getrouwd. Door een fout in de ledenadministratie is het niet eerder in de Zaaier geplaatst en alleen in de Nieuwsbrief van 2 februari. Maar ook vanaf deze plaats willen we Wim en Jacoliene en Jan, Maartje en Joop van harte feliciteren en Gods zegen wensen.

Uit de pastorie:
Gestormd heeft het aan het begin van deze week. Terwijl afgelopen zondag elders avonddiensten afgelast zijn, mochten hier en in Ameide, waarin ik de dienst leidde, de diensten gewoon doorgaan. Gewoon? Zo gewoon is dit niet. Het leven is niet vanzelfsprekend. Dat ervaren we wanneer we opmerken hoe het op andere manieren kan stormen in een mensenleven. In alle gevallen is Gods nabijheid gewenst.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag