Zondag 28 juni:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen lezen we over een Ethiopiër. Mogelijk bedenkt u nu dat we dit afgelopen zondagmorgen ook gelezen hebben? Inderdaad. Maar toen hebben we ons vooral op Filippus gericht. Komende zondag richten we ons op de kamerheer die tot geloof komt in de Heere Jezus. Een duidelijk signaal dat de Heere God Zijn kinderen roept uit al de volken op de wereld. Naast Handelingen 8:26-40 lezen we ook Jesaja 56:1-8. Opnieuw een tekst waarbij een onderscheid wordt opgeheven.

Uitslag verkiezing wijkouderling:
We zijn dankbaar voor de mooie opkomst tijdens de  stembusverkiezing van donderdagavond 18 juni. In een andere vorm dan we gewend zijn, maar zeker in deze bijzondere tijd zeer waardevol, mede in de contactmomenten die er even mochten zijn en zo worden gemist. Er kwamen maar liefst 113 lidmaten stemmen. Uit de telling kwam Harm Trouwborst als verkozen broeder voor het ambt van wijkouderling, in de laatste, nog openstaande, vacature. Tot uiterlijk donderdag 25 juni mocht hij nadenken over de roep van zijn verkiezing, dus bij de verschijning van de papieren versie van de Zaaier, heeft hij zijn besluit inmiddels kenbaar gemaakt.

Maatregelen Kerkgang i.v.m. Coronavirus:
Inmiddels mogen we vanuit de overheid weer met 30 personen bij elkaar komen, mits we de anderhalve meter maatregelen in acht nemen. Als het goed gaat wordt dit per 1 juli verruimd naar 100 personen. Een uitdaging voor ons allen om dit in goede banen te leiden. Wat adviseren we vanuit de Kerkenraad en hoe gaan we dit vorm geven de komende maand(en).

Allereerst willen we benadrukken dat thuis verbonden zijn via YouTube e/o Kerkomroep nog steeds een uitstekend alternatief is. Mede omdat:

 • Er geen samenzang is in de kerk.
 • We anderhalve meter afstand van elkaar houden (echtparen/gezinnen uitgezonderd)
 • U een zitplaats wordt toegewezen en u waarschijnlijk niet op uw vertrouwde stek zit.
 • Het geluid van orgel en muziek/zanggroep momenteel in de kerk niet optimaal is omdat het “gestreamd” wordt naar de uitzendingen voor YouTube en Kerkomroep.
 • Er geen crèche is.
 • De Rank gesloten is.

Wat staat er voor de komende periode gepland voor een kerkgang van 30 en later voor 100 personen:

 • De maand juni gebruiken we om proef te draaien met de vaste bezetting en enkele genodigden die betrokken zijn bij het toewijzen van plaatsen aan de kerkgangers
 • Zondag 28 juni gaan we met 30 genodigden proef draaien die allen op enige wijze betrokken zijn bij het goed laten verlopen van de maatregelen rond plaatsen en hygiëne
 • Op 5 juli hebben we onze eerste grote uitdaging met de afscheidsdienst van de Zondagschool (ook hier werken we met genodigden die bij de Zondagschool betrokken zijn > de kinderen, ouders, leiding)
 • Op 12 juli hebben we in de ochtend een doopdienst met meerdere kinderen. Ook hier weer op uitnodiging van de direct betrokkenen in overleg met de doopouders.
 • Voor de avonddienst van 12 juli kunnen gemeenteleden zich binnenkort aanmelden om een kerkdienst bij te wonen. Hiervoor komt er een link via de website beschikbaar om zich op te geven. Ook telefonisch willen we dit faciliteren. Meer informatie volgt binnenkort
 • We willen er alles aan doen om zoveel mogelijk verspreiding van het virus te voorkomen, dit voelen we ook als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.  Ook graag hierin uw medewerking
 • Maar bovenal voelt u zich vooral welkom ondanks de maatregelen die we met elkaar moeten nemen

Boodschappendienst/bezorgservice:
Enkele weken geleden deden we nog een oproep voor vrijwilligers voor de boodschappenservice die In de coronatijd dorpsbreed is opgezet. Er zijn nog een aantal adressen die graag een beroep blijven doen op de service. Op de oproep is positief en goed gereageerd. De lijst met vrijwilligers is nu goed bezet. Hartelijk dank. Bij vragen of opmerkingen kan worden gereageerd  naar diaconie@hervormdgiessenburg.nl of hulpdienstgiessenburg@gmail.com of bellen naar Leo Timmer 0184-651388.

Attentiepakket “Klein geluk”:
De coronatijd bracht en brengt ingrijpende omstandigheden. Zorg, angst, onzekerheid, eenzaamheid maar ook extra inzet, activiteiten en omzien naar elkaar. Ieder is/wordt daarmee geconfronteerd. En het is nog niet voorbij. Als gemeente willen we elkaar steunen en waarderen voor alles wat we ondervinden en (extra) gebeurt. Vanaf 26 juni bezorgen ouderlingen, diakenen en vele vrijwilligers (HVD-leden) bij alle gemeenteleden het Attentiepakket “Klein geluk”. Op een kaart staat nog het nodige toegelicht. In het pakket zit een aardigheid en het boekje “Klein geluk”. Een exemplaar voor jongeren en ouderen en er is een apart kidsboekje voor de basisschoolkinderen. Dit is ter vervanging van het vakantieboekje wat jaarlijks in de kerk wordt uitgedeeld. Het boekje “Klein geluk” laat iets zien van moeite en waardering. We lezen over mensen die bereid zijn de ander te dragen, over God die voor ons zorgt en over lichtstraaltjes die we zelf door mogen geven. De pakketen worden de komende weken bezorgd. Mocht na twee weken blijken dat u iets hebt gemist of wilt u/jij nog een extra boekje dan kan dat worden aangegeven bij de leden van de diaconie of via diaconie@hervormdgiessenburg.nl

Kamp Bladel:
We zijn dankbaar en blij dat kamp Bladel deze zomer in aangepaste vorm door kan gaan! We zien uit naar en bidden om een hele leuke, gezonde en gezegende week samen!

Chadash:
Ook het fietskamp in de Franse Alpen lijkt door te kunnen gaan. Al is het met een kleinere groep en met de nodige restricties, die we natuurlijk ter harte nemen. Van 11-17 juli zal het plaats vinden. We hopen op een gezonde, sportieve en gezegende week waarin fietsen en bijbelstudie de hoofdmoot vormen van de ontmoetingen.

Spaaractie:
Vorig jaar hebben we tijdens de kampweek in Bladel erg genoten van o.a. het brood, met dank aan de vele gespaarde munten en zegels. Ook dit jaar kunt u weer meesparen voor het jongerenkamp. De volgende spaaracties helpen mee: munten van Bakkerij van de Grijn, zegels van Bakkerij ’t Stoepje en koffiezegels van de Albert Heijn. U kunt de munten/zegels door de brievenbus doen van Wilhelminalaan 1. Leidingteam kamp Bladel

Oud Papier: Op de 1e vrijdag van de maand, dit keer op 3 juli a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Bas Nomen, Arjan v.d. Vlist, Gerard Kemkes, Chris den Boer, Leo Harrewijn, Leo Timmer, Jan van Wijgerden, Adriaan Korevaar & Michel de Bruijn.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 29 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

 • Collecten: 28/6 1. Diaconie: Dabarwerk in Nederland, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen
 • Wegbrengen bloemengroet: 28/6 Fam. L. Boer; 5/7 Fam. B. Vollmüller

WIJK OOST

Meeleven:
De operatie van dhr. J. de Jong (A.M.A van Langeraadweg 5A, 3381 LB), die gepland stond op 18 juni, is helaas niet door kunnen gaan vanwege grote drukte op de OK in het ziekenhuis. Naar verwachting zal de operatie binnen twee weken plaatsvinden. We wensen dhr. de Jong Gods zegen toe.

Huwelijksjubileum:
Dhr. G.R. Schmidt en mw. W. Schmidt-van den Berg (Giessenlaan 67, 3381 AK) hopen vrijdag 3 juli 45 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren Gert en Willy en hun (klein)kinderen van harte met dit jubileum en wensen hen allen Gods zegen toe.

Tenslotte, komende zondagavond hoop ik te preken over Kolossenzen 1: 9-14. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:
In de voorbede blijven we met elkaar verbonden en ook in andere opzichten is het goed om elkaar in het oog te houden. Door het geloof zijn we immers leden van het lichaam van Christus en zo aan elkaar gegeven om elkaars lasten te dragen,

Uit de pastorie:
In prediker 3 staat: Er is een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen. Zeer herkenbaar in onze tijd. Tegelijk staat er in hetzelfde hoofdstuk: Wat er is, was er al, en wat er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat voorbijgegaan is. Het leert dat we alles in het juiste perspectief hebben te bezien. Namelijk dat de God de wereld in Zijn hand houdt van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag