Noodontruiming van de kerk

Algemeen en afkortingen

 • KR dienstdoende kerkrentmeesters
 • OU ouderlingen
 • DI diaken
 • CVB Commissie van Bijstand-leden
 • OKR Dienstdoende ouderlingkerkrentmeester
 • K koster en/of kosteres

Inwerkingstelling noodontruiming

De OKR zal bepalen of dit plan in werking gaat.
Dit naar aanleiding van de omvang van de brand of calamiteit .
Hij zal dit via de geluidsinstallatie (indien deze nog werkt) bekend maken.
Als het plan in werking treedt, zullen de onderstaande personen zo snel mogelijk naar de aangegeven plaatsen moeten gaan.
Indien mogelijk maakt de OKR vervolgens bekend welke uitgangen gebruikt kunnen worden, welke uitgangen gesloten blijven en  dat de verzamel- en opvangplaats  op het Tilplein is.

De diverse taken

Onderdeel: wie is ter plaatse: leiding bij de uitgang:

 • Algemene leiding: OKR
 • Vluchtweg via het koor richting consistorie: DI + OU + Organist DI
 • Vluchtweg Dorpsstaat (zijdeur): KRM-CVB (Herenbank) + OU
 • Vluchtweg Kerkweg (zijdeur): 2x OU OU
 • Vluchtweg vanaf de galerij: KRM-CVB (galerji)
 • Vluchtweg onder de toren: K

Algemene leiding: OKR

 • Als er brand uitbreekt in een bepaald gedeelte van het kerkgebouw, zal de OKR moeten bepalen of hij
  112 belt (via GSM, ligt bij kosteres).
 • Naar aanleiding van de ernst van de brand zal zijn eerste werk zijn om te kijken of er gewonden zijn.
  Indien er gewonden zijn is het zijn eerste zorg om die personen in veiligheid te brengen (als de situatie dit
  toelaat / vragen of er een dokter of iemand die voldoende kennis heeft in de kerk aanwezig is).
  Iemand aanwijzen die de EHBO koffer ophaalt bij het toilet en naar de eventuele gewonden gaat (zie
  schema kerkgebouw).
 • Als er aanleiding voor is: iemand aanwijzen om de brancard en branddeken op te halen uit de keuken van
  de Rank (bij een avonddienst sleutel van de Rank meegeven, deze ligt naast het herenbankje / in het
  collectezakkastje) rechts onder de middelste plank.
 • Als het noodzakelijk is brandblussers uit de Rank laten halen (plaats: zie plattegrond van de Rank).
 • Als brandweer of ziekenwagen personeel arriveert, dan zal de OKR direct deze mensen informeren over de
  situatie en omvang van de brand en / of gewonden.
 • Het is belangrijk dat de OKR bij elke uitgang kijkt waar de vuurhaard zich bevindt om zodoende de mensen
  met de brandblusser naar de vuurhaard te sturen.
 • Indien het ontruimingsplan in werking treed de mensen in de Rank (bij een morgendienst) inlichten en
  eventueel indien noodzakelijk de Rank ook laten ontruimen.

Vluchtweg via het koor richting consistorie door DI + OU + Organist

 • Zorgdragen dat er geen paniek uitbreekt onder de kerkgangers.
 • Zo snel mogelijk de deuren openzetten en de OU zal met de brandblusser (consistorie) naar de brandhaard
  gaan ( LET OP: buitenom naar de brandhaard gaan).
 • Goed in de gaten houden dat kinderen en oudere mensen niet onder de voet gelopen worden.
 • De organist zal oudere gemeenteleden begeleiden met de afstap naar de consistorie en de diaken bij de
  afstap naar de buitendeur.
 • De DI (diaken) heeft de bevoegdheid (indien noodzakelijk) om mensen aan te wijzen die hem assisteren bij
  de ontruiming via koor en consistorie.Als het kan dienen alle broeders (die geen dienst hebben en in het koor zitten) te helpen.
 • Indien er brandt uitbreekt in de omgeving van het orgel, zal de DI zorg moeten dragen dat de mensen via de uitgangen aan de Kerkweg of Dorpsstraat naar buiten gaan (dit in overleg met de personen die daar op dat moment de leiding hebben).

Vluchtweg Dorpsstaat (zijdeur): KRM-CVB (Herenbank) + OU

 • Zorgdragen dat er geen paniek uitbreekt onder de kerkgangers.
 • Zo snel mogelijk de binnen- en buitendeuren openzetten (vergrendeling van de linker buitendeur zit in de
  zijkant van de deur). Eventuele rollators meteen buiten zetten om de vluchtroute vrij te maken.
 • De OU zal met de brandblusser (in de hal) naar de brandhaard gaan (LET OP: buitenom !!)
 • De eerste zorg is de bejaarden uit de bejaardenbank zo snel mogelijk naar buiten te brengen.
 • Vanaf de bejaardenbank per bank naar achteren gaan om de mensen naar buiten te begeleiden (let op de kinderen).
 • Als de situatie er aanleiding toe geeft: mensen aanwijzen die kunnen assisteren (als het kan broeders die
  geen dienst hebben en in het schip zitten).
 • Als er brand in het koor is, komt er een gedeelte van die mensen naar deze uitgang. Ter plekke bepalen
  wie er dan eerst naar buiten gaat: mensen uit het schip of uit het koor.

Vluchtweg Kerkweg (zijdeur): 2x OU

 • Zorgdragen dat er geen paniek uitbreekt onder de kerkgangers.
 • Zo snel mogelijk de deur openen en het gordijn verwijderen (omdat het gordijn brandbaar is).
 • Indien mogelijk de deur uit zijn hangen tillen; als dit niet mogelijk is moet één OU bij de deur blijven staan
  om zo te voorkomen dat de deur niet dichtgedrukt wordt. LET OP: dit is zeer belangrijk, anders kan men
  de deur dichtdrukken zodat er niemand meer naar buiten kan.
 • De tweede OU zal naar buiten gaan om de mensen te helpen bij het afstapje en zeggen dat ze via het
  grasveld moeten vluchten.
 • Als de situatie er aanleiding toe geeft: mensen aanwijzen die kunnen assisteren (als het kan broeders die
  geen dienst hebben en in het schip zitten).
 • De eerste zorg is dat de bejaarden zo snel mogelijk naar buiten gebracht worden.
 • Vanaf de bejaardenbank per bank naar achteren gaan om de mensen naar buiten te begeleiden (let op de
  kinderen).
 • Als er brand is in het koor komt er een gedeelte van die mensen naar deze uitgang. Ter plekke bepalen
  wie er dan eerst naar buiten gaat: mensen uit het schip of uit het koor.

Vluchtweg vanaf de galerij: KRM-CVB (galerij)

 • Zorgdragen dat er geen paniek uitbreekt onder de kerkgangers.
 • Bij het aanwijzen van personen moet de KRM-CVB eerst kijken of er leden van de kerkenraad –
  kerkrentmeester of commissie van bijstand op de galerij zitten. Zijn deze er niet dan naar eigen inzicht
  gemeenteleden aanwijzen.
 • KRM-CVB zal een persoon aanwijzen die met de brandblusser naar de vuurhaard gaat. LET OP: via de
  buitenzijde van het kerkgebouw naar de vuurhaard gaan (is de brandhaard in de stookruimte, dan de deur
  NIET open maken omdat dit een brandvertragende deur is).
 • KRM-CVB zal drie personen aanwijzen om naar de trappen te gaan. Twee personen gaan naar de
  onderzijde van deze twee trappen. Bij de trap aan de Dorpsstraat zal één persoon boven blijven om de
  mensen te helpen bij het afdalen.
 • Bij de trap aan de Kerkweg zal KRM-CVB zelf gaan staan om de mensen te helpen bij het afdalen.
 • De helpers die onderaan de trap staan sturen de mensen naar buiten. Dit zal men in overleg moeten doen
  met de personen die in de hal of aan de uitgang aan de Dorpsstraat de leiding hebben.
 • Indien de brandhaard in de stookruimte is zal men de mensen zo snel mogelijk naar de trap aan de
  Kerkwegzijde sturen (LET OP: de deur van de stookruimte NIET OPENEN, dit is een brandvertragende
  deur).
 • Let op dat de kinderen en ouderen niet onder de voet worden gelopen.

Vluchtweg onder de toren: koster(es)

 • Zorg dragen dat er geen paniek uitbreekt onder de kerkgangers.
 • De kosteres / koster zal vier broeders aanwijzen die helpen met de vluchtweg vrij te maken richting de
  toren.
 • Iemand van deze personen ( no.1) aanwijzen die met de brandblusser (tussen torendeur en wc) naar de
  brandhaard gaat (LET OP: buitenom naar de brandhaard gaan).
 • Eén van deze personen ( no. 2) opdracht geven de binnendeuren ( de vergrendeling zit aan de zijkant van
  de rechtse deur). Nummer 3 opent de buitendeuren zo snel mogelijk. LET OP: de buitendeuren van de
  toren draaien naar de binnenzijde open.
 • Deze hulpverlener (no. 3) zal bij de buitendeur blijven staan om de stroom mensen de straat op te sturen
  en er zorg voor dragen dat het verkeer op de weg geregeld wordt.
 • De vierde broeder ( no. 4) zal zo snel mogelijk de gaskraan afsluiten en de elektrische hoofdschakelaar
  NIET afsluiten / uitzetten (deze zitten in de geluidskast (zie plattegrond kerkgebouw). De deur van de
  geluidskast is tijdens de kerkdienst altijd open. Daarna assisteert no. 4 de no. 3.
 • Goed in de gaten houden dat oudere mensen en kinderen niet onder de voet worden gelopen.
  Algemene opmerkingen voor alle hulpverleners
 • De mensen verwijzen dat ze naar het Tilplein kunnen gaan (opvangplaats).
 • Indien de brandweer gearriveerd is zal men eventuele aanwijzingen op moeten volgen van deze mensen.
 • Leden van de kerkenraad / kerkrentmeesters en commissie van bijstand die geen dienst hebben maar in de
  kerk aanwezig zijn moeten direct naar de ouderling – kerkrentmeester kijken of het plan in werking gaat, zo
  ja dan naar de uitgang kijken waar bovengenoemde personen een beroep op je kunnen doen en dan zo
  snel mogelijk naar de plaats gaan waar je opdat moment kunt helpen (altijd overleg plegen met de persoon
  die op dat moment de leiding heeft bij een van de vluchtwegen).

Bovengenoemd vluchtplan is een voorbeeld. In werkelijkheid zal je nooit van te voren weten waar er brand
uitbreekt. Elke situatie zal anders zijn, dus op dat moment moet bekeken worden hoe er gehandeld zal
worden.