Zondag 10 maart:
5e Lijdenszondag
09.30 uur:  ds. J. Holtslag
18.30 uur:  ds. C. Hoek, Giessen

Woensdag 13 maart: Biddag voor gewas en arbeid
08.45 uur: ds. J. Holtslag (scholendienst, Geref. Kerk)
19.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten: Zondagmorgen lezen we over slapende discipelen en een biddende Jezus. U vindt het in Marcus 14 vers 42-41. Hoe is dit bij ons. Zijn wij in slaap gesukkeld of zijn wij waakzaam en biddend?

Op biddag voor gewas en arbeid is er ’s morgens een gezamenlijke dienst met de basisschool in de Gereformeerde kerk. Het thema is Bidden = vertrouwen. Dit naar aanleiding van Psalm 23. Deze psalm zal ook in de avonddienst centraal staan.

Er is gedoopt: Maria en Auke zijn zondagmorgen gedoopt en daardoor lid geworden van ons kerkelijk gezin. Naast blijdschap en dankbaarheid geeft God ons als gemeente daarmee ook (mede)verantwoordelijkheid voor hun geestelijke opvoeding.

Jeugddienst: DV zondagavond 17 maart is de avonddienst weer een jeugddienst. Zoals beloofd, zal het dan gaan over ‘vrouw zijn’ met als thema No More Nice Girl! We lezen 1 Samuel 25:2-38 om met het voorbeeld van Abigaïl meer te leren over vrouw zijn naar Gods hart!

Catechisatie: Voor alle groepen geldt dat er de komende week geen catechisatie is. Wel worden alle catechisanten uitgenodigd om woensdag 13 maart om 18.00 uur met elkaar in de Rank te eten. Aansluitend gaan we samen naar de biddagdienst.

Uitslag stemmingsvergadering: We zijn dankbaar voor de mooie opkomst tijdens de stemmingsvergadering van donderdagavond 29 februari. Er kwamen 135 lidmaten stemmen. Een zeer waardevol contactmoment om als gemeente ook onze roeping in het ambt der geloven gestalte te geven.  Na het tellen van de stemmen werden verkozen tot ouderling-kerkrentmeester, de broeders Harm Trouwborst en Sascha Romeijn, tot diaken Gerard Kemkes en tot wijkouderling Hidde de Boer. Samen met de voorgedragen broeders voor het ambt met een bepaalde opdracht, Arjen de Hoop voor ouderling 12+, Christiaan den Toom voor ouderling 12-, Onno den Toom voor jeugddiaken en Jan-Kees van Wijnen voor ouderling-scriba, dachten zij in de afgelopen week na over de roep van hun verkiezing en voordracht tot het ambt.

Uiterlijk 7 maart moest hun besluit bij de kerkenraad binnen zijn en zal in de Nieuwsbrief en de afkondigingen van zondag 10 maart bekend worden gemaakt.

Paasmiddag 75+: Op D.V. donderdag 21 maart wordt er een Paasmiddag georganiseerd met aansluitend een broodmaaltijd.  Deze middag wordt in “de Rank” gehouden. Vanaf 14.30 uur staat de koffie/thee klaar en om 15.00 uur begint het programma.

Het thema van deze middag is: “Het kruis in het midden”. Ds. J. Holtslag verzorgt de meditatie en Nel v/d Bosch begeleidt de samenzang. Alle 75+ers krijgen een uitnodiging; een jongere partner of vriendin/vriend is van harte welkom.  Als u nog geen 75 bent maar wel al eerder aanwezig bent geweest, vraag dan of er nog plaats is. In de week van 11 maart komt uw HVD-dame bij u langs. Voor vragen/of opmerkingen hierover kunt u Marieke Stam bellen: 652222.

Meditatieve bijeenkomsten Stille week: De muziekcommissie organiseert op verzoek voor de eerste keer een drietal bijeenkomsten in de Stille week: dinsdag-, woensdag- en donderdagavond 26 t/m 28 maart. Iedereen – jong en oud- is van harte welkom om ons te bezinnen op het lijden en sterven van onze Heiland. De bijeenkomst van gebed, muziek en lezingen wordt gehouden in de kerk van 19.30 tot circa 20.00 uur.

Afwezigheid: Op DV 11 en 12 maart zal ds. Menkveld voor nascholing in Doorn verblijven. Voor zaken van pastorale aard kan contact opgenomen worden met de wijkouderling.

Kaartengroet voor gedetineerden:  In de morgendienst van 3 maart kwam dit aan de orde als teken van meeleven. Er zijn 1800 kaarten die we willen doorsturen naar Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Lang niet alle kaarten zijn geschreven of meegenomen. In de Rank en achter op de leestafel in de kerk liggen nog diverse stapeltjes met bijbehorende tips voor een tekst op de kaart. Postzegels zijn niet nodig. We zetten de actie nog een week door tot en met maandag 18 maart in de hoop dat alles in orde komt.  

Dus zo mogelijk graag nog kaarten schrijven. Dat kan thuis of anderszins. Graag de kaarten weer inleveren in de daarvoor bestemde dozen tot en met 18 maart achterin de kerk of in De Rank of op Bovenkerkseweg 3A of Giessenlaan 1D. Bij voorbaat dank.

Studie Theologie: Altijd al iets willen doen met theologie? Kies voor de deeltijdmaster “Herbronning Gereformeerde Theologie” op de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA).  Deze master gaat diep in op de rijkdom van de gereformeerde theologie, waarbij de theologie vruchtbaar wordt gemaakt voor het beroep of interessegebied van de studenten. De studie is in deeltijd te volgen (op woensdagen). Op 23 april is er een online infoavond en op 15 mei een meeloopdag. Meer info op www.tua.nl

Gebedskalender: de nieuwe gebedskalender wordt zondag 10 maart uitgedeeld. De gebedskalender is ook op de website geplaatst en te lezen in Scipio;  ’t kopje ‘gebedskalender’ aanklikken en daar staan voor 2 dagen gebeden. Enkele exemplaren liggen in de Rank en onder de toren in de kerk. Ds. J Holtslag heeft de eerste week ingevuld. Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail:  annemarieverspuij@live.nl

Verantwoording: Hartelijk dank voor de gift van €50,00 die ds. Menkveld ontving voor de kerk. 

Opbrengst Oud Papier 2023: Afgelopen jaar hebben we ruim 194 ton oud papier ingezameld. De opbrengst is € 7.645,85. Wat een mooi bedrag! Dit geld is bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente.  Alle chauffeurs en beladers heel veel dank, want zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.

Kopij “Zaaier”: Kopij ‘Zaaier’:  Graag de kopij voor De Zaaier uiterlijk maandagavond 11 maart vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399).

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten :

10 maart: 1) Diaconie, Werelddiaconaat  2) Kerk.

13 maart:  Bidstondcollecte

Zendingsbussen: deze zijn in de maanden maart en april bestemd voor het project Fundación Genesis in Costa Rica.

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst bellen. Op zondag 10 maart kunt u bellen naar A. Stam (652222) ochtend- en avonddienst. Op biddag 13 maart kunt u bellen naar B. Pesselse (06-50235236)  avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 10-3: Anja en Ed Bohré.  17-3: Coosje en Gerrit Vonk.

Gastheer/Gastvrouw: 10-3ochtend: Joop Troost en Willy Schmidt.  Avond: Arie van Houwelingen en Theo Terlouw.  13-3: avond: Jan en Annemarie Verspuij.

Crèche 0-3 jaar: 10-3: Margreet Muijlwijk, Neveen Abo Khalil, Floortje Bood en Isa van Genderen.  17-3: Willemieke Goosens, Jannette Stam, Hadassa van Zuthem en Fenne den Besten.

Bijbelcrèche:  10-3: Miranda Schippers en Jasmijn in ’t Veld.  17-3: Christine Vink en Jasmijn Bos.

WIJK OOST

Meeleven: Als het ons goed gaat, mogen we meeleven met hen met wie het minder gaat, dichtbij of ver weg. Als het minder goed met ons gaat, mogen we ons gedragen weten door (het aanhoudend gebed van) de gemeente.

Vanuit de pastorie: Dit schrijf ik net na de aannemingsavond van onze binnenkort belijdende leden. Wat prachtig dat 10 mensen van harte JA willen zeggen tegen de Heere God. Een bemoediging voor de hele gemeente en een dienst om naar uit te zien! 

Hartelijke groeten, Ds. J.H. Menkveld

WIJK WEST

Verhuisd:  Afgelopen zaterdag is Hannie Prins – Verspui verhuisd van de Wilhelminalaan naar de Groene Wei (Hof van Giessen-Nieuwkerk 26, 3381 JM). Van harte wensen we Hannie een goede en gezegende tijd toe op haar nieuwe adres.

Uit de pastorie: Als gemeente beleven we een maand met een groot aantal bijzondere diensten. Er is gedoopt en er zal belijdenis van het geloof afgelegd worden, terwijl we op weg zijn naar Goede Vrijdag en Pasen. De doop verwijst naar het met Christus begraven zijn en met Hem opgewekt zijn (Romeinen6 vers 4). Hoe machtig is het om dit te belijden. Een geloof dat de Heere wil versterken door de bediening van het Avondmaal. Dan mogen we het met Pasen uitzingen. Omdat Hij leeft, geloof ik en leef ik.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag