Zondag 24 december:
4e Adventszondag
09.30 uur:  ds. M. Dubbelman, Hardinxveld-Giessendam
21.30 uur:  ds. J.H. Menkveld, Kerstnachtdienst

1e Kerstdag, maandag 25 december:
09.00 uur:  ds. J. Holtslag
10.45 uur:  ds. J. Holtslag
18.30 uur:  ds. J.H. Menkveld, kerstfeest Zondagsschool

Zondag 31 december Oudjaarsdag:
09.30 uur: ds. J.H. Menkveld, Focusdienst
18.30 uur:  ds. J. Holtslag

Nieuwjaarsdag 1 januari 2024:
10.00 uur:  ds. J.H. Menkveld

Zondag 7 januari:
09.30 uur;  ds. J. Holtslag, bediening Heilige Doop
18.30 uur:  ds. J.H. Menkveld

Bij de diensten:
Zondagavond is er een gezamenlijke kerstnachtdienst met de gereformeerden. De dienst is in de hervormde kerk, de liturgie wordt geleid door Ds. Menkveld, en de preek over het thema Waar ga jij naar toe? wordt gehouden door Ds. Pors.

Tijdens de dienst op kerstmorgen lezen we het kerstevangelie uit Lukas 2. Er zal een liturgie zijn. In de eerste dienst zullen Leen Donk en de band de muzikale omlijsting verzorgen. In de tweede dienst naast Leen Donk ook Anneke van Genderen en Liezeke Korevaar. Gezongen zal er in deze dienst worden door Rudy Hakkesteegt en Flores Harrewijn.

Op de avond van Eerste kerstdag is er het kerstfeest van de zondagschool. Het thema van de dienst is Een nieuw begin en de kinderen van de zondagschool zijn volop betrokken bij het vormgeven van de dienst.

Zondagmorgen 31 december is het eerste deel van de focusdienst over hoofdstuk 6.2. Het thema is Leerling zijn. We lezen Johannes 15:1-8 en denken na over wat het voor ons zelf betekent om discipel, leerling, van Jezus te zijn.

Op oudejaarsavond lezen we Mattheüs 11 vers 25-30 en komen we te spreken over de oudejaarsloterij. Waar zoek ik mijn geluk.

Op nieuwjaarsmorgen Is het tweede deel van de focusdienst over hoofdstuk 6.2. Het thema is Leerlingen maken. We lezen Mattheus 28:16-20 en denken na over hoe we anderen kunnen helpen en opbouwen in hun weg om discipel, leerling, te zijn van Jezus.

Koffie na de dienst:
na de dienst op nieuwjaarsdag bent u/jij van harte welkom in De Rank. Daar staan dan Anja Zwijnenburg, Joke Pladdet en Ivonne Duijm voor ons klaar met koffie, thee of fris.

Zondag 7 januari  bent u/jij na de doopdienst van harte welkom in De Rank. Daar staan dan Annemarie den Uil, Bas en Flora de Jong voor ons klaar met koffie, thee of fris.

Er is gedoopt:
Afgelopen zondag is de doop bediend aan Iris Goosens (Heul 40) en aan Tieme Muijlwijk (van Marlotstraat 56). Van harte zijn we de Heere dankbaar voor de bediening van de doop en dragen we de dopelingen op in de voorbede.

Doopdienst:
Zondagmorgen 7 januari zal D.V. de doop bediend worden aan Isa Menkveld, dochter van Joren en Jolien Menkveld (Heul 34, 3381 DC) en aan Laurens de Vries, zoon van Ben en Daniëlle de Vries (Nieuweweg 4, 4205 NJ Gorinchem) In de voorbede gedenken we de dopelingen en de aanstaande doopouders en bidden we voor hen om Gods zegen.

In de dienst lezen we Lukas 3 vers 1-6. Dit in het licht van het thema roeping. Binnen de kerkenraad hebben we vanuit het onderwerp ambt gesproken over roeping. God roept drievoudig. Hij roept de zondige mens (Adam). Hij roept de gelovige mens (Abraham). Hij roept de aarzelende mens (Mozes). In januari willen we al de drie punten bepreken. 

Kidspraise:
Op zondagavond 24 december is er bij de Hervormde kerk van 19.00- 19.30 een Kidspraise met als thema VERTEL HET DOOR!
Tijdens de Kidspraise zingen we kerstliedjes met elkaar, luisteren we naar een verhaal en geven we de blijde boodschap aan elkaar door.
Wij hopen u allen samen met uw kinderen ( kleinkinderen) te zien!
De kinderen kunnen hun gekleurde tekening en/ of de puzzel inleveren en je mag een lampje meenemen. VERTEL HET DOOR!

Elders meelevend:
In de vorige Zaaier is per ongeluk één naam weggevallen.
Het betreft mw. J. den Ouden, Rembrandthof 85 (kamer 131), 3372 XV Boven-Harddinxveld.

Besluit herkiesbare broeders en komende ambtsdragerverkiezingen:
Afgelopen weken vroegen wij uw en jouw gebed voor de broeders die voor de beslissing stonden om nog wel of niet een nieuwe ambtstermijn van 4 jaar aan te gaan. In de kerkenraadsvergadering van donderdag 7 december hebben zij hun besluit bekend gemaakt. We zijn dankbaar dat van de 8 broeders zich 4 herkiesbaar hebben gesteld. Dit zijn: Lo Boer (ouderling ouderenwerk), Huib Glerum, Bas de Hoop, en Wouter de Kuiper (wijkouderlingen). 

De overige 4 broeders hebben te kennen gegeven niet verder te gaan.
Dit zijn: John in ’t Veld (jeugdouderling 12-),
Gijsbert van Wingerden (jeugdouderling 12+),
Coen van Genderen (jeugddiaken)
en Jaap van Oenen (diaken). 

Aftredend en niet herkiesbaar vanwege de maximale ambtstermijn van 12 jaar zijn:
Ed Bohré en Erik de Bruijn (ouderling-kerkrentmeesters),
Arjan Overduin (ouderling-scriba)
en Pim Vollmüller (wijkouderling). 
Hiermee ontstaan in totaal 8 vacatures voor de komende verkiezingen. 

De kerkenraad is op 7 december akkoord gegaan met het voorstel van het moderamen om een aantal functies aan te wijzen als ambt met een bepaalde opdracht. Zoals bij de verkiezingen in 2022 toegelicht en de ruimte die de kerkorde hiervoor biedt. 

Dit betreft de beide jeugdouderlingen, de jeugddiaken en de ouderling-scriba. 
Voor deze ambten zullen vanuit de aanbevelingen van de gemeente dus geen dubbeltallen worden opgesteld maar zullen we komen tot een enkelvoudige kandidaatstelling. 
Het verdere verloop van de verkiezingsprocedure zal worden bekendgemaakt in de Zaaier van 12 januari en in de Nieuwsbrief en afkondigingen van 14 januari 2024.   

In gesprek over homoseksualiteit:
Na de themadienst en gespreksavond in oktober hebben we als werkgroep besproken hoe en wanneer we met dit thema verder willen gaan. Dit is ook naar de kerkenraad teruggekoppeld. Dit winterseizoen nemen we als werkgroep de tijd om het boek ‘Geliefden’ van Preston Sprinkle te lezen. (ISBN  9789059991149 ) De schrijver van dit boek heeft vooral goed naar de Bijbel willen luisteren en hier volledig recht aan willen doen. Om het gesprek over de teksten die in de Bijbel gaan over homoseksualiteit goed te kunnen voeren, is het goed om te weten wat er staat, te lezen, na te denken en te luisteren. Na afloop van het winterseizoen zouden we het boek in breder (kring) verband willen lezen en bespreken. Een uitnodiging volgt t.z.t. Wie het boek eerder zou willen lezen, kan dat natuurlijk ook zelf doen. Wie belangstelling heeft voor een aantal artikelen uit bijvoorbeeld het RD, het ND, de Waarheidsvriend en Kontekstueel, kan altijd even een mail sturen. Namens de werkgroep, Eelko v. Zuthem (evanzuthem@hervormdgiessenburg.nl).

Inzameling voor voedselbank:
De extra inzameling van houdbare producten voor de kerstpakketten en het inzamelen van DE waardepunten is deze week beëindigd. Er is goed op de actie gereageerd. N.B. Ook vanuit bedrijven werden diverse producten ontvangen. Daarvoor hartelijk dank. Er zijn de laatste weken extra producten afgeleverd bij de voedselbank. Ook het inleveren van DE punten is niet vergeten. Fijn dat alles was verzameld in zakjes of enveloppen. Het leverde in ieder geval ruim 20 extra pakken koffie op.Inzameling gaat door. 

De inzameling van (houdbare) producten via de voedselbankjes blijft doorgaan. De bankjes worden steeds op woensdag geleegd. De producten worden direct gebruikt voor de pakketten die wekelijks worden klaargemaakt voor verschillende inwoners. De bijdragen blijven welkom.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof:
De heer W.J. van Iperen zal op vrijdagavond 29 december de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Mannenvereniging:
D.V. woensdag 3 januari komen wij weer bij elkaar in De Rank.
We beginnen om 9.45 uur en sluiten de ochtend rond 11.30 uur af. De inleider is de heer P.G. Rietveld en zijn inleiding gaat over Genesis 8.

Gebedskring:
op D.V. dinsdag 9 januari 2024 komen wij weer bij elkaar. Van harte welkom om 20.15 uur in zaal 2 van De Rank om mee te bidden voor kerk (wereldwijd) en samenleving.

Rommelmarkt:
In 2024 zal D.V. op 15 juni de rommelmarkt gehouden worden rond kerk en Rank.

Financiën 2023:
In deze laatste periode van 2023 houdt de niet sluitende begroting ons nog bezig. We zijn dankbaar voor de financiële steun die we al hebben ontvangen en vragen uw gebed voor de eindspurt. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en vrijgevigheid zodat we gezamenlijk ons doel kunnen bereiken en onze kerk financieel kunnen ondersteunen? Laten we bidden voor wijsheid in onze acties en dat God ons mag leiden. Gezegende dagen gewenst namens de kerkrentmeesters.

Verantwoording diaconiecollecten 3e kwartaal 2023:
De diaconiecollecten hebben in de maanden juli, augustus en september het volgende opgebracht: Youth for Christ Gorinchem € 641,70, Zilt € 604,10, Pop-up Camping € 776,25, IZB € 422,46, Zomerzending € 344,50, naar House € 644,30, Exodus werkgroep Dordrecht € 590,75, Medische zending € 573,60, noodhulp Marokko en Libië € 3652,70 De algemene diaconiecollecten hebben € 2933,10 opgebracht. Ook mochten we € 50,00 ontvangen vanuit de bloemengroet. Hartelijk dank voor uw en jou gaven.  

Verantwoording:
Er is €10,00 ontvangen als dank voor de bloemengroet. Bij het wegbrengen van de Kerst4ing is 3x €5,00 ontvangen. Via de brievenbus van ds. Holtslag €20,00. Hiervoor hartelijk dank.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag de kopij voor  De Zaaier uiterlijk maandagavond 8 januari 2024 vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Oud papier:
Op vrijdagavond 5 januari wordt het oud papier weer bij u opgehaald. De chauffeurs en ophalers voor deze avond zijn Johan de Groot, Gerard Kemkes en Erik de Bruijn, Jan Meerkerk, Gerwold Verspui, Ewout Korevaar, Stephan Kwakernaak, Maarten Korevaar en Johan van der Sande.

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten :
Zondag 24 december: 1) Diaconie, bestemming Dorcas 2) Kerk 3) Inventaris en onderhoud gebouwen.
1e Kerstdag 25 december ochtenddiensten: 1) Diaconie 2) Kerk 3) Inventaris en onderhoud gebouwen.
1e Kerstdag 25 december avonddienst: collecte voor de Zondagsschool.
Zondag 31 december: 1) Diaconie 2) Kerk.
Nieuwjaarsdag 1 januari 2024: 1) Diaconie  2) Kerk.
Zondag 7 januari: 1) Diaconie  2) Kerk  3) Inventaris en onderhoud gebouwen.
Zendingsbussen: de opbrengst is in november en december 2023 bestemd voor jongerenwerk in Mozambique.

Kerkauto:
Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst bellen op zondag 24 december naar L. de Kreij (06-28527440) ochtenddienst en naar J. Donk (tel. 06-18186631) avonddienst.

Op 1e Kerstdag 25 december kunt u bellen naar P. Donk (652670) voor de eerste dienst en naar A. Verspuij (06-15125134) voor de tweede dienst.  Voor de avonddienst kunt u bellen naar J. Verspuij (06-53784406).

Zondag 31 december (oudjaarsdag) kunt u bellen naar A. Stam (652222) voor de ochtend- en avonddienst.

Nieuwjaarsdag 1 januari 2024 kunt u bellen naar Eddy Erkelens (06-22539343). 

Zondag 7 januari kunt u bellen naar A. Korevaar (652172) voor de ochtend- en avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet:
24-12: Fam P. van Dijk.
1e kerstdag 25-12: Jannie en Arie de Jong. 
Zondag 31-12: Fam. Timmermans.
Nieuwjaarsdag 1-1: Mevr. den Boer-Heijkoop. 
7-1: Willy Wijnbelt en Hannie Prins.

Gastheer/Gastvrouw:
24-12: ochtend: Rian Faro en Frida Bogerd; avond: Joke de Kuiper en Arnelle van de Sande.
1e Kerstdag 25-12eerste dienst: Dinella Visser en Siebold Freeke. Tweede dienst: Bartje en Hidde de Boer.
Zondag 31-12 oudjaarsdag:  ochtend: Maria de Bruijn en Annemarie den Uil. Avond: Jan en Gerry van Wijngaarden.
Nieuwjaarsdag 1-1-2024:  Leo Timmer en Sjanie Bouter.
Zondag 7-1ochtend: Gerwold Verspui en Marleen van Houwelingen.  Avond: Pim en Tineke Vollmüller.
Crèche 0-3 jaar: 24-12: Willemieke Goosens, Lotte van Genderen, Noa Terlouw en Linde Koekoek
Eerste Kerstdag 25-12: eerste dienst: Renske Donk, Neveen Abo Khalil, Berit Donk en Anna Visser; tweede dienst: Marije Dijkgraaf, Margriet Kooijman en Anne Holtslag.
Oudjaarsdag 31-12: Cornelieke Nuijten, Feline van Tuijl, Esmee in ’t Veld en Fenne den Besten. 
Nieuwjaarsochtend 1-1-2024: Lotte van Genderen.  7-1: Margreet Muijlwijk, Annemieke Aalbers, Hadassa van Zuthem en Floortje Bood.
Bijbelcrèche: 24-12: Christine Vink en Jasmijn in ’t Veld.
1e Kerstdag 25-12: alléén de 1e dienst: Willise van der Vlies en Marieke de Groot. 
31-12: Annelies Klop en Linde Koekoek.
Nieuwjaarsdag 1-1-2024:  Laura Holtslag en Lotte den Besten. 7-1: Lianne van Oenen en Lilian van Wijnen.

WIJK OOST 

Meeleven:
De aanstaande feestdagen zijn mooie maar ook roerige dagen. Laten we in gebed stilstaan bij diegene voor wie het ook moeilijke dagen zijn. Laten we ook bidden voor een mooie en gezegende jaarwisseling waarin iedereen veilig mag blijven, in het bijzonder de jongeren!

Vanuit de pastorie:
Ik heb op deze plaats al eerder stilgestaan bij de aanstaande kerst, dus bij deze blik ik nog maar iets verder vooruit en wens ik u ook een goed uiteinde en een gezegend nieuwjaar! 

Hartelijke groeten, Ds. J.H. Menkveld

WIJK WEST

Geboren:
Maandag 18 december is bij Martin en Annelies Klop (Wilhelminalaan 56, 3381 BR) een zoon geboren. Hij heet Auke Jan en is de broer van Sanne, Jelte en Lieske. Van harte willen we de dankbare ouders en de zussen en broer van Auke feliciteren met zijn geboorte. Martin en Annelies wensen we Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen. Dat zij allen tot Zijn eer mogen opgroeien.

Meeleven:
Deze week is Arie van Noordennen (Johan de Kreijstraat 34, 3381DG) opnieuw geopereerd aan de heup. We wensen hem Gods zegen toe en een goed en voorspoedig herstel.

Uit de pastorie:
Kerst staat voor de deur. Hij doet denken aan woorden uit Openbaring 3 vers 20. Hier zegt de Heere Jezus: Zie ik sta aan de deur en ik klop. De vraag is ook niet of we kerst vieren, maar of wij de Heere Jezus binnenlaten in ons leven en in ons hart. Het maakt niet alleen de kerstviering rijker, maar uiteindelijk heel uw leven.

Van harte wens ik u gezegende kerstdagen toe. Hierbij hartelijk dank voor de vele kerst en nieuwjaarsgroeten die wij als gezin mochten ontvangen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag