Zondag 23 juni

09.30 uur: ds. M. Dubbelman, viering Heilig Avondmaal

18.30 uur: ds. J. Holtslag, voortzetting viering Heilig Avondmaal

Diaconie-collecte: Komende zondag is de collecte voor project 1027 in Rwanda. Ondervoeding is daar nog steeds een groot probleem. De Anglicaanse kerk helpt kwetsbare mensen op weg naar een betere ontwikkeling. Op verschillende plekken zijn daarom voedingsprogramma’s opgezet. Twee keer per week krijgen vooral jonge kinderen, maar soms ook volwassenen een gezonde maaltijd of een beker voedzame pap aangeboden. De lokale kerk voert het programma uit. De dominee is meestal aanwezig en bidt voor de mensen. Gemeenteleden helpen bij het klaarmaken van de maaltijd. Het Evangelie wordt op een praktische manier uitgelegd en voorgeleefd. Dat maakt het voedingsprogramma van de kerk bijzonder: de liefde van God wordt concreet zichtbaar en het verandert de samenleving.

Chadash: In de nacht van zaterdag 29 juni zal een groep gemeenteleden met enkele andere Giesenburgers vertrekken naar de Franse Alpen. Het houdt het midden van een kerkkamp en een gemeentereis in. Al met al zien we uit naar een goede en leerzame tijd met goede gesprekken en fietstochten. Hopelijk mag een ieder zonder kleurscheuren weer enthousiast huiswaarts keren op 5 juli.

Sponsorwandeling: Op zaterdag 28 september wordt in Giessenburg weer een sponsorwandeling van Women to Women, het vrouwennetwerk van Open Doors, georganiseerd. Het thema is: ‘Wees voorbereid!’ De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in India. Zij krijgen steeds meer te maken met vervolging. Open Doors geeft ‘Wees voorbereid op vervolging’ trainingen om deze christenen te helpen. Door de samenwerking met lokale kerken en organisaties kunnen deze trainingen door heel India gegeven worden. Een medewerker van Open Doors zal ons deze morgen hier meer over vertellen. Help je mee om deze trainingen mogelijk te maken voor de christenen in India? Vanaf 9.00 uur word je ontvangen in ‘De Rank’ met koffie en thee. Om 9.15 uur hebben we een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling (ca. 10 kilometer). Langs de route zijn enkele stops om iets te nuttigen en met elkaar in gesprek te gaan over christenen in India. Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur een welverdiende high-tea voor jou klaar. Na aanmelding ontvang je informatie over de diverse mogelijkheden tot sponsoring.  Daarnaast vragen we €15,- inschrijfgeld. Meld je via wtw.giessenburg@gmail.com of bel naar 0184-616300. Een hartelijke groet namens de werkgroep Giessenburg/Hardinxveld-Giessendam.

Gemeentedag 2019: Kom doe mee! Dat wordt het nieuwe thema voor volgend seizoen. Om ervoor te zorgen dat iedereen meedoet met de gemeentedag geven we nu alvast de datum door nl. zaterdag 21 september. We hebben een compleet nieuw programma voor jong en oud. Voor een bepaalde activiteit hebben we lege theedoosjes nodig. Wie spaart er met ons mee? Vanaf volgende week zondag staat er een doos bij de kerktoren ingang waar de theedoosjes ingedaan kunnen worden.

Beroep ds. Dubbelman: Afgelopen zaterdag heeft wijkgemeente 2, Noord van de hervormde gemeente in Hardinxveld-Giessendam een beroep uitgebracht op Ds. Dubbelman. Uiterlijk 6 juli dient hij zijn besluit kenbaar te hebben gemaakt. Laten we hem en zijn gezin gedenken in ons gebed en bidden om wijsheid en Gods leiding voor het te nemen besluit.

Een Springlevende Kerk: Dat klinkt wel leuk maar staat in schril contrast met de leegloop van kerken en het afnemende geloof in Nederland. Hoe kunnen wij als gemeente ook in deze tijd aantrekkelijk blijven en het evangelie met kracht uitdragen? Henk Stoorvogel heeft hier een boek over geschreven – Viva de Kerk – waarin hij 10 Bijbelse principes uitwerkt voor een springlevende kerk naar aanleiding van de gemeente van Antiochië. In het najaar willen we hier een 4-tal avonden over organiseren. Tijdens de eerste 3 bijeenkomsten zullen we met elkaar een aantal principes uit het boek bespreken. Op de laatste avond zal Henk met ons bekijken hoe we deze principes in onze eigen gemeente kunnen toepassen. Meer info over opgave volgt binnenkort! En mocht je interesse gewekt zijn – wacht nog even met het aanschaffen van het boek…

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’: Dhr. H. v.d. Meij zal op vrijdagavond 28 juni a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Opbrengst Rommelmarkt: De rommelmarkt heeft het mooie bedrag van € 16.672,00 opgebracht. Wij willen iedereen die hier op welke manier dan ook een bijdrage aan geleverd heeft hartelijk bedanken. Mooi om te zien hoeveel verschillende talenten we binnen onze gemeente hebben! 

De Rommelmarktcommissie

Collectebonnen verkoop: 28 juni & 12 juli van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 24 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:

zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 23/6 1. Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 23/6 Mirthe van Houwelingen & Lia v.d. Vlist; 30/6 Karen Holtslag & Marjanne de Hoop

c.         Crèche 2-3 jaar: 23/6 Renske Donk & Willemieke Goosens; 30/6 Martine Bood & Marije de Leeuw

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 23/6 Naomi de Jong; 30/6 Noa Terlouw

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 23/6 Christine Vink, Lidia Faro & Maria Dubbelman; 30/6 Nadine in ’t Veld, Daphne Zaal & Dorine Dijksman

f.          Wegbrengen bloemengroet: 23/6 Rita & Jan v.d. Vlist; 30/6 Fam. van Houwelingen

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 23 juni bellen naar Fam. Kemkes, tel. 653282

h.         Gastvrouw/heer: 23/6 v.m. Rian Faro & Tineke Vollmüller, n.m. Marieke Stam & Hanneke Hakkesteegt

WIJK OOST
Meeleven:
We leven mee met dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT). Hij blijkt een vorm van lymfeklierkanker te hebben. Vanwege het gevorderde stadium en agressieve karakter van de ziekte, is er onmiddellijk een zware behandeling gestart. Hij is begonnen met een traject van chemokuren en immunotherapie, daarna volgt nog een stamceltransplantatie. Als alles volgens plan verloopt, is hij daar zeker een jaar mee bezig. Laten we als gemeente bidden voor hem. We wensen hem, zijn vrouw Corrie en hun (klein)kinderen Gods rust en zegen toe.

Tenslotte: Komende zondag hopen we samen het avondmaal te vieren. De schriftlezing is Exodus 14: 15-25. Gods zegen gewenst, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Onze betrokkenheid en voorbede gaat uit naar allen die door ziekte of anderszins door een moeilijke periode gaan. Hopelijk mogen onderzoeken en behandelingen, die verschillende gemeenteleden hebben te ondergaan, het gewenste effect hebben. Gods zegen en kracht gewenst.

Uit de pastorie: Tijdens de ring van predikanten kwam de opening vanuit Lukas 10. Zij die door Jezus uitgezonden waren moesten bij het binnengaan van een huis zeggen: “Vrede zij dit huis!”. Een mooie wens bij het binnengaan. Het is iets wat we niet gewoon zijn, maar wat is er mooier dan mensen de vrede van God te wensen. Shalom.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag