Zaterdag 19 juni:
13.30 uur: ds. M. Dubbelman, huwelijksdienst van Mathijs van Beuzekom & Chantal Huisman

Zondag 20 juni:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J. Holtslag, viering en dankzegging Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
We zijn dankbaar dat we komende zondag het avondmaal mogen vieren. Vanwege de maatregelen zal het op een aangepaste manier gebeuren.

Terugblik belijdenis:
We zijn dankbaar voor de dienst van afgelopen zondag waarin 8 jonge mensen in het midden van de gemeente hun geloof hebben beleden. Na hun belijdenis kregen zij de volgende teksten mee: Christy Dubbelman: Psalm 32: 8, Eline Dijksman: Spreuken 3:6, Lidia Faro: Psalm 125: 1, Jelle Klijn: Psalm 27: 1, Thomas de Lange: Psalm 86: 11, Celeste Muilwijk: Psalm 23: 1, John Niewold: Psalm 23: 4, Hannah Trouwborst: Johannes 15: 9.

We wensen hen allen Gods zegen toe.

Diaconiecollecte Werelddiaconaat: De diaconiecollecte van komende zondag is bestemd voor Medische hulp voor kwetsbare mensen in Centraal-Azië. Kwetsbare mensen hebben daar vaak geen toegang tot goede gezondheidszorg, terwijl zij allerlei wel gezondheidsproblemen hebben. Een groep christelijke artsen wil deze mensen helpen door trainingen en voorlichting te geven over gezondheid en het voorkomen van ziektes. Ook bieden zij gratis medisch onderzoek en behandelingen. Verder geven ze financiële steun aan christelijke voorgangers en hun families voor medisch specialistische zorg. Door beperkte godsdienstvrijheid en vaak ook afwijzing door hun omgeving hebben deze gezinnen het namelijk extra zwaar. Voor meer info: www.project1027.nl/medische-hulp-centraal-azie/ Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Gebedskalender: “Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging” (Kolossenzen 4: 2). De nieuwe Gebedskalender (20 juni) is uit. De kalender is op de site van de kerk te lezen en U kunt geprinte exemplaren vinden in het boekwinkeltje, de kerk, de Rank en in een bak aan de Bogerd 8 en aan de Dorpsstraat 2. I.v.m. de vakantie is 17 juli de laatste dag in deze kalender. Een nieuwe gebedskalender komt 29 augustus uit. Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail is het adres: annemarieverspuij@live.nl.

Beroep ds. Dubbelman: Dinsdag 15 juni heeft wijkgemeente 2 (Noord) van de hervormde gemeente in Hardinxveld-Giessendam een beroep uitgebracht op Ds. Dubbelman. Uiterlijk 6 juli dient hij zijn besluit kenbaar te hebben gemaakt. Laten we hem en zijn gezin gedenken in ons gebed en bidden om wijsheid en Gods leiding voor het te nemen besluit.

Kleurrijk – Zo! Wat was het mooi om als gemeente weer met elkaar te mogen zingen afgelopen zondag! Al was het dan nog maar één lied… Zondagavond was dat het slotlied, en laat ds. Menkveld nu precies “Stilte over alle landen”, een lied uit Kleurrijk gekozen hebben… Gelukkig, voor wie de bundel nog niet heeft aangeschaft stond de tekst nog in de nieuwsbrief afgedrukt, maar het plan is om na de zomerperiode het opnemen van liedteksten in de nieuwsbrief af te bouwen. Het advies is dan ook om uw/jouw bundel op één van de komende vrijdagmiddagen aan te schaffen in De Rank. De liedbundels zijn daar tot en met 2 juli elke vrijdagmiddag van 14:00 – 18:00 uur te koop in Zaal 1. Bestellen en afrekenen op de website (onder het kopje Collectebonnen) is ook mogelijk; de bestelling kan daarna in Zaal 1 van de Rank worden opgehaald. De bundel kost maar € 6,50. Betaling middels PIN. Van harte aanbevolen!

Als kanker je raakt: (www.alskankerjeraakt.nl) Op 23 juni is er een onlinebijeenkomst over ‘Kanker en geloof’ van 10.00 – 12.00 uur. De ziekte heeft impact op heel veel aspecten van je leven, ook op je geloofsleven. Je kunt God in een moeilijke tijd in je leven heel dichtbij ervaren, maar het kan ook een worsteling opleveren: Waarom laat Hij lijden toe? Waarom geneest God niet? Waar is God in het lijden? Hoe kan ik troost vinden? Over deze vragen gaan we met elkaar in gesprek. aanmelden: https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/kanker-en-geloof-online-bijeenkomst/

30 juni: online ontmoeting ‘Rouw in mijn hart’ tijd: 19.30 – 21.30 uur Iemand van wie je houdt, is overleden. Het is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen. Deze bijeenkomst is voor nabestaanden. Heb je korter of langer geleden een ingrijpend verlies meegemaakt van een dierbare en wil je hierover delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt? De online ontmoetingen vormen een plek waar je herkenning, meeleven en begrip vindt. We luisteren naar een korte inleiding en delen ervaringen. Van harte welkom! aanmelden: https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/online-ontmoeting-rouw-in-mijn-hart-2/

Jaarrekeningen 2020 van College van Kerkrentmeesters en diaconie: Ter inzage.

De jaarrekeningen zijn in de laatste kerkenraadsvergadering besproken. Ondanks het aparte Coronajaar zijn de inkomsten goed op orde gekomen met een positief resultaat. Mede dankzij de opgestarte Actie Cirkel en de extra overgemaakte giften werden de doelen goed gehaald. Daarvoor alle dank aan degenen die hebben bijgedragen.

In de vergadering van 1 juli worden de jaarrekeningen definitief vastgesteld. Voor de leden van de gemeente is er gelegenheid om de jaarrekening in te zien of daar vragen over te stellen. Daarvoor kunt u tot 21 juni contact opnemen, bij voorkeur via email. Voor de begroting van de Kerkrentmeesters met dhr. Arie de Bruin adebruin@hervormdgiessenburg.nl en voor de diaconie met dhr. Jaap van Oenen penningmeesterdiaconie@hervormdgiessenburg.nl

Actie ouderenwerk: Als een soort afsluiting van de Coronaperiode met soms extra aandacht voor de situatie van de ouderen, wordt aan het einde van deze maand door de leden van de HVD bij het Lichtspoor een aardige attentie bezorgd. Juist ook om ontmoeting en contact te stimuleren.

Verantwoording: Ontvangen door ouderling J. van Wijngaarden € 20,00. Via ds. Dubbelman € 50,- voor de kerk. Hiervoor dank.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 21 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten: 20/6 1. Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet: 20/6 Fam. Vonk- van Dam; 27/6 Fam. Kwakernaak- Kwakernaak

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat. 

Crèche 0-3 jaar: 20/6 Margreet Muijlwijk & Hanna de Kuiper; 27/6 Margreet Kwakernaak & Isa Zaal

Bijbelcrèche: 20/6 Aniek Visser; 27/6 Thea & Lieke Verspuij

WIJK OOST

In het ziekenhuis: Mw. M. Muilwijk- Tukker (Giessenlaan 51, 3381 AK) is zaterdag 5 juni opgenomen voor onderzoek in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Onderzoek maakte duidelijk dat zij een te hoog gehalte calcium heeft. Zij wordt hiervoor behandeld en momenteel wordt er verder onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan. We wensen mw. Muilwijk Gods kracht en zegen toe.

Huwelijk: Donderdag 1 juli hopen Andries Boer (Prins Bernhardlaan 3, 3381 AV) en Julia Dubbelman (Heul 34, 3381 DC) te gaan trouwen. Om 13:30 uur hopen zij elkaar het ja-woord te geven in Slot Loevestein. De trouwdienst, waarin zij Gods zegen willen vragen over hun huwelijk, begint om 19:00 uur en is mee te beleven via de livestream (hervormde gemeente Giessenburg). Op de trouwkaart staat: 1 Johannes 4:19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Hun nieuwe adres wordt: Zakdragerstraat 23, 4204 EV Gorinchem. We wensen Andries en Julia een mooie dag toe en Gods zegen over hun huwelijk.

Tenslotte: Komende zondag hopen we samen het avondmaal te vieren. In de preek zullen we nadenken over Genesis 3: 9, de eerste drie woorden die God tegen de mens zegt nadat hij gezondigd heeft: Waar ben je? Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Huwelijksjubileum: Op 22 juni is het 50 jaar geleden dat Peter en Mary den Dikken (Johan de Kreijstraat 10, 3381 DG) elkaar het Ja-woord gaven. Van harte willen we jullie samen met jullie kinderen en kleinkinderen feliciteren met dit huwelijksjubileum en wensen we jullie Gods zegen toe.

Huwelijksjubileum: Arie en Willy Koppelaar (Neerpolderseweg 69, 3381 JR) zijn 25 juni 50 jaar getrouwd. Van harte willen we jullie en jullie kinderen en kleinkinderen feliciteren met deze dag. Onze wens is dat de zegen van God jullie mag vergezellen op de verdere levensweg.

Meeleven: Arie Stam (Emmalaan 21, 3381 AJ) is afgelopen dinsdag geopereerd. Het was een lange operatie, maar rond het middaguur mocht het verlossende bericht komen dat de operatie geslaagd is. We hopen en bidden dat nu de weg van herstel ingeslagen mag zijn en een thuiskomst aanstaande.

Piet Donk (Neerpolderseweg 72b /47, 3381 JT) zal 23 juni een heupoperatie ondergaan in de Bergmankliniek in Breda. We bidden om Gods zegen over de operatie en om een goed herstel.

Uit de pastorie: In de avonddienst lezen we na de voortzetting van het Heilig Avondmaal verder uit de Hebreeënbrief. Aan de orde komt Hebreeën 5:1-10. Vooral op het negende vers zullen we ons richten. Jezus die volmaakt is geworden en een oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden voor wie Hem gehoorzamen. Wat wil de Heere God ons door dit vers zeggen en wat betekent dit dan vervolgens.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag