Zondag 31 mei:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. A.H. Groen, Rijsoord

Bij de diensten:
Komende zondag is het Pinksteren. Als symbool voor Pinksteren kennen we de duif als beeld van de Heilige Geest. Hangt de duif uit de Nieuwsbrief al bij u voor het raam? Maar dat er ook andere voorwerpen te koppelen zijn aan Pinksteren horen we zondagmorgen. Wat heeft een telraam met Pinksteren te maken of de thorarol of een trouwring. Er zijn meerdere gedeelte die we zondag uit de Bijbel zouden kunnen lezen. We beperken het tot Exodus 19:1-8 en Handelingen 2:1-21.

Dankbetuiging:
Tijdens de korte, maar heftige ziekteperiode en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa, hebben wij veel medeleven ondervonden ook vanuit Giessenburg. Het heeft ons als gezin diep geraakt. Ontroerend is het ook om te merken dat zijn pastorale zorg niet vergeten is. Heel bijzonder na 50 jaar. Henk zag er naar uit om op 26 april in Giessenburg voor te gaan. Hij had de tekst al uitgezocht, Johannes 21. Hij was in januari al aan het nadenken over deze tekst. Nu is er over gemediteerd in zijn afscheidsdienst. Het is onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken. Bij deze betuigen wij onze welgemeende dank. Trudy van Vreeswijk- Hogeveen

Vanuit het moderamen:
In het moderamenoverleg van 20 mei is besloten dat de kerkenraad elkaar op 4 juni fysiek zal ontmoeten. De diverse ervaringen van afgelopen periode zullen dan worden gedeeld. En we kunnen bespreken op welke wijze we inhaken op de mogelijkheden van samenkomst en activiteiten vanaf 1 juni en 1 juli.

We denken dan o.a. aan enkele (bijzondere) diensten, zoals belijdenisdienst, een doopdienst, de jeugddienst en het afscheid van de zondagsschool. Uiteraard met inachtneming van de geldende regels. Ook denken we aan de verkiezing van de nog openstaande vacature van wijkouderling. Na 4 juni volgt hierover nader informatie.

We zijn dankbaar voor de technische en inhoudelijk inzet die er is voor de verzorging van de huidige diensten en de uitzending op woensdagavond. Ook een mooie invulling van zang en muziek wordt door diverse gemeenteleden verzorgd.

En zoals op de site en in de nieuwsbrief van vorige week was te lezen onder de V&T berichten, zijn er diverse initiatieven. Ook naar de jongeren. Er is al een start gemaakt met de Live chat en bijvoorbeeld de kettingcake en dat levert weer mooie contacten op. We stellen het op prijs dat zo aan de diverse geledingen wordt gedacht en we de verbondenheid met elkaar in het oog houden. Onze verbondenheid mag er vooral zijn met onze hemelse Vader, zoals we dat ook in de dienst op Hemelvaartsdag mochten horen met de woorden van Jezus aan Zijn discipelen “En zie, Ik ben met u al de dagen”.

Diaconiecollecte zondag 7 juni: 
Is bestemd voor noodhulp in Kenia als gevolg van een sprinkhanenplaag. Daarom willen wij ook deze nood onder uw aandacht brengen. Om voor onze kwetsbare medemens te bidden en hen via deze collecte de hand te reiken. Zwermen sprinkhanen vielen onlangs de provincie Turkana in het noordwesten van Kenia binnen en hebben vele hectaren begroeiing en voedselgewassen vernietigd. Dit is de ergste uitbraak die Kenia de afgelopen 70 jaar heeft meegemaakt. De levens van mensen staan op het spel. In deze toch al door droogte geteisterde regio zijn de bewoners uiterst kwetsbaar. De gemeenschap van Turkana is grotendeels van vee afhankelijk voor hun levensonderhoud. Meer dan 10.000 hectare aan weidegrond en gewassen zijn door de sprinkhanen vernietigd, waardoor een enorm gebrek aan voedsel is ontstaan. De Hervormde Kerk van Oost-Afrika (RCEA) wil de gevolgen van de ramp aanpakken en wat doen aan de acute honger. De getroffen gezinnen en de door de kerk gesponsorde scholen ontvangen voedsel zoals maïs, bonen, bakolie en gerst. Verder wordt er zaad uitgedeeld voor het volgende plantseizoen. Meer informatie kunt u vinden op de website www.project1027.nl/project/sprinkhanenplaag-kenia/ Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Opwekking 2020 digitaal te volgen:
Meestal ontvangt u een uitnodiging om met Pinksteren de groep vanuit Giessenburg op Opwekking te bezoeken. Opwekking zal dit jaar anders zijn. We missen nu al de kopjes koffie in de voortent. Nu het er niet is, besef je nog meer hoe fijn die momenten met elkaar zijn!

Dit jaar is er een digitaal programma zodat je Opwekking vanuit huis kunt volgen: https://portal.eo.nl/samengeloven/pinksteren, ook Grootnieuwsradio en Family7 verzorgen uitzendingen voor Opwekking. Ook is de app (Opwekking 2020) beschikbaar. Je kunt daar herinneringen instellen zodat je weet wanneer jouw favoriete programma’s starten. Op de diverse social media staan nu al filmpjes van ‘Programma voor gezinnen: Time tot Go’, ‘Nieuwe liederen’ en van ‘deelnemers die tijdens een eerdere editie zijn aangeraakt’. Bekijk bijvoorbeeld eens: https://www.youtube.com/user/opwekkingtv/featured

We ervaren het als een zegen dat we in deze tijd en met deze omstandigheden, we de digitale middelen tot onze beschikking hebben om toch een sprankje, een vonk, van het vuur van Pinksteren mee kunnen krijgen.

Petrus:  
Het Pinksternummer van Petrus is verschenen. Nog geen abonnee? Abonneer nu en ontvang het magazine gratis thuis. Zie www.petrusmagazine.nl of stuur een kaartje naar Postbus 8504 3503RM Utrecht.

Oud Papier:
Op vrijdagavond 5 juni a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Dik Muilwijk, Wim in ’t Veld jr., Gerard Kemkes, John in ’t Veld, Patrick van Genderen, Joost Dijkgraaf, Mathijs van Beuzekom, Theo Terlouw & Wijnand Timmermans.

Verantwoording:
Ontvangen bij het wegbrengen van de bloemengroet € 15,00. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 1 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 
Collecten: 31/5 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Pinksterzendingscollecte
Wegbrengen bloemengroet: 31/5 Fam. Romeijn; 7/6 Fam. Visser

WIJK OOST/WIJK WEST

In herinnering:
Woensdag 20 mei is in de leeftijd van 69 jaar gestorven Hendrik van der Linde. Hij woonde met zijn vrouw Anneke aan de Johan de Kreijstraat 26. Dinsdag 26 mei heeft er voorafgaande aan de begrafenis een afscheidsdienst plaatsgevonden in de Til. We wensen Anneke, de kinderen en de kleinkinderen kracht en Gods zegen om dit verlies te dragen.

Huwelijksjubileum:
Op zaterdag 6 juni hopen Jan en Rita van der Vlist *Wilhelminalaan 37, 3381 BN 45 jaar getrouwd te zijn. Van harte willen we jullie samen met de kinderen en de kleinkinderen feliciteren met deze heugelijke gebeurtenis en wensen we jullie Gods zegen en nabijheid toe.

Meeleven:
Marc van Dijk (van Hardenbroekstraat 20) is afgelopen dinsdag in het ziekenhuis geholpen en heeft een kleine operatie ondergaan. We zijn dankbaar dat de operatie goed gegaan is en bidden om zegen over het herstel.

Uit de pastorie:
Door alle contacten in de afgelopen periode is mij duidelijk geworden dat de huidige tijd verschillend beleefd wordt. Nu er iets meer ruimte gegeven wordt, is de reactie ook niet eenduidig. De een wil de ruimte volop benutten en de ander doet liever rustig aan. Het vraag om elkaar hierin te respecteren en dat er rekening met elkaar gehouden worden. Laat dit een vrucht van de Geest mogen zijn en laat de liefde van Christus mogen heersen.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag