Doelstelling van EHBO en BHV:

De doelstelling van de EHBO-er en BHV-er is het adequaat reageren op het onwel worden van kerkbezoekers.

Wie hebben een taak:

 • Koster(es) (K)
 • Dienstdoende ouderling-kerkrentmeester (OKR),
 • EHBO-er
 • Voor de Herenbank: Dienstdoende kerkrentmeester of lid commissie van bijstand (KRM-CVB)
 • Voor de galerij: Lid commissie van bijstand (CVB)
 • Predikant

Taken koster(es):

 • Bij het onwel worden signaleert de kosteres / koster dit meestal. Zij geeft een seintje aan de dienstdoende EHBO-er en ouderling kerkrentmeester.
 • Koster(es) gaat samen met EHBO er naar de plaats van onwel worden toe en bekijkt de situatie.
 • Koster(es) informeert ouderling kerkrentmeester en overlegt samen met EHBO er over de situatie.
 • Koster(es) blijft ten allen tijde te samen met de EHBO-er bij het slachtoffer.

Taken OKR (Ouderling kerkrentmeester):

 • OKR laat zich in eerste instantie informeren door EHBO-er over situatie van het slachtoffer.
 • Naar aanleiding hiervan besluit OKR of het inschakelen van hulpdienst en of arts wenselijk is. Middels telefoon belt OKR de desbetreffende instanties en of arts.
 • Daarna informeert OKR de predikant omtrent de status.
 • OKR gaat vervolgens naar de ingang bij de kerktoren waar de hulpdiensten opgevangen kunnen worden.
  Bij het arriveren van de hulpdienst informeert de OKR de hulpdienst en begeleidt ze naar de plaats van het slachtoffer.
 • Wanneer indien nodig het slachtoffer is afgevoerd wordt de predikant geïnformeerd door de OKR en zal de dienst worden voortgezet.
 • Na de dienst legt de ouderling van dienst contact met familie van het slachtoffer omtrent de status en informeert degene die het ongeval / onwel worden begeleid hebben.
 • Hoe te handeling wanneer de dienst is afgelopen:
  • Wanneer de dienst is afgelopen en het slachtoffer nog in de kerk is, dan draagt de OKR er zorg voor dat de kerkgangers naar buiten worden geleid.
  • Wanneer het slachtoffer zich onder de toren bevindt moeten deuren naar de kerk worden gesloten. Dit moet bekend gemaakt worden via de predikant. De OKR zal de dienstdoende collectant op de galerij moeten inlichten dat de kerkgangers op de galerij via de trap aan de Dorpsstraat de kerk ingeleid worden om vervolgens via de zij-uitgangen de kerk te verlaten.
  • Wanneer het slachtoffer zich in het koor begeeft, hoeven er geen deuren te worden afgesloten. Wanneer het slachtoffer zich in het schip bevindt, dan moeten (afhankelijk van de plaats van de betrokkene) de deuren achter en of aan de zijkant gesloten worden.

Taken van KRM-CVB (dienstdoende kerkrentmeester/ commissie van bijstandlid):

 • Het is de taak van KRM-CVB om de EHBO-koffer te halen waarna hij zich zo snel mogelijk begeeft naar de plaats van het slachtoffer.
  De koffer bevindt zich in de toiletruimte.
 • Hierna is het de taak van de KRM-CVB om de omstanders weg te houden van het slachtoffer en eventueel de bank(en) te ontruimen.
 • Tevens kan de KRM-CVB op verzoek van de EHBO er en of kosteres / koster helpen met wegdragen van het slachtoffer.
 • Indien nodig moet de brancard ook gehaald worden (EHBO-er beslist dit). Deze brancard bevindt zich in de Rank. Sleutels zijn beschikbaar bij het collectezakkastje -naast de herenbank. De KRM-CVB blijft vervolgens bij het slachtoffer.
 • Wanneer het slachtoffer zich op de galerij bevindt, heeft dit KRM-CVB lid geen specifieke taak maar moet deze zich begeven naar galerij om te informeren of extra hulp wenselijk is.
  KRM-CVB zou kunnen assisteren bij het vervoer van het slachtoffer naar beneden.

Taken van CVB (dienstdoende op de galerij):

 • Bij het onwel worden van iemand op de galerij informeert CVB meteen de kosteres / koster.
 • Vervolgens wordt het bovenstaande plan in gang gezet.
 • Het lid van de commissie van bijstand op de galerij neemt de taken op zich zoals hierboven beschreven bij KRM-CVB

Taken van de EHBO-er:

 • Wanneer de EHBO er ingeschakeld wordt, begeeft deze zich zo snel mogelijk naar het slachtoffer.
 • EHBO er bekijkt het slachtoffer en begint zonodig met het toepassen van eerste hulp.
 • EHBO-er is vanaf dat moment coördinator bij het slachtoffer en geeft instructies aan kosteres / koster en of KRM-CVB.
 • Indien het slachtoffer moet worden afgevoerd en nadat dit is gedaan begeeft de KRM-CVB zich met EHBO er en kosteres / koster naar de Rank voor een evaluatie.
 • Indien er bij een van de gewonde een hartstilstand voordoet moet de dienstdoende EHBO opdracht geven aan de dienstdoende ouderling-kerkrentmeester dat de AED opgehaald wordt bij de ingang van Albert Hein winkel. De code van het deurtje is alleen bekend bij de kerkrentmeesters (KRM)!!

Taken van de Predikant:

 • Wanneer de predikant het onwel worden signaleert,besluit de predikant zelf om op dat moment de dienst voort te zetten of stop te zetten.
  Het eventueel inzetten van een Psalm is wenselijk.