Zondag 9 juni 
09.30 uur: ds. J.H. Menkveld
18.30 uur: ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht

Bij de diensten: Komende zondagochtend lezen we Handelingen 4. Het thema is Samen in de naam van Jezus. Het gaat over de moed om niet de naam van Jezus los te laten, maar ook hoe we juist elkaar kunnen helpen en ondersteunen in het (blijven) belijden van die Heer!

M.A.F.: Zondagmorgen 9 juni komen David en Rozemarij Neubacher-Dijksman in de dienst iets vertellen over de plannen die zij hebben om zich te gaan inzetten bij de MAF.

Na de dienst is er de mogelijkheid om met hen hierover verder door te praten in de Rank.

Bloemengroet: Met de wisseling van scriba’s zal ook de coördinatie van de bloemengroet meeverhuizen. Vanaf 10 juni zal de nieuwe scriba Jan Hakkesteegt deze taak op zich nemen.  Dat betekent dat hij het beheer zal doen van de lijsten voor de wegbrengers en de ontvangers en ook de kaarten zal schrijven. Is er iemand waarvan u of jij vindt dat deze wel in aanmerking komt om een bloemetje te ontvangen dan kunt u met hem contact opnemen.

Medewerkers Rommelmarkt: Op maandagavond 10 juni willen we met alle medewerkers en verkopers het draaiboek voor de rommelmarkt doornemen. Dit is nodig om de rommelmarkt op 15 juni gladjes te laten verlopen. Op maandagavond 17 juni willen we de rommelmarkt gezamenlijk evalueren. Beide avonden starten om 20.00 in de Rank. Inloop vanaf 19.45 uur. 

We rekenen op uw en jouw komst! De rommelmarktcommissie.

Collectebonnenverkoop:  Elke 1e vrijdag van de maand is er collectebonnenverkoop in de Rank van 18.30 – 19.00 uur.  Bonnen zijn ook online verkrijgbaar via de website.

Kopij “Zaaier”:  Graag de kopij voor de Zaaier uiterlijk maandagavond 10 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:  zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl.

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399).

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk 3) Inventaris en onderhoud gebouwen.

Zendingsbussen: deze zijn in de maanden mei en juni bestemd voor het werk van Willem Jan de Wit en Egypte.

Helpende handen bij collecteren: Bram (boven), Anna Erkelens en Nynke (beneden).

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst bellen. Zondag 9 juni kunt u bellen naar P. de Koning (06-53425019) ochtend- en avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 9-6: Anke Büchner en Joke Pladdet. 16-6: Anneke en Theo Seegers.

Gastheer/Gastvrouw: ochtend: Maria de Bruijn en Leo Timmer; avond: Annemarie Verspuij en Arie van Houwelingen.

Crèche 0-3 jaar: 9-6: Eline Boer, Marije Dijkgraaf, Fenne Trouwborst en Linde Koekkoek. 16-6: Annemarie Marcus, Marjanne de Hoop, Berit Donk en Janiek Lock.

Bijbelcrèche: 9-6: Christine Vink en Jasmijn Bos. 16-6: Willise van der Vlies en Linde Koekkoek.

WIJK OOST

In Memoriam: Op dinsdag 28 mei jl. overleed Huig Rokus de Kreij in de leeftijd van 85 jaar. Op 12 juni 1958 trad hij in het huwelijk met Willemina Antonia Hak. Enkele jaren daarna gingen ze wonen aan de Slingelandseweg 26 in Giessenburg (3381 LA). Daar dreef hij tot aan de dag van zijn overlijden een handel in diervoerder. Samen met Willie kregen hij twee dochters, Joke en Corrie. Na een huwelijk van ruim 59 jaar overleed Willie op 28 juni 2017. Sindsdien was hij weduwnaar. Huig was belijdend lid van onze gemeente. Hij was een uitnodigende hartelijke man die ook graag over het geloof praatte. 

Boven de rouwbrief stonden de woorden uit de berijming van Psalm 63, vers 1; ’O God, Gij zijt mijn toeverlaat Mijn God, U zoek ik met verlangen.’ Na een afscheidsdienst in de Rank werd hij op dinsdag 04 juni begraven op de begraafplaats aan de Kerkweg. We bidden voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen om troost en kracht bij de verwerking van dit verlies.

Meeleven: Ook in onze gebeden mogen onze verwachtingen hoog gespannen zijn, omdat we weten, dat niets bij God onmogelijk is. Vanuit het besef, dat God God is, mogen we Hem alles vragen, met name voor onze naaste.

Vanuit de pastorie: Vorige week was de laatste keer verplichte nascholing. Ik kijk dankbaar terug op mooie ontmoetingen en gesprekken die mij in mijn predikantschap hebben gevormd. Tegelijk was het ook best een belasting om steeds twee dagen weg te zijn, het is ook goed dat dit nu afgerond is en er weer meer ruimte is om mij te richten op het werk in de gemeente. Graag kom ik u daarin op de een of andere plaats weer tegen! 

Hartelijke groeten, ds. J.H. Menkveld

WIJK WEST

In herinnering: Zaterdag 1 juni is in de leeftijd van 88 jaar gestorven Amarentia Maria Vink – Notenboom. Met haar man, Cees Vink, woonde zij sinds december in de Groene Wei (Hof van Giessen-Nieuwkerk 14). Donderdag zal in besloten kring de begrafenisplechtigheid plaats vinden op de algemene begraafplaats De Haarhof in Gorinchem.

Amarens Vink hebben we kunnen leren kennen als een liefdevolle en zorgzame vrouw. Zij had veel liefde voor haar kinderen, klein en achterkleinkinderen en in het bijzonder voor haar man. Na 66 jaar huwelijk waren zij nog steeds verliefd. Haar loslaten zal voor hem een zware weg zijn. De liefde voor God kende zij ook. Hoorbaar werd dit in het zingen van het lied: Daar ruist langs de wolken. Tijdens de bijeenkomst voorafgaande aan de begrafenis zal dit lied dan ook klinken. Evenals de woorden van Psalm 23.

In de voorbede gedenken we haar man, kinderen, klein en achterkleinkinderen.

Huwelijksjubileum: Vrijdag 14 juni zijn Pim en Tineke Vollmuller 45 jaar getrouwd. Van harte willen we hen feliciteren met dit jubileum. Zeker ook in het licht van de moeilijke en zorgelijke tijd die achter hen ligt. We wensen hen Gods zegen toe voor de tijd die komt samen met hun kinderen en kleinkinderen.

Uit de pastorie: De komende week zal voor velen in het teken staan van de tweejaarlijkse rommelmarkt. Hoewel sommigen er al heel druk mee zijn geweest. Alles uitzoeken en ordenen. Wat is wel en wat niet te verkopen. Daarnaast alle logistieke zaken en de catering. Een heel werk. Tegelijkertijd levert het ook veel sociale contacten op. Misschien zijn dit wel de belangrijkste inkomsten van de rommelmarkt. Zeker als tijdens gesprekken het Evangelie een plek mag innemen. Uiteindelijk is dit kerk zijn. Ook tijdens de rommelmarkt.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag