Zondag 24 maart:

7e Lijdenszondag

09.30 uur:  ds. J.H. Menkveld

18.30 uur:  ds. J. Holtslag, voorbereiding Heilig Avondmaal

Goede Vrijdag 29 maart:

19.00 uur: ds. J.H. Menkveld, viering Heilig Avondmaal.

Bij de diensten: In de ochtend dienst staan we stil bij het thema muziek. Er werd gezongen bij de intocht van Jezus in Jeruzalem, en die lofzang mogen wij nog steeds gaande houden. In de dienst zal de nieuwe muziekcommissie aan u worden voorgesteld en na de dienst zal er een document uitgedeeld worden waarin de kerkenraad en muzikanten gezamenlijk verwoorden wat de insteek en het belang van muziek in de gemeente is.

In de avonddienst lezen we verder uit het bijbelboek Openbaring en maken we een begin met de voorbereiding op de bediening en viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag. Het Schriftgedeelte is Openbaring 2 vers 1 tot 7

Op Goede Vrijdag is het ook mogelijk om in de Rank deel te nemen aan het Avondmaal.

Censura Morum: In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag 29 maart a.s. is er op maandagavond 25 maart van 19.00 tot 20.00 uur Censura Morum in de pastorie aan Heul 34.

Belijdenis: Als gemeente mochten we er afgelopen zondagmorgen getuige van zijn dat tien leden in ons midden belijdenis van hun geloof aflegden, waarbij aan drie van hen ook de doop werd bediend. Wat een mooi en bijzonder teken van Gods trouw is dat. Zo mogen we samen met hen ook toeleven naar de viering van het Heilig Avondmaal op Goede vrijdag.

Verkozen ambtsdragers:  er zijn geen bezwaren ingediend tegen de verkozen broeders Gerard Kemkes, Sascha Romeijn en Harm Trouwborst.

We zijn dankbaar dat de genoemde broeders de gemeente willen dienen en toerusten en zo willen meebouwen aan het lichaam van Christus, Zijn kerk, en zien uit naar de bevestigingsdienst die gehouden zal worden in de ochtenddienst van D.V. 26 mei.

Laten we hen opdragen in ons gebed en bidden dat voor de nog openstaande vacatures invulling gevonden mag worden voor de bevestigingsdatum.

Meditatieve bijeenkomsten Stille week: In de ‘Stille week’ zijn op: dinsdag, woensdag en donderdag 26 t/m 28 maart korte meditatieve momenten in de kerk. Je kunt gebruik maken van de zijdeur. Deze is vanaf 19.15 uur open. De bijeenkomst van gebed, muziek en lezingen wordt gehouden van 19.30 tot circa 20.00 uur. Jong en oud van harte welkom. De bijeenkomsten zijn digitaal te volgen op de bekende kanalen. 

Welkom: We verwelkomen Annemarie de Wit, Schans 91, 423NW Hoornaar in het midden van onze gemeente. We hopen dat ze zich hier snel deel van Gods gezin mag voelen.

Mannenvereniging: D.V. woensdag 27 maart komen wij weer bij elkaar in De Rank.

We beginnen om 9.45 uur en sluiten de ochtend rond 11.30 uur af. De inleider is de heer J. van Wijngaarden en zijn inleiding gaat over Genesis 14.

Collectebonnenverkoop:  Elke 1e vrijdag van de maand is er collectebonnenverkoop in de Rank van 18.30 – 19.00 uur. Bonnen zijn ook online verkrijgbaar via de website.

Verantwoording: via de H.V.D. is €  20 ontvangen hartelijk dank.

Kopij ‘Zaaier’:  In verband met Goede Vrijdag verschijnt De Zaaier donderdag 28 maart a.s.  Graag de kopij voor De Zaaier uiterlijk maandagochtend 25 maart vóór 09.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399).

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten :

24 maart: 1) Diaconie 2) Kerk.

29 maart: 1) Diaconie, bestemd voor de Voedselbank 2) Kerk. 

Zendingsbussen: deze zijn in de maanden maart en april bestemd voor het project Fundación Genesis (om dakloze ouderen een thuis te geven) in Costa Rica.

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst bellen. Op zondag 24 maart kunt u bellen naar H. v.d. Boomgaard (654930) ochtend- en avonddienst. Op Goede Vrijdag 29 maart kunt u bellen naar R. Kamphuis (06-53890401).

Wegbrengen Bloemengroet: 24-3: Wout en Coby Kwakernaak. 31-3: Henny en Huib Glerum.

Gastheer/Gastvrouw: 24-3 ochtend: Frida Bogerd en Anke Buchner; avond: Marijke Dijksman en Rian de Koning. Goede Vrijdag 29-3: avond: Dick en Yvonne Muilwijk.

Crèche 0-3 jaar: 24-3: Lotte van Genderen, Willise van der Vlies, Gritte Kemkes en Evi Overduin.  31-3: Margreet Kwakernaak, Marije Dijkgraaf, Isa Zaal en Esmee Pierhagen.

Bijbelcrèche: 24-3: Willise van der Vlies en Linde Koekoek.  31-3: Laura Holtslag en Fenne den Besten.

WIJK OOST

Meeleven: Afgelopen maandag 18 maart is bij Marrie den Uil (Van Brederodestraat 71, 3381BB) tijdens een geplande operatie een nieuw kniegewricht geplaatst. Als gemeente bidden we om een voorspoedig herstel.

Vanuit de pastorie: Heeft u afgelopen zondagochtend ook teruggedacht aan uw eigen belijdenisdienst? En mogelijk aan de hele weg die daarop volgde? Het was bemoedigend om er getuige van te zijn dat tien mensen hun ja-woord gaven aan God. Het mag ons allemaal weer kracht en vertrouwen geven. En tegelijk: iedereen die langer geleden belijdenis heeft gedaan weet dat er nog veel komt, reden genoeg om deze nieuwe leden niet los te laten, maar juist op te nemen en mee te nemen in de gemeente! 

Hartelijke groeten, Ds. J.H. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven: In het gebed bidden we voor hen die door allerlei verschillende omstandigheden moeilijke tijden beleven. Zo mogen we elkaar voor Gods troon brengen.

Consulentschap: Afgelopen zaterdag kwam het bericht dat ds. T.C. Verhoef uit Nijkerk het beroep heeft aangenomen naar Giessen-Oudekerk. Hierdoor zal een oud predikant van de gemeente de vacature, die door het vertrek van ds. Lammers ontstaan is, vervullen. Met onze buurtgemeente zijn we verheugd over dit bericht. Voor mij betekent dit dat er binnen korte tijd een einde komt aan het consulentschap.

Uit de pastorie: Een familieweekend in de Achterhoek bracht ons op zondag in een kerkelijke gemeente (CGK) in Aalten. Een gemeente die lijkt op die van ons. Bijzonder was het volume waarmee de eerste psalm gezongen werd. Uit het diepst van het hart en uit volle borst klonk psalm 42 vers 3 en 5. Het was indrukwekkend hoe in ’s Hoogsten lof de lust gezocht werd. Alle navolging waardig.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag